Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 8094.

Na podlagi 59. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 69/98, 67/02) minister, pristojen za delo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99, 43/00, 62/01, 85/02, 15/03 – odl. US in 40/03) se v 12. členu za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Če kandidat dokaže, da živi s partnerjem v življenjski skupnosti najmanj dve koledarski leti pred vložitvijo vloge, se upošteva dohodke partnerja. Če zunajzakonski partner kandidata ne more preživljati, se skladno z določili zakona, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, upoštevajo dohodki staršev.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V 17. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu glede na oddaljenost v km od prve vstopne postaje do zadnje izstopne postaje:
do 10 km v višini 19%,
11 do 20 km v višini 28%,
21 do 30 km v višini 35%,
31 do 40 km v višini 38% ter
41 in več km v višini 40% zajamčene plače,«
3. člen
V 41. členu se na koncu črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»oziroma dokazilo o opravljenem letniku, za katerega je prejemal štipendijo ali diplomo po zaključenem absolventskem stažu, za katerega je prejemal štipendijo.«.
4. člen
V prvem odstavku 44. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor namen ni izpolnjen, je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik oziroma absolventski staž, za katerega ni predložil dokazila o opravljeni obveznosti iz 41. člena tega pravilnika. Če štipendist nadaljuje izobraževanje, lahko zavod iz utemeljenih razlogov odloži vračilo štipendije do izpolnitve obveznosti, vendar za največ dve leti.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-004/04-006
Ljubljana, dne 1. junija 2004.
EVA 2004-2611-0033
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost