Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2909. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu, stran 8086.

Na podlagi 43. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja javno financiranje razvojnih nalog na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.
Določbe tega pravilnika veljajo tudi za zasebne koncesionirane samostojne visokošolske zavode ter zasebne samostojne visokošolske zavode, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, če pridobivajo javna sredstva.
2. člen
Razvojne naloge so naloge, s katerimi se spodbuja zlasti:
– pomlajevanje strukture visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
– kakovost študija,
– mednarodno sodelovanje,
– druge naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva.
3. člen
Pogoji za dodelitev sredstev so določeni z zakonom in Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03 – v nadaljevanju: uredba) in v posameznem javnem razpisu.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
4. člen
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), začne postopek za dodelitev sredstev, če so za to zagotovljena proračunska sredstva in so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, določeni z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev, ter zakonodajo s področja visokega šolstva.
5. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen za visoko šolstvo (v nadaljevanju: minister).
Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Če se v koledarskem letu financiranje razvojnih nalog razpisuje v več javnih razpisih, minister za vsakega od razpisov imenuje komisijo za vodenje postopka.
6. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje prispelih vlog,
– ugotavljanje popolnosti prispelih vlog in obveščanje visokošolskih zavodov o nepopolnih vlogah,
– priprava pozivov za dopolnitve,
– preverjanje izpolnjevanja pogojev v popolnih vlogah,
– ocenjevanje in razvrstitev popolnih vlog po merilih iz javnega razpisa in navodilih iz razpisne dokumentacije,
– priprava predloga za razdelitev sredstev.
S sklepom o imenovanju iz 5. člena tega pravilnika se komisiji lahko določijo tudi druge naloge.
7. člen
Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in znanje, ki omogočata strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki kakorkoli interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti. Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog, če komisije ni mogoče sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
8. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vsebovati mora zlasti:
1. ime in sedež ministrstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, ki izpolnjujejo pogoje;
5. okvirna sredstva;
6. obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena oziroma roke, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datume odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje;
9. rok, v katerem bodo izbrani prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa in
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo.
Ministrstvo lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na predmet javnega razpisa.
9. člen
Ministrstvo mora visokošolskim zavodom iz 1. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji) omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo prijaviteljem omogočili izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
1. vzorec vloge;
2. podatke o nalogi oziroma projektu, ki je predmet javnega razpisa;
3. okvirna sredstva;
4. vzorec pogodbe;
5. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za kandidiranje na javni razpis;
6. merila za izbiro prejemnikov in
7. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep.
10. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti označena z "Ne odpiraj – vloga" in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, ter naslov pošiljatelja.
11. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede najpozneje v 8 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Odpiranje prejetih vlog je javno.
Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile prejete.
Prepozne in nepravilno označene vloge ter vloge, ki jih je vložil neupravičen prijavitelj, se zavržejo.
12. člen
O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prejetih vlog;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih članov komisije;
4. imena prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
5. ugotovitve o popolnosti vlog in
6. navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
13. člen
Komisija v 8 dneh po odpiranju vlog pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
14. člen
Komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog prejemnikov sredstev se predloži ministru.
15. člen
Minister izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
16. člen
Ministrstvo mora v roku, navedenem v javnem razpisu, obvestiti vse prijavitelje, ki niso bili izbrani. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
17. člen
Ministrstvo mora prejemniku sredstev posredovati sklep o izbiri in ga hkrati pozvati k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik v 8 dneh po prejemu poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev.
18. člen
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med ministrstvom in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so:
1. ime in naslov ministrstva in visokošolskega zavoda, ki je prejemnik sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. znesek dodeljenih sredstev in delež financiranja, če se posamezna naloga sofinancira;
4. dinamika izplačil pogodbenega zneska;
5. časovni načrt izvedbe razvojne naloge in rok dokončanja;
6. način nadzora nad namensko porabo sredstev, na primer:
– možnost, da ministrstvo kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
– vmesna poročila o porabi sredstev (vsebinska in finančna) za posamezno fazo izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo (vsebinsko in finančno);
– dolžnost ministrstva, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora visokošolski zavod ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora visokošolski zavod obrazložiti in utemeljiti finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo naloge ali projekta, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev in
7. druge sestavine v skladu z notranjimi predpisi in usmeritvami ministrstva o obvezni vsebini pogodb.
19. člen
Ministrstvo mora hraniti dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva.
III. PRITOŽBENI POSTOPEK
20. člen
Prijavitelj lahko vloži pritožbo v 8 dneh po prejemu sklepa oziroma obvestila. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb s prejemniki sredstev.
Pritožnik mora natančno navesti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči minister v 30 dneh s sklepom.
IV. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-47/2004
Ljubljana, dne 1. junija 2004.
EVA 2004-3311-0075
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost