Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2908. Pravilnik o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, stran 8081.

Na podlagi petega odstavka 53. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 87/01- ZMatD, 47/02, 67/02 – popr., 110/02 – ZGO-1, 97/03 – odl. US in 40/04) ter prvega odstavka 65. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) izdajata minister za obrambo in minister za finance
P R A V I L N I K
o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi
z izvrševanjem vojaške dolžnosti
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vrsto, višino in način povračil stroškov na službenem potovanju, način in roke izplačevanja nadomestil plače oziroma drugih prejemkov ter povračil stroškov vojaškim obveznikom v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti.
(2) Ta pravilnik se uporablja tudi za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske in prostovoljno služenje vojaškega roka v Slovenski vojski, če s posebnimi predpisi posamezno vprašanje ni drugače urejeno.
POVRAČILA STROŠKOV NA SLUŽBENEM POTOVANJU
2. člen
(službeno potovanje)
(1) Službeno potovanje iz prejšnjega člena je vsako potovanje, na katero je s potnim nalogom napoten vojaški obveznik v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti.
(2) Za službeno potovanje iz prejšnjega odstavka se šteje tudi:
1. potovanje izven kraja izvrševanja vojaške dolžnosti zaradi poziva sodišča ali drugega državnega organa, če kraj izvrševanja vojaške dolžnosti ni v kraju stalnega prebivališča,
2. potovanje izven kraja izvrševanja vojaške dolžnosti zaradi zdravniškega pregleda na podlagi napotnice.
3. člen
(vrste povračil)
(1) Vojaškim obveznikom v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti pripada povračilo stroškov na službenem potovanju.
(2) Za povračilo stroškov iz prvega odstavka tega člena štejejo:
– prevozni stroški kot povračilo stroškov za prevoz;
– dnevnica, kot povračilo stroškov prehrane na službenem potovanju;
– povračilo stroškov za prenočišče.
(3) Vojaškim obveznikom se lahko izplača akontacija stroškov na službenem potovanju, ki se obračuna ob vložitvi zahteve za povračilo stroškov na službenem potovanju.
4. člen
(službeno potovanje v tujino)
(1) Za službeno potovanje v tujino se šteje službeno potovanje iz Slovenije v tujo državo in nazaj.
(2) Povračilo stroškov za službena potovanja iz prejšnjega odstavka je urejeno s predpisi, ki se uporabljajo za obračunavanje stroškov za službena potovanja javnih uslužbencev.
5. člen
(prevozno sredstvo)
(1) Za službeno potovanje se lahko uporabi prevozno sredstvo organa oziroma javno prevozno sredstvo, katerega uporaba je najbolj smotrna glede na naravo dela, ki ga je potrebno opraviti. Vrsto prevoznega sredstva določi v potnem nalogu tisti, ki je odločil o službenem potovanju.
(2) Na službenem potovanju se potuje po najkrajši poti oziroma po poti, ki je glede na prometne zveze in vrsto prevoznega sredstva najsmotrnejša.
6. člen
(povrnitev prevoznih stroškov)
(1) Vojaškemu obvezniku se povrnejo prevozni stroški na službenem potovanju v višini stroškov za prevoz z javnim prevoznim sredstvom, določenim v potnem nalogu, na podlagi predložene vozovnice ali računa. Vojaškemu obvezniku pripada kilometrina v višini, ki velja za javne uslužbence, če tisti, ki je odločil o službeni poti, odobri uporabo lastnega motornega vozila. Uporabo lastnega motornega vozila se lahko odobri le v primeru, ko ni možno zagotoviti prevoza s službenim vozilom oziroma ni možna uporaba javnih prevoznih sredstev.
(2) Vojaški obveznik je upravičen tudi do povračila drugih stroškov v zvezi s prevozom, kot so takse, parkirnine, cestnine, rezervacija sedeža, stroški za prtljago in podobno, na podlagi predložitve ustreznih potrdil.
(3) Vojaku na služenju vojaškega roka in pripadniku rezervne sestave med izvrševanjem vojaške dolžnosti pripada povračilo stroškov za prevoz tudi, če potuje zaradi:
– bolezni ali okrevanja domov oziroma v kraj, kamor je napoten,
– smrti v ožji družini, pri čemer za ožjo družino štejejo starši, zakonec ali izvenzakonski partner, otroci, bratje in sestre,
– rojstva otrok,
– nujne pomoči družini v primeru naravnih ali drugih nesreč,
– rednega, izrednega ali nagradnega dopusta,
– izvajanja dolžnosti in nalog pomožne policije po predpisih Ministrstva za notranje zadeve.
7. člen
(dnevnica)
(1) Vojaškemu obvezniku pripada dnevnica kot povračilo stroškov prehrane na službenem potovanju v Republiki Sloveniji, če na službenem potovanju ni zagotovljena brezplačna prehrana.
(2) Vojaškemu obvezniku pripada:
– cela dnevnica, ki se obračuna na vsakih 24 ur službenega potovanja, če je službeno potovanje trajalo več kot 12 ur;
– polovična dnevnica, če je službeno potovanje trajalo več kot 8 ur, vendar ne več kot 12 ur;
– znižana dnevnica, če je trajalo službeno potovanje več kot 6 ur, vendar ne več kot 8 ur.
(3) Višina in način obračuna dnevnic sta enaka kot to velja za javne uslužbence.
8. člen
(stroški prenočišča)
(1) Vojaškemu obvezniku pripada povračilo stroškov za prenočišče, če mu ni zagotovljena brezplačna nastanitev.
(2) Stroški za prenočišče na službenem potovanju se povrnejo v višini zneska računa za prenočišče, ki ga odobri tisti, ki je odločil o službeni poti.
NAČIN IZPLAČEVANJA STROŠKOV NA SLUŽBENEM POTOVANJU
9. člen
(zahteva za povračilo stroškov)
(1) Obračun stroškov, predložen na predpisanem obrazcu potnega naloga, se šteje za vloženo zahtevo in se vloži pri tistemu, ki je odločil o službenem potovanju. Obrazec potnega naloga je enak kot za javne uslužbence.
(2) K zahtevi za povračilo stroškov za službeno potovanje, se predložijo dokazila, od katerih je odvisna pravica do povračila stroškov.
10. člen
(rok za vložitev zahteve in povračilo stroškov)
(1) Zahteva iz prejšnjega člena se vloži v treh dneh od zaključka službenega potovanja v Republiki Sloveniji oziroma sedmih dneh od zaključka službenega potovanja v tujini, pri organu, pri katerem je nastala pravica do povračila stroškov.
(2) Izplačilo povračil stroškov se na podlagi zahteve izvrši v roku 15 dni po dostavi odredbe za izplačilo povračil oziroma ob izplačilu drugih prejemkov v skladu s predpisi in se praviloma nakazuje na osebni račun upravičenca.
POVRAČILO DRUGIH STROŠKOV MED IZVRŠEVANJEM VOJAŠKE DOLŽNOSTI
11. člen
(povračilo stroškov ob vpoklicu in odpustu)
(1) Vojaškemu obvezniku, ki je vpoklican v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, se izplačajo stroški prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi od kraja njegovega stalnega oziroma začasnega prebivališča do kraja izvrševanja vojaške dolžnosti in nazaj, če je kraj izvrševanja dolžnosti oddaljen več kot 1 km od kraja prebivališča vojaškega obveznika.
(2) V primeru, da vojaški obveznik, ki je vpoklican v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, v razdalji več kot 1 kilometer od bivališča nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu za razdaljo po najkrajši poti od prebivališča do prvega javnega prevoznega sredstva obračuna kilometrina, v višini, ki velja za javne uslužbence.
(3) Vojaški obveznik je upravičen tudi do povračila drugih stroškov v zvezi s prevozom z javnim prevoznim sredstvom, kot so rezervacija sedeža, stroški za prtljago, cestnine, parkirnina in podobno, ki se izplačajo na podlagi predložitve ustreznih dokazil.
(4) Izplačila stroškov prevoza vojaškim obveznikom se izvršijo na podlagi vpoklica oziroma seznama vpoklicanih ali odpuščenih z izvrševanja vojaške dolžnosti, praviloma na podlagi predložene vozovnice ali računa. Naborniku se stroški prevoza za prihod izplačujejo pred pričetkom izvrševanja vojaške dolžnosti, drugim vojaškim obveznikom pa praviloma ob pričetku izvrševanja vojaške dolžnosti.
(5) Vojaškemu obvezniku ne pripada povračilo stroškov prevoza od kraja prebivališča do kraja izvrševanja vojaške dolžnosti in nazaj, če je organiziran brezplačen prevoz.
IZPLAČILO NADOMESTILA PLAČE OZIROMA DRUGIH PREJEMKOV
12. člen
(zahtevek za izplačilo)
(1) Vojaškim obveznikom, ki so vpoklicani v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, se izplačujejo nadomestila, ki jim pripadajo po 65. členu zakona o vojaški dolžnosti, na podlagi zahtev na obrazcu OBR-1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Organ oziroma enota, ki je zahteval vpoklic vojaškega obveznika, po koncu izvrševanja vojaške dolžnosti, izroči vojaškemu obvezniku obrazec iz prejšnjega odstavka z izpolnjenimi podatki o naslovu organa oziroma enote, vojaškem obvezniku in času izvrševanja vojaške dolžnosti.
(3) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena se izplačujejo na naslednji način:
– vojaškemu obvezniku, ki je v delovnem razmerju izplača nadomestilo plače neposredno delodajalec, ki ob izplačilu skladno z veljavnimi predpisi obračuna ter plača tudi vse pripadajoče davke in prispevke. Povračilo nadomestila plače iz te alinee uveljavlja delodajalec na obrazcu OBR-1;
– vojaškemu obvezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, se nadomestilo izgubljenega zaslužka obračuna in izplača na podlagi zahtevka na obrazcu OBR-1 in dokazila pristojnega davčnega urada o višini bruto zavarovalne osnove, od katere je vojaški obveznik obračunal in plačal prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za mesec pred mesecem izvrševanja vojaške dolžnosti, povečane za prispevke za socialno varnost delodajalcev;
– vojaškemu obvezniku, ki prejema pokojnino, se izplača razlika do višine zajamčene plače v Republiki Sloveniji na podlagi zahtevka na obrazcu OBR-1 in dokazila o izplačilu pokojnine za mesec pred mesecem izvrševanja vojaške dolžnosti;
– vojaškemu obvezniku, ki prejema denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, se izplača razlika do višine zajamčene plače v Republiki Sloveniji na podlagi zahtevka na obrazcu OBR-1 in dokazila o denarnem nadomestilu za primer brezposelnosti;
– vojaškemu obvezniku, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne dejavnosti, ne prejema pokojnine ali denarnega nadomestila zaradi brezposelnosti oziroma ne pridobiva dohodka na kakšen drug način, se izplača denarno nadomestilo na podlagi zahtevka na obrazcu OBR-1 in njegove pisne izjave.
(4) Organ, ki je zahteval vpoklic vojaškega obveznika, ob izplačilu iz tretje, četrte in pete alinee tretjega odstavka tega člena skladno s predpisi obračuna ter plača vse pripadajoče davke in prispevke.
13. člen
(rok za izplačilo)
(1) Nadomestila iz prejšnjega člena se izplačujejo po opravljeni dolžnosti. Če traja dolžnost več kot en mesec, se nadomestilo izplačuje mesečno za nazaj.
(2) Zahtevki za izplačilo nadomestila se predložijo organu oziroma enoti, ki je zahteval vpoklic vojaškega obveznika v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti najkasneje v roku 30 dni po opravljeni vojaški dolžnosti. Nadomestila se izplačujejo 30 dni po prejemu zahtevka.
14. člen
(uporaba pravilnika v policiji)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za vojaške obveznike v zvezi z izvrševanjem dolžnosti in nalog v pomožni policiji.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o višini povračil stroškov in o načinu izplačevanja nadomestil in povračil stroškov osebam v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in med opravljanjem drugih nalog obrambe in zaščite (Uradni list RS, št. 28/91-I in 20/93).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-61/2003-2
Ljubljana, dne 25. maja 2004.
EVA 2004-1911-0025
Minister
za obrambo
dr. Anton Grizold l. r.
 
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.

AAA Zlata odličnost