Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004

Kazalo

2889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik, stran 8066.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo)) ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Črnomelj na 15. redni seji dne 4. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90 in Uradni list RS, št. 57/98, 69/00 in 135/03 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
V 4. členu odloka se v četrti alinei 6. točke oznaka »T« nadomesti z oznako »P«.
V 7. točki se doda prva nova alinea z oznako »S – 7/0 – Pod Gričkom«
3. člen
V 27. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na vodnem in priobalnem območju ni dovoljeno posegati v prostor razen z deli, ki izhajajo iz 37. člena Zakona o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02), prav tako so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda v skladu s 86. členom Zakona o vodah. Priobalni pas za vodotok 2. reda znaša 5 m. Zunanja meja priobalnih zemljišč se računa od meje vodnega zemljišča.«
4. člen
V 30. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Regulacijska linija je črta, ki razmejuje območje javnega sveta od ostalega območja. Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Če gradbena linija ni določena v grafičnem delu odloka, se le-ta povzame iz stanja na terenu.«
5. člen
V 31. členu se spremeni zadnji stavek tako, da se glasi:
»Na pisno zahtevo občinski urbanist pripravi presoje tovrstnih odstopanj.«
6. člen
V 39. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Minimalni odmik objekta od meje sosednjega zemljišča pri prostostoječi zazidavi mora biti vsaj 3 m.«
7. člen
V celoti se črta 43. člen.
8. člen
V 1. točki četrtega odstavka 60. člena se črtata besedi »stare livarne«.
V 2. točki se doda se nov odstavek z besedilom: »Ni dovoljeno zbiranje, reciklaža, deponiranje in sežiganje odpadkov.«
9. člen
Besedilo 1. točke 65. člena se dopolni z naslednjim besedilom: »Na območju S 4/3 – 2a/1 do sprejetja Urbanistične zasnove za mesto Črnomelj ni možna gradnja objektov. Dovoljena so le nujna vzdrževalna dela.«
10. člen
V 73. členu se črta prvi odstavek prve točke.
V tretjem odstavku se doda beseda: »trgovino«.
11. člen
Pod prostorsko celoto 7 se doda 77. člen, ki se glasi:
»OBMOČJE UREJANJA S 7/0 – POD GRIČKOM
1. Merila in pogoji za gradnje in druge ureditve
Osnova za pozidavo območja je grafična priloga ureditve območja, ki je sestavni del odloka.
Dopustna je gradnja stanovanjskih objektov. Gradnja pomožnih objektov je možna izven območja gradbene linije in javne poti. Možno je urejanje manjših obrtnih ali uslužnostnih delavnic znotraj določenih gabaritov stanovanjskih objektov, pod pogojem da ne motijo bivalnega okolja oziroma ne potrebujejo večjih dodatnih parkirnih površin ali ne potrebujejo skladiščnega prostora.
Na celotnem območju naj prevladuje enoten vzorec pozidave, ki se odraža v etažnosti, orientaciji slemen, naklonu streh in barvi kritine.
2. Arhitekturno oblikovanje:
Tlorisni gabariti enodružinske gradnje naj upoštevajo razmerje stranic, ki naj bo minimalno 1: 1,4. Višina objektov P+M, kjer zaradi reliefnih značilnosti ni možna izvedba P+M, se lahko izvede še kletna etaža, ki pa mora biti vsaj delno vkopana. Objekti so lahko tudi atrijsko zasnovani, vendar le višine P+M.
3. Oblikovanje drugih posegov:
Zelene površine se v čim večji meri ohranijo.
Ni dovoljena gradnja opornih zidov. Naklone zemljin se izvede v blagi zatravljeni brežini. Ograje med objekti naj bodo poenotene, zemljišča se lahko ograjujejo z živimi mejami.
Cisterne za plin morajo biti vkopane ali zakrite z zimzelenim rastjem.
Ob cesti proti Vojni vasi in Zadružni cesti se uredi pločnik in zasadi drevored z drevjem, ki ga bo določila študija zelenega sistema za mesto Črnomelj.«
12. člen
V 89. členu se črta prvi stavek.
13. člen
V 103.a členu se doda odstavek:
»Za oblikovanje posegov na objektu »Hangar« (najdaljši objekt) se smiselno uporablja idejna rešitev, ki jo je izdelalo podjetje Arha d.o.o. iz Črnomlja, št. 2081, z dne oktober 2002 in je na vpogled na Občini Črnomelj.«
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-17/2002
Črnomelj, dne 3. junija 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti