Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004

Kazalo

2878. Pravila igre na srečo "PETICA", stran 8058.

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004 sprejela
P R A V I L A
igre na srečo »PETICA«
1. člen
S temi pravili se ureja sistem prirejanja klasične igre na srečo – s takoj znanim dobitkom, imenovane »PETICA« (v nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
2. člen
Ta pravila in posamezni dodatki k tem pravilom so obvezujoča za vse osebe, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri: prireditelja, prodajalce, kupce oziroma igralce (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem igre.
Pravila in dodatke k pravilom prireditelj objavi na samopostrežnem terminalu (v nadaljnjem besedilu: terminal), udeležencem pa so na vpogled povsod, kjer so srečke v prodaji.
3. člen
Udeleženec v igri je lahko le oseba, ki ima pri prireditelju odprt svoj konto in na katerem ima deponirana denarna sredstva za namen vplačil za udeležbo v igrah na srečo (v nadaljnjem besedilu: konto).
Udeleženec je hkrati tudi oseba, ki na terminalu potrdi nakup srečke v nematerializirani obliki (v nadaljnjem besedilu: srečka) pod pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh pravil in dodatka k pravilom igre.
Veljavna je tista srečka, ki vsebuje vse elemente, navedene v teh pravilih oziroma v dodatku k pravilom igre.
4. člen
Srečke se izdajajo v serijah. Posamezna serija ima lahko najmanj 200.000 srečk in največ 2,000.000 srečk.
Cena posamezne serije srečk je najmanj 100 SIT in največ 5.000 SIT.
Sklad za dobitke v posamezni seriji znaša najmanj 40% vrednosti izdanih srečk v seriji.
Število srečk v seriji, ceno srečk ter število in vrednost dobitkov v posamezni seriji prireditelj objavi v dodatku k pravilom.
Dobitki so lahko v denarju in blagu oziroma v kombinaciji teh vrst. Sklad za dobitke v blagu je določen glede na tržno vrednost teh dobitkov v času odločanja o skladu za dobitke v posamezni seriji.
5. člen
Prireditelj za vsako serijo srečk z dodatkom k tem pravilom določi:
– številko oziroma ime serije,
– čas prodaje serije,
– ceno srečke,
– število polj izmed katerih igralec izbira,
– število dobitnih znakov, ki jih vsebuje vsaka srečka,
– število polj, ki jih igralec lahko odkrije, da ugotovi rezultat v igri,
– številčenje polj na srečki,
– dovoljen čas za odkrivanje polj na srečki,
– vrednost posameznega dobitka.
6. člen
Ob nakupu srečke se udeležencu na terminalu izpišejo naslednji elementi igre:
– ime serije,
– cena srečke,
– znak in naslov prireditelja,
– identifikacijska številka srečke,
– vrednost dobitkov glede na serijo srečk in vrsto dobitka,
– srečka, na kateri se odkrivajo posamezna polja in pod katerimi so posamezni znaki, vrednosti, simboli ipd. (v nadaljevanju: znaki),
– plan dobitkov za posamezno vrsto in serijo srečk, z navedbo dobitne kombinacije znakov,
– datum začetka in konca prodaje serije.
7. člen
Srečke prodaja prireditelj na območju Republike Slovenije pri prodajalcih, ki so pooblaščeni za prodajo srečk preko terminalov.
Srečke posamezne serije so v prodaji toliko mesecev, kot je določeno z dodatkom k pravilom, vendar največ 12 mesecev. Prvi dan prodaje srečk in zadnji dan prodaje srečk v seriji je objavljen na terminalu.
Prireditelj lahko čas prodaje posamezne serije srečk, določen v prejšnjem odstavku, ustrezno podaljša ali skrajša le na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa.
8. člen
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko na srečki odkrije določeno število polj, pod katerim je natisnjen rezultat igre. Srečka ima dobitek, če je na srečki odkrita kombinacija znakov, ki določa dobitek. Kombinacije znakov, ki so določene za dobitek, so objavljene v planu dobitkov za vsako posamezno serijo srečk.
Srečka nima dobitka, če na srečki ni odkrita kombinacija znakov, ki je v dodatku k pravilom igre določena za dobitno kombinacijo. V tem primeru ima udeleženec pravico do pregleda vseh polj na srečki.
9. člen
Drugačen način odkrivanja srečk, kot je določeno s temi pravili, lahko prireditelj določi le na podlagi sprememb teh pravil.
10. člen
Dokler udeleženec ne odkrije vseh polj, ki so določena za odkrivanje, ne more kupiti nove srečke. Udeleženec mora na kupljeni srečki v času, določenem z dodatkom, odkriti vsa dovoljena polja. V primeru, da udeleženec preseže dovoljen čas pri odkrivanju posamezne srečke, se mora za nadaljevanje odkrivanja polj ponovno prijaviti na terminalu. Po ponovni prijavi se avtomatsko prikaže srečka, natanko tista in takšna, kot je bila ob odjavi.
V primeru, da ni pogojev za odprtje vseh predpisanih polj na srečki, ima udeleženec pravico, da nadaljuje z odkrivanjem preostalih znakov na srečki, takoj ko razmere to dopuščajo, vendar najkasneje v roku, ki je določen za prevzem dobitkov. Če udeleženec ne ravna po določilu iz prejšnjega stavka, mu zastara pravica do morebitnega dobitka.
Če udeleženec v nobenem primeru ne more nadaljevati z odkrivanjem znakov, lahko pri prireditelju vloži obrazložen zahtevek za vračilo denarja v vrednosti kupljene srečke, najkasneje v 67 dneh po zaključku prodaje serije.
11. člen
Vsi dobitki so izplačljivi takoj, ko je dobitek odkrit. Rok za izplačilo dobitkov zastara v 67 dneh po poteku časa za prodajo serije. Pri izplačilu dobitka, za katerega se plača davek, se vrednost dobitka zmanjša za znesek višine davka na dobitek od iger na srečo.
Pri izplačilu dobitka lahko oseba, ki izplačuje dobitek, od udeleženca zahteva na vpogled osebno izkaznico ali drug identifikacijski dokument.
Vsi dobitki se nakažejo na konto udeleženca. Udeležencu se lahko na njegovo zahtevo dobitki iz iger izplačajo na prodajnih mestih, ki so s prirediteljem online povezana, na podlagi izplačilnega listka, ki ga udeleženec izpiše na terminalu, in sicer do vrednosti, ki jo določi prireditelj.
Vse dobitke, ne glede na vrednost, izplačuje prireditelj na svojem sedežu, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
12. člen
Za potek igre v skladu s pravili igre in dodatkom k pravilom jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih srečk in celotnim svojim premoženjem.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu, ki je srečko vplačal in pod polji odkril kombinacijo znakov, ki je v skladu s pravili določena za dobitek, pod pogojem, da je dobitna kombinacija znakov na srečki zapisana na magnetnem mediju prireditelja.
V primeru, da dobitek ni bil odkrit v skladu s pravili in dodatkom k pravilom, ima prireditelj pravico zavrniti izplačilo dobitka.
13. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se z začetkom prodaje srečk.
Št. 58-7/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.
Anton Černe l. r.
član uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala s sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta pravila igre potrdilo pod številko 471-212-4/03-9 dne 1. 6. 2004.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti