Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004

Kazalo

2877. Pravila o poslovanju s kontom, stran 8056.

Na podlagi določb 10. člena Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00), in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004 sprejela
P R A V I L A
o poslovanju s kontom
Pravila o poslovanju s kontom so del celotnega tehnološkega postopka za igre Prve stave, Polo in Petica oziroma tistih iger, kjer se prodajajo tudi kompleti.
UVODNE DOLOČBE
Pravila o poslovanju s kontom so obvezujoča za prireditelja Športno loterijo in igre na srečo d.d. (v nadaljevanju: prireditelj) in druge osebe, ki jih prireditelj pooblasti za posamezna dejanja pri uporabi storitev, osebe, pooblaščene za sprejem vplačil in izplačilo dobitkov za igre, ki jih prireja prireditelj (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), ter za udeležence, ki že s samim odprtjem konta priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali (v nadaljevanju: igralec).
Konto je račun, na katerem ima igralec deponirana denarna sredstva za namene vplačil za udeležbo v igrah na srečo. Na kontu se izkazujejo vse denarne transakcije: nakazila na konto, vplačila za igre, dobitki in izplačila iz konta.
Sredstva na kontu se ne obrestujejo.
Konto odpre igralec, ki vplačuje za igre prireditelja preko interneta, WAP, telefona in/ali samopostrežnega terminala (v nadaljnjem besedilu: terminal) oziroma igralec, ki želi vplačevati za igre prireditelja preko konta – stave, polo, igre na terminalu in komplete srečk.
Ob odprtju konta igralec prejme kontno kartico (v nadaljnjem besedilu: kartica). Kartica prireditelja je identifikacijski dokument igralca pri uporabi storitev, ki jih omogoča konto.
Storitev, povezana s kontom, se lahko izvrši le, če je skladna s temi pravili, s pravili iger, ki so vezana na uporabo konta, oziroma če ni v nasprotju z veljavno zakonodajo in drugimi izvedbenimi predpisi. Vsako storitev, ki jo igralec dokončno potrdi, ni več mogoče spreminjati.
ODPRTJE KONTA
Igralec, ki se odloči za vplačevanje iger preko konta, prireditelju v obliki pristopne izjave posreduje svoje osebne podatke, ki so potrebni za odprtje konta. Igralec ima že v sami pristopni izjavi možnost posredovati tudi ostale osebne podatke ali pa jih posreduje kasneje oziroma ko ga za uspešno izvedbo želene storitve preko konta na to opozori prireditelj. Prijavo za odprtje konta prireditelj zavrne, če ne vsebuje vseh obveznih elementov.
Igralec lahko svoje podatke za odprtje konta posreduje na naslednje načine:
1. izpolni tiskano pristopno izjavo, ki je na voljo na tistih prodajnih mestih, ki so s prirediteljem povezana online (v nadaljevanju: prodajno mesto), ali jo prejme po pošti, jo podpiše in preda prodajalcu na prodajnem mestu oziroma jo pošlje na naslov prireditelja. Obvezni podatki v pristopni izjavi so: ime in priimek, datum rojstva, naslov, pošta in občina stalnega bivališča.
Kartico igralec prejme na samem prodajnem mestu ali pa s poštno pošiljko. Poleg kartice igralec, ki je pristopno izjavo oddal na prodajnem mestu oziroma jo je poslal po pošti, prejme še potrdilo o izdaji kartice, na katerem so navedeni podatki iz pristopne izjave;
2. izpolni elektronsko pristopno izjavo na spletni strani prireditelja tako, da:
– vnese zahtevane osebne podatke v pristopno izjavo na spletni strani prireditelja,
– prireditelj podatke iz pristopne izjave pošlje na e-naslov, ki ga je igralec navedel v pristopni izjavi,
– igralec ponovno preveri svoje podatke, ki jih je navedel v pristopni izjavi ter s potrditvijo avtorizira pristopno izjavo.
Avtorizacija pristopne izjave se šteje kot lastnoročni podpis na pristopni izjavi.
Obvezni podatki v pristopni izjavi so: ime in priimek, datum rojstva, naslov, pošta in občina stalnega bivališča, podatki o transakcijskem računu, geslo in elektronski naslov.
Igralec, ki je pristopno izjavo oddal na spletni strani prireditelja po avtorizaciji pristopne izjave prejme kartico s poštno pošiljko na naslov, ki ga je navedel v pristopni izjavi.
Vse pristopne izjave se zbirajo in hranijo na sedežu prireditelja.
Na podlagi ustrezno izpolnjene in veljavne pristopne izjave, prireditelj igralcu izda kartico. Kartica vsebuje najmanj naslednje elemente:
– logo prireditelja
– uporabniško ime
– številko igralca v obliki črtne kode
– geslo.
Geslo je na kartici pod premazom. Igralca, ki mu je prireditelj določil geslo, ob prvi prijavi za uporabo konta program opozori, da to geslo zamenja.
Po prejemu kartice in izvršitvi vplačila na konto igralec lahko že izvede storitve, ki potekajo preko konta.
Igralec v storitvah preko konta sodeluje z dvema identifikacijskima elementoma, ki sta medsebojno povezana in neveljavna ob odsotnosti enega izmed njiju. Ta elementa sta: uporabniško ime (navedeno na kartici) in geslo igralca (zaporedje določenega števila znakov – minimalno 4 in maksimalno 10 znakov), z njima pa se igralec identificira ob izvajanju vseh storitev v povezavi s kontom.
Oba elementa igralec sporoči tako, da ju vnese v terminal, na prijavni strani na internetu, oziroma sporoči po telefonu. Samo pri storitvi vplačevanja na konto na prodajnem mestu se šteje kot zadostna identifikacija igralca posredovanje le njegovega uporabniškega imena. V tem primeru prodajalec vnese številko s kartice ali kartico prebere z optičnim čitalcem.
Če igralec trikrat zaporedoma nepravilno vnese elementa prepoznave, se konto blokira in tako onemogoči dostop do vseh storitev, povezanih s kontom. Blokiran konto lahko ponovno aktivira le prireditelj, po predhodni identifikaciji po telefonu in pojasnitvi razlogov napačnih vnosov elementov prepoznave.
Igralec mora vestno varovati in hraniti svojo kartico in identifikacijska elementa.
VPLAČEVANJE NA KONTO
Posamezno vplačilo na konto je lahko najmanj 1.000 SIT in največ 100.000 SIT.
Igralec ima za vplačevanje na konto na voljo različne možnosti, ki si jih sam izbere:
– vplačevanje preko bančnih plačilnih instrumentov (npr. položnica)
– bančni spletni plačilni sistem
– mobilni plačilni sistem
– vplačilo na prodajnem mestu prireditelja
– drugi instrumenti vplačevanja, ki jih določi prireditelj.
Vplačane zneske ima prireditelj na računu po postopkih plačilnega prometa in jih razporedi po kontih igralcev takoj po vplačilu, razen pri vplačilu preko bančnih plačilnih instrumentov, kjer se sredstva razporedijo na konto takoj po prejemu teh sredstev.
Vplačilo na konto na prodajnem mestu poteka na naslednji način: igralec predloži svojo kartico prodajalcu, ki v program vplačil vnese uporabniško ime oziroma kartico prebere z optičnim čitalcem in igralcu izda potrdilo o vplačilu, na katerem so naslednji elementi:
– znak in naslov prireditelja
– identifikacija prodajnega mesta
– datum in ura vplačila
– številka vplačila
– znesek vplačila
– črtna koda številke potrdila
– številka konta (uporabniško ime).
Na konto vplačuje tudi prireditelj, in sicer vse dobljene dobitke. Če je dobitek v vrednosti, pri kateri je potrebno plačati davek, se na konto vplača dobitek po odbitku davka na dobitke od iger na srečo.
IZPLAČEVANJE IZ KONTA
Igralec lahko kadarkoli zaprosi za izplačilo iz konta.
Izplačilo je možno:
– na transakcijski račun igralca, ki ga je ta posredoval prireditelju že v sami pristopni izjavi oziroma najkasneje ob zahtevku za izplačilo, pri čemer so upoštevani postopki plačilnega prometa.
Zahtevek za izplačilo mora igralec posredovati osebno po telefonu, pisno ali elektronsko, s tem da ga prireditelj pokliče in se izvede zahtevek. Ob zahtevku mora igralec posredovati svoja identifikacijska elementa, številko transakcijskega računa, če je prireditelj še nima, in znesek za izplačilo. Oseba, ki je pri prireditelju sprejela zahtevek za izplačilo iz konta, lahko zaradi natančne identifikacije igralca, pred izplačilom zahteva še druge osebne podatke igralca (priimek in ime, naslov ipd.)
– na prodajnem mestu z izplačilnim listkom, za katerega igralec vnese zahtevek na terminalu, pri čemer se igralcu izplačajo lahko samo dobitki iz iger, in sicer do zneska, ki ga določi prireditelj. Igralec izplačilni listek preda prodajalcu, ki mu izplača navedeni znesek, listek pa obdrži ter preda prireditelju.
Na izplačilnem listku so navedeni naslednji elementi:
– znak in naslov prireditelja
– identifikacija prodajnega mesta
– datum in ura izdaje
– številka izplačila
– številka konta
– znesek za izplačilo
– zadnji rok za izplačilo.
Igralec ima na vseh medijih za igranje preko konta dostop do informacij o celotnem prometu in stanju na kontu ter ostalih informacij v povezavi s kontom, prav tako pa najmanj 67 dni tudi vpogled v vsebino vplačil v igre.
ZAPRTJE KONTA
Igralec se na lastno željo lahko kadarkoli odloči za zaprtje konta, pri čemer se mu vsa sredstva nakažejo na njegov transakcijski račun, ki ga posreduje prireditelju.
Konto lahko zapre tudi prireditelj po lastni presoji, če igralec prekorači svoje pravice, ali če pride do zlorabe.
V primeru, da v obdobju 24 mesecev ni nobene spremembe na kontu (sredstva mirujejo), prireditelj saldo nakaže igralcu na transakcijski račun. Če igralcu ni mogoče sredstva nakazati na njegov transakcijski račun, prireditelj ta sredstva prenese na svoj transakcijski račun. Obveznost do igralca iz naslova saldacije konta se odpiše v dobro poslovnih prihodkov prireditelja. Igralec lahko po tem času kadarkoli, vendar najkasneje v roku 5 let po poteku 24 mesecev, zaprosi za ponovno aktiviranje konta ali poda zahtevek za izplačilo sredstev.
ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI IGRALCA
Kartico z uporabniškim imenom in osebno geslo mora igralec skrbno varovati in ju ne sme sporočiti ali predati drugi osebi, oba elementa nista prenosljiva. Če igralec sumi, da njegovo identifikacijo pozna in uporablja tretja oseba ali to zanesljivo ugotovi, mora obvestiti prireditelja po telefonu 01/474 88 99, in sicer vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ali pisno na naslov prireditelja, po faxu 01/433 94 41 ali na naslov e-pošte info@sportna-loterija.si. Najkasneje prvi delovni dan po prejemu obvestila prireditelj uporabo storitev blokira in igralcu dodeli nova elementa identifikacije.
V primeru, da je na konto igralca pomotoma nakazan znesek, ki ga igralec ni vplačal, je dolžnost igralca, da prireditelja takoj opozori na napako in preveč nakazan znesek vrne prireditelju.
Prireditelj ne prevzame nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neprevidnega ravnanja igralca s kartico in z elementi prepoznave.
Igralec je dolžan prireditelju takoj sporočiti vse spremembe, ki se nanašajo na njegove osebne podatke, navedene v pristopni izjavi.
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI PRIREDITELJA
Če pristopna izjava ne vsebuje vseh zahtevanih elementov oziroma obstaja sum o njihovi neresničnosti, je dolžnost prireditelja, da zavrne odprtje konta.
Če prireditelj ugotovi, da obstaja sum zlorabe, možnost uporabe storitev preko konta takoj v celoti blokira in o tem obvesti igralca.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Igralec s pisno privolitvijo oziroma dvojno potrditvijo v primeru elektronske prijave pooblašča prireditelja, da zbira, obdeluje, uporablja, hrani in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov v svojih zbirkah, in sicer najdlje tako dolgo, kot je potrebno za izvajanje želenih storitev. Po tem roku mora prireditelj podatke uničiti ali blokirati. Obdelava in uporaba podatkov je namenjena temu, da prireditelj za posameznika izvaja želene in izbrane storitve (vplačila, igranje, naročanje, obveščanje, izplačila itd).
Podatki o poslovanju preko konta so poslovna skrivnost in jih je dovoljeno tretjim osebam razkriti le skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Prireditelj se zavezuje, da igralčevih osebnih podatkov ne bo posredoval drugim ter jih bo uporabljal le za namene, opredeljene v prejšnjih dveh odstavkih.
Vsi postopki igralcev pri uporabi storitev so zapisani in arhivirani skladno z veljavnimi internimi akti prireditelja. Pri storitvah s telefonom se celotna storitev, vključno s prijavo na storitev, snema. Snemanje in arhiviranje posnetega pogovora poteka skladno z veljavnimi internimi akti prireditelja.
Pristopne izjave igralcev se hranijo v posebnem arhivu, ki se sestoji iz hranjenja pristopnih izjav v tiskani obliki in elektronskih izjav shranjenih na magnetnem mediju. Vsi osebni podatki so shranjeni tudi v skupni bazi osebnih podatkov na centralnem računalniku pri prireditelju.
Igralec ima pravico do vpogleda in izpisa svojih osebnih podatkov, kar pisno ali po telefonu posreduje prireditelju. Izpis svojih osebnih podatkov lahko igralec, po predhodni identifikaciji, osebno prevzame na sedežu prireditelja, ali pa se mu ga pošlje s priporočeno poštno pošiljko.
KONČNE DOLOČBE
Igralec lahko uveljavlja reklamacijo na opravljeno naročilo storitev preko konta v petnajstih dneh po zapisu stanja ali izdaji listine, iz katere je razvidno naročilo. Reklamacija se obravnava po postopku in na način, kot je predpisano z internim aktom prireditelja glede reševanja reklamacij pri prirejanju iger na srečo.
Za motnje in prekinitve na telekomunikacijskih in internetnih povezavah, napake, nastale pri prenosu podatkov, ali za onemogočen dostop (zaradi različnih vzrokov) do storitev, prireditelj ne odgovarja.
Ta pravila so objavljena na internetu in na terminalih v vsakokrat veljavnem besedilu. Igralec sprejema vsakokrat veljavna Pravila o poslovanju s kontom. Če se igralec ne strinja s spremenjenimi pravili, lahko v roku 5 dni od prvega vplačila po dnevu, ko so bila spremenjena pravila objavljena, odpove uporabo storitev, določenih s temi pravili.
Ta pravila se začnejo uporabljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ. Z dnem uveljavitve teh pravil preneha veljati interni akt Splošni pogoji za uporabo storitev s pomočjo konta, vsi postopki pa se nadaljujejo skladno s temi pravili.
Št. 58-8/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.
Anton Černe l. r.
član uprave
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta pravila potrdilo pod številko 471-212-26/04-9 dne 31. 5. 2004.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti