Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004

Kazalo

2876. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo, stran 8051.

Na podlagi drugega odstavka 80. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(ustanovitev)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za energijo kot javna agencija na energetskem področju.
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi v Energetskem zakonu, predpisi s področja javnih agencij in tem sklepom.
Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, v okviru z zakonom in tem sklepom določenih nalog.
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. Pravice in dolžnosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
II. IME IN SEDEŽ JAVNE AGENCIJE
3. člen
(ime in sedež)
Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za energijo.
Angleški prevod imena je: Energy Agency of the Republic of Slovenia.
Skrajšano ime je: AGEN-RS.
Sedež agencije je v Mariboru.
4. člen
(znak in žig)
Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja tudi znak oziroma logotip. Znak oziroma logotip agencije se določi s splošnim aktom agencije.
Agencija ima okrogel žig s premerom štiri centimetre z besedilom: "Republika Slovenija" (spodaj) in "Javna agencija RS za energijo" (zgoraj), v sredini pa je državni grb.
Agencija lahko uporablja pomanjšan žig premera dva centimetra z enako vsebino.
III. NAMEN JAVNE AGENCIJE
5. člen
(namen agencije)
Agencija je javna agencija, ki opravlja regulatorne, razvojne in strokovne naloge na energetskem področju z namenom, da zagotovi pregledno in nepristransko delovanje energetskih trgov v interesu vseh udeležencev in deluje samostojno skladno z nacionalnimi razvojnimi strategijami in neodvisno od udeležencev energetskih trgov.
IV. NALOGE IN DEJAVNOSTI JAVNE AGENCIJE
6. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
a) izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil o:
– metodologiji za obračunavanje omrežnine,
– metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov in sistema obračunavanja teh cen,
– metodologiji za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
– metodologiji za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in za oskrbo z drugimi plini iz omrežij,
– metodologiji za pripravo tarifnih sistemov,
– načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov in načinu njihovega prikazovanja;
b) daje soglasje k:
– pravilom dodeljevanja zmogljivosti povezovalnih vodov,
– omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina,
– sistemskim obratovalnim navodilom,
– splošnim pogojem za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega in distribucijskega omrežja ter zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (oziroma mnenje) in distribucijskega omrežja,
– tarifnemu sistemu za električno energijo za tarifne odjemalce,
– pravilom za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom, pravilom za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina in pravilom za evidentiranje sklenjenih pogodb za oskrbo z zemeljskim plinom,
– pravilom za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo;
c) določa:
– omrežnino za uporabo elektroenergetskih omrežij,
– upravičene stroške in druge elemente omrežnine za elektroenergetska omrežja;
d) odloča:
– o izdaji in odvzemu licenc,
– v sporih iz 88. člena Energetskega zakona;
e) nadzira:
– neodvisnost sistemskih operaterjev,
– čas, potreben za popravila prenosnih in distribucijskih omrežij,
– čas, potreben za priključitev na omrežje,
– objavo informacij o interkonektorjih, izkoriščenosti omrežja in dodelitvi zmogljivosti, pri čemer se podatki obravnavajo kot zaupni,
– roke, pogoje in tarife za priključitev novih proizvajalcev,
– učinkovito ločitev distribucije in prenosa od proizvodnje in dobave ter
– stopnjo transparentnosti in stopnjo konkurenčnosti trga z zemeljskim plinom in električno energijo;
f) presoja upravičenosti stroškov izvajanja sistemskih storitev po kriterijih, ki jih uporablja za oceno stroškov operaterja omrežij;
g) v primeru, da operater omrežja zakupi, najame ali drugače pridobi v obratovanje, upravljanje in razvoj omrežje, del omrežja ali objekte, povezane v omrežje in potrebne za delovanje omrežja, agencija presoja upravičenost stroškov lastnika navedenih objektov po istih kriterijih za upravičenost, kot jih uporablja za oceno stroškov operaterja;
h) sodeluje s pristojnimi organi in inšpekcijami;
i) pripravlja letna poročila, poročila Komisiji evropskih skupnosti in druga poročila, ki jih predloži vladi ter ministrstvu, pristojnemu za energijo, ter informacije za javnost;
j) opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem sklepom.
7. člen
(sodelovanje v mednarodnih odnosih)
Agencija sodeluje v bilateralnih odnosih in mednarodnih organizacijah s področja nadzora nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom. O navedenem ter drugih oblikah sodelovanja na področju delovanja v okviru regulatorjev znotraj Evropske unije mora direktor agencije tekoče obveščati svet agencije in ministrstvo, pristojno za energijo.
V. ORGANI JAVNE AGENCIJE
8. člen
(organa agencije)
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor.
1. Svet agencije
9. člen
(imenovanje članov sveta)
Svet ima predsednika in štiri člane.
Člane sveta imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za energijo. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov.
Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak iz enega od naslednjih področij: ekonomije, prava ali energetike,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Člani sveta ne morejo biti:
– osebe, ki so zaposlene v tej agenciji,
– osebe, ki so zaposlene ali opravljajo kakršnokoli delo v organizacijah, ki opravljajo katero od energetskih dejavnosti ali imajo funkcijo v takih organizacijah,
– osebe, ki imajo lastniški delež v organizaciji, ki opravlja energetsko dejavnost ali v organizaciji, ki ima lastniški delež v taki organizaciji, oziroma osebe, katerih zakonec ali izvenzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena imajo tak lastniški delež, pri čemer se ta prepoved ne uporablja za lastniške deleže, pridobljene z lastniškimi certifikati v postopku lastniškega preoblikovanja družbene lastnine,
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti, in
– osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija.
Predsednika sveta v času njegove odsotnosti zamenjuje eden izmed članov, ki ga določi predsednik.
10. člen
(mandat članov sveta)
Mandat članov sveta je pet let. Po preteku mandata so člani sveta lahko ponovno imenovani.
11. člen
(pristojnosti sveta)
Svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,
– daje soglasja k aktom, pri katerih je skladno z zakonom potrebno soglasje agencije,
– sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in druga poročila agencije,
– predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki,
– daje mnenja k poročilom direktorja iz 7. člena tega sklepa,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom.
Svet agencije posreduje predlog za imenovanje oziroma razrešitev direktorja za nadaljnje posredovanje vladi ministru, pristojnemu za energijo.
Svet mora v postopku imenovanja direktorja postopati tako, da optimalno upošteva ustrezne roke določene za imenovanje direktorja.
Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo agencije.
Direktor mora svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz svoje pristojnosti.
Za svoje delo svet sprejme poslovnik, s katerim natančneje določi postopke za svoje delo, roke za sklice svojih sej in druge za delo sveta potrebne postopkovne določbe.
12. člen
(odločanje sveta)
Svet sprejema odločitve z večino glasov svojih članov. Način odločanja svet podrobneje uredi s svojim poslovnikom.
13. člen
(predčasna razrešitev člana sveta)
Vlada lahko predčasno razreši člana sveta agencije v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
2. Direktor
14. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja agencije imenuje vlada na predlog sveta na podlagi javnega natečaja skladno z Zakonom o javnih agencijah.
15. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali tehnične smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– obvlada angleški jezik,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dejavnosti delovanja trga z električno energijo ali zemeljskim plinom in
– ni v kazenskem postopku za dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijavi za imenovanje je potrebno predložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
Pri izbiri osebe v okviru javnega natečaja za direktorja se uporabljajo naslednji kriteriji:
– strokovnost in usposobljenost osebe za področje dela agencije,
– pretekli rezultati dela,
– ocena skladnosti s programom dela zastavljenih ciljev z resolucijo o nacionalnem energetskem programu in 5. členom tega sklepa.
16. člen
(mandat direktorja)
Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan.
17. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor ima naslednje pristojnosti:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če z zakonom ni drugače določeno,
– sprejema akte za delo in poslovanje agencije,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in splošnimi akti agencije.
Direktor mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu z zakonom in tem sklepom. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti agencije.
18. člen
(zaposlitev direktorja)
V pogodbi o zaposlitvi se določijo cilji in pričakovani rezultati dela direktorja.
19. člen
(prenehanje funkcije direktorja)
Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta do imenovanja direktorja brez javnega natečaja, imenuje vršilca dolžnosti, vendar najdalj za dobo šest mesecev.
20. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktorja agencije lahko predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
VI. RAZMERJA JAVNE AGENCIJE DO USTANOVITELJA IN DO DRUGIH SUBJEKTOV
21. člen
(pristojnosti ustanovitelja)
Vlada ima skladno z Zakonom o javnih agencijah in tem sklepom naslednje pristojnosti:
– na predlog sveta ter na podlagi predpisanega postopka imenuje oziroma razrešuje direktorja in člane sveta agencije,
– na predlog sveta imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu z zakonom,
– daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu ter k letnemu poročilu in drugim poročilom agencije,
– sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, v kateri se določijo cilji in pričakovani rezultati dela direktorja,
– skladno z zakonom odloča o predčasni razrešitvi članov sveta in direktorja,
– lahko zadrži objavo splošnega akta agencije, če meni, da je v nasprotju z ustavo ali z zakonom in predlaga agenciji, da o njem ponovno odloči,
– daje soglasje k izdaji ali spremembi tarife, če agencija sprejme tarifo skladno z Zakonom o javnih agencijah,
– daje soglasje k odločitvi o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki in pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki, in
– sprejema akt o prenehanju agencije oziroma o pripojitvi ali spojitvi z drugo pravno osebo ali razdelitvijo agencije v več pravnih oseb.
22. člen
(javnost dela)
Delo agencije je javno.
Javnost dela agencija opredeli v posebnem splošnem aktu.
Agencija je dolžna javno objaviti letno poročilo o delu in stanju na področju energetike, iz katerega se pred objavo izločijo osebni podatki.
Za javnost dela je odgovoren direktor agencije.
VII. AKTI AGENCIJE
23. člen
(pristojnost za sprejem aktov)
Splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil ter akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije sprejema svet.
Posamične akte ter akte za delo in poslovanje agencije sprejema direktor.
S splošnimi akti iz prvega odstavka tega člena svet seznani tudi ministrstvo, pristojno za energijo.
24. člen
(postopek sprejemanja splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil)
Pred sprejemom splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil mora agencija omogočiti zainteresirani javnosti, da se z osnutkom akta seznani in poda svoje pripombe.
Za dosego namena iz prejšnjega odstavka objavi svet pred sprejemom splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil osnutek tega akta na spletni strani agencije za najmanj 30 dni in pozove vse zainteresirane, da v pisni ali elektronski obliki podajo svoje pripombe.
Agencija mora v roku 30 dni po preteku roka iz prejšnjega odstavka na svoji spletni strani objaviti povzetke pripomb ter odgovore nanje.
Ob objavi splošnega akta skladno z drugim odstavkom tega člena se osnutek tega akta posreduje tudi vladi oziroma ministrstvu, pristojnemu za energijo s pozivom, da poda svoje pripombe. Če je skladno z zakonom za uveljavitev posameznega akta potrebno soglasje vlade, glede osnutka tega akta potekajo usklajevanja med predstavniki agencije, ministrstva, pristojnega za energijo, ter drugih pristojnih ministrstev.
25. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest agencije uredi svet s posebnim aktom. Pred sprejemom tega akta mora svet pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v agenciji po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.
26. člen
(posamični akti in akti za delo in poslovanje agencije)
S posamičnim aktom direktor agencije odloča v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, odloča o pravicah in obveznostih ter odgovornosti zaposlenih in o drugih vprašanjih vodenja agencije.
Posamične akte, s katerimi se odloča v upravnih stvareh iz pristojnosti agencije, izdaja direktor agencije v upravnem postopku.
Direktor sprejema tudi akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
VIII. FINANCIRANJE JAVNE AGENCIJE
27. člen
(nepremičnine)
Nepremičnine, potrebne za delo agencije, pridobi agencija v svojem imenu in za račun Republike Slovenije.
Sredstva za nakup nepremičnin, potrebnih za delo agencije, lahko agencija zagotovi, razen iz virov po 28. členu tega sklepa, tudi iz presežkov prihodkov iz preteklih poslovnih let, najemanjem dolgoročnih posojil in leasingom.
Nepremičnine iz prvega odstavka tega člena so last Republike Slovenije, z njimi pa upravlja agencija, pri čemer mora agencija ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Nepremičnine, potrebne za delo agencije, se lahko zagotovijo tudi z najemom ustreznih prostorov.
28. člen
(sredstva za delo)
Sredstva za delo pridobiva agencija iz:
– proračuna Republike Slovenije,
– deleža cene za uporabo omrežij za prenos in distribucijo električne energije oziroma zemeljskega plina, ki ga določi vlada na predlog agencije,
– drugih prihodkov, ki jih ustvari agencija.
Sredstva iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki so določeni z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.
Delež cene za uporabo omrežij za prenos in distribucijo električne energije oziroma zemeljskega plina, iz katerega se financira agencija, določi vlada in sicer najkasneje do 30. novembra za prihodnje koledarsko leto. Dokler vlada ne določi deleža cene, se uporablja delež cene iz prejšnjega leta.
Lastni viri agencije predstavljajo sredstva, ki jih pridobi agencija v okviru svojega delovanja iz nalog iz 6. člena tega sklepa, razen upravnih taks, ki so skladno z zakonom prihodek proračuna.
29. člen
(program dela in finančni načrt)
Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predloži vladi v soglasje.
Če vlada do 31. decembra ne da soglasja k finančnemu načrtu se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto.
Če pridobljena finančna sredstva ne dosegajo višine sredstev, planiranih v finančnem načrtu in je s tem ogroženo izvajanje dejavnosti agencije, svet o tem obvesti vlado, pri čemer predlaga tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.
Agencija je dolžna vsake tri mesece poročati svetu in ministrstvu, pristojnemu za energijo, o izvajanju doseženih ciljev iz programa dela in finančnega načrta.
30. člen
(vodenje poslovnih knjig)
Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z določili Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02). Agencija je dolžna enkrat letno predložiti letno poročilo, ki mora biti pripravljeno v skladu z določili Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in po potrebi dopolnjeno z usmeritvami sveta, v sprejem vladi. Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor, katerega mnenje priloži agencija k letnemu poročilu.
IX. NADZOR
31. člen
(nadzor nad rabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
Nadzor nad finančnim poslovanjem agencije pa se vrši v skladu z Zakonom o javnih financah.
32. člen
(nadzor na delom in poslovanjem)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za energijo.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI JAVNE AGENCIJE
33. člen
(odgovornost ustanovitelja za obveznosti agencije)
Agencija odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem.
Republika Slovenija je odgovorna za obveznosti agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje njenih nalog.
XI. ZAPOSLENI V AGENCIJI
34. člen
(zaposleni v agenciji)
Delavec sklene delovno razmerje s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Plače in drugi prejemki zaposlenih v agenciji se določajo v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
35. člen
(zaposleni v agenciji, ki sprejemajo odločitve ali so pooblaščeni za pridobivanje podatkov o poslovanju organizacij)
Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za tista delovna mesta, na katerih zaposleni sprejemajo odločitve v okviru pristojnosti agencije ali so pooblaščeni za pridobivanje podatkov o poslovanju organizacij, ki opravljajo energetsko dejavnost, je treba zagotoviti:
– da ti zaposleni v času delovnega razmerja na agenciji ne smejo opravljati dejavnosti, ki so predmet poslovanja agencije, in ne za svoj ali tuj račun sklepati poslov, ki sodijo v delovno področje agencije ali so namenjeni izvajalcu regulirane dejavnosti s področja električne energije ali zemeljskega plina,
– da niso zaposleni ali opravljajo kakršnegakoli dela v ali za izvajalce energetskih dejavnosti in da njihovi lastniški deleži v teh izvajalcih ne presegajo 5% osnovnega kapitala družbe.
Pri določitvi plač se za zaposlene na delovnih mestih iz prvega odstavka tega člena uporabljajo predpisi, ki veljajo za uradnike.
Svet v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih mest, določi delovna mesta iz prvega odstavka tega člena.
XII. OSTALE DOLOČBE
36. člen
(tajnost podatkov)
Glede varovanja državne, vojaške, uradne ali poslovne tajnosti se za agencijo uporabljajo določbe, ki veljajo za državno upravo. Ne glede na določitev državne, vojaške, uradne ali poslovne tajnosti morajo zaposleni v agenciji varovati zaupnost podatkov o poslovanju izvajalcev energetskih dejavnosti ali drugih podatkov, ki lahko vplivajo na poslovanje teh ali drugih izvajalcev dejavnosti ali drugih pravnih oseb, do katerih so prišli pri svojem delu v agenciji ali v zvezi z njim.
Direktor s posamičnim aktom določi, kateri podatki pomenijo uradno ali poslovno tajnost, stopnjo tajnosti podatkov ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.
37. člen
(pisarniško poslovanje)
Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo v okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja za javni sektor.
38. člen
(posredovanje podatkov ministrstvu, pristojnemu za energijo)
Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko od pooblaščenih oseb v agenciji ne glede na določbo 36. člena tega sklepa zahteva vse podatke, potrebne za izvajanje nadzora skladno z 48. členom Zakona o javnih agencijah, ter podatke, potrebne za vrednotenje vseh aktov, katere sprejme ali nanje daje soglasje vlada.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(kontinuiteta dela in poslovanja agencije)
Agencija za energijo Republike Slovenije, ustanovljena na podlagi Sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 54/00 in 16/04), nadaljuje z delom in poslovanjem skladno z zakonom in tem sklepom kot javna agencija.
40. člen
(rok za uskladitev aktov agencije in za vpis sklepa o ustanovitvi v sodni register)
Akti agencije morajo biti usklajeni z Energetskim zakonom najkasneje do 8. julija 2004, do takrat se uporabljajo akti, ki so bili sprejeti do uveljavitve tega sklepa, če niso v nasprotju z zakonom ali s tem sklepom.
Agencija je dolžna obveščati ministrstvo, pristojno za energijo, o izvajanju obveznosti in ukrepih iz drugega odstavka 81. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04-EZ-A).
Vlada mora podati predlog za vpis agencije v sodni register najkasneje v roku 45 dni po uveljavitvi tega sklepa.
41. člen
(rok za imenovanje članov sveta in konstituiranje sveta)
Člani sveta morajo biti imenovani v roku enega meseca od sprejema tega sklepa.
Člani sveta pričnejo opravljati svojo funkcijo s konstituiranjem sveta. Svet se konstituira potem, ko je imenovana večina vseh članov sveta in na svoji prvi seji izvoli predsednika sveta. Prvo sejo sveta skliče minister, pristojen za energijo, v roku treh dni od imenovanja večine vseh članov sveta.
42. člen
(vršilec dolžnosti direktorja in rok za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja)
Direktor agencije nadaljuje z opravljanjem svoje funkcije kot vršilec dolžnosti. Po pričetku opravljanja funkcije sveta opravlja vršilec dolžnosti le tiste naloge in pristojnosti, ki jih ima direktor skladno z zakonom in s tem sklepom.
Svet mora sprejeti sklep o objavi javnega natečaja za imenovanje direktorja ob konstituiranju. Objava javnega natečaja mora biti izvedena najkasneje v roku osmih dni od sprejema sklepa o objavi. Za izvedbo sklepa o objavi poskrbi predsednik sveta.
43. člen
(nastop funkcije direktorja)
Direktor prične opravljati svojo funkcijo z dnem, določenim v pogodbi o zaposlitvi direktorja. O datumu nastopa funkcije direktorja se obvesti vršilca dolžnosti direktorja.
44. člen
(rok za sprejem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)
Svet mora sprejeti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku treh mesecev od pričetka opravljanja funkcije.
45. člen
(vpliv na druge predpise)
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o ustanovitvi Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 54/00 in 16/04) ter Statut Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 102/00).
Določbe Statuta Agencije za energijo, ki se nanašajo na notranjo organizacijo agencije, se uporabljajo do uveljavitve novega akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest skladno s tem sklepom.
46. člen
(rok uveljavitve sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-26/2001-10
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
EVA 2004-2511-0178
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti