Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2004 z dne 10. 6. 2004

Kazalo

2874. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B), stran 8041.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2004.
Št. 001-22-123/04
Ljubljana, dne 31. maja 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-1B)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 20. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ko prevoznik Skupnosti opravlja prevoze blaga po ozemlju Republike Slovenije, mora biti ustrezen izvod licence Skupnosti, izdan na njegovo ime ali firmo, ves čas prevoza v vozilu in ga je dolžan, na njihovo zahtevo, izročiti na vpogled pristojnemu inšpektorju, policistu ali cariniku.«.
2. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni linijski prevoz potnikov, razen prevozov v mestnem prometu in prevozov učencev osnovnih šol, zagotavlja država kot javno dobrino z gospodarsko javno službo in, na podlagi javnega razpisa, najugodnejšim ponudnikom prevozov podeli koncesije.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Direkcija pred podelitvijo koncesij določi potrebe po prevozih (vozne rede), tekom prometnega leta pa največ dvakrat letno s spremembami voznega reda le-tega uskladi z dejanskimi potrebami po prevozih.«.
Sedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste potnikov in izključuje ostale potnike. S posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo ter prevoz vojakov in njihovih družin med domom in vojašnico.«
Četrti in peti odstavek se črtata.
4. člen
V 40. členu se črtata besedi »z avtobusi«.
5. člen
Doda se nov 81.a člen, ki se glasi:
»81.a člen
(uporaba dovolilnice)
(1) Tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti mora dovolilnico, ki jo, v skladu z določili tega zakona, predpisov Evropske skupnosti ali mednarodnih pogodb, potrebuje za prevoz, ki ga opravlja, pravilno izpolniti že pred prestopom državne meje Republike Slovenije.
(2) Šteje se, da je dovolilnica pravilno izpolnjena, če so izpolnjene vse rubrike v dovolilnici, še posebej pa naziv ali ime ter naslov prevoznika, ki opravlja prevoz, kraj in datum izdaje dovolilnice ter podpis in žig izdajatelja dovolilnice, registrska številka vozila, ki prevoz opravlja ter datum, ura in kraj vstopa v Republiko Slovenijo oziroma prestopa državne meje.
(3) Če na dovolilnici niso izpolnjeni podatki o prevozniku in vozilu, ki opravlja prevoz ter podatki o prestopu državne meje Republike Slovenije, se šteje, da je bil prevoz opravljen brez dovolilnice in da dovolilnice ni v vozilu.
(4) Dovolilnica se lahko uporabi samo za tisto vrsto prevoza, ki je naveden na dovolilnici in pod pogoji, navedenimi na dovolilnici.
(5) CEMT dovolilnica se mora uporabljati v skladu s pravili organizacije CEMT, predpisanimi v tem zakonu in podzakonskem predpisu, ki ga izda minister, pristojen za promet.«.
6. člen
V prvem odstavku 106. člena se v napovednem stavku besedi »z odločbo« nadomestita z besedo »lahko«.
7. člen
Doda se nov 106.a člen, ki se glasi:
»106.a člen
(izdaja odločbe o izrečenem ukrepu)
Če inšpektor izreče katerega izmed ukrepov ali prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena, izda pisno odločbo o tem ukrepu v roku osmih dni od ustnega izreka ukrepa osebi, na katero se ukrep nanaša.«.
8. člen
Doda se nov 109.a člen, ki se glasi:
»109.a člen
(nadzor in koordinacija nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo organi, pristojni za inšpekcijski nadzor prevozov v cestnem prometu, carinski organi in policija na celotnem ozemlju Republike Slovenije samostojno in v skupnih koordiniranih nadzorih.
(2) Koordinacijo in načrtovanje stalnega nadzora v notranjosti Republike Slovenije opravlja Prometni Inšpektorat Republike Slovenije, ki od vseh organov, pristojnih za nadzor, tudi zbira in obdeluje podatke o opravljenih nadzorih in ugotovljenih kršitvah tega zakona in predpisov o varnosti cestnega prometa.
(3) Prometni inšpektorat vodi evidenco o opravljenih nadzorih v skladu s tem zakonom, predpisi s področja varnosti cestnega prometa – predvsem s področja časov voženj in počitkov voznikov, ter v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(4) V evidenci iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji podatki:
– datum in kraj opravljenega nadzora,
– število kontroliranih oseb in vozil,
– število in struktura ugotovljenih kršitev (predpis in člen),
– ime oziroma firma kršitelja ter država in naslov sedeža,
– registrska številka vozila ter podatki o največji dovoljeni masi vozila,
– morebitne opombe.
(5) Način nadzora in koordinacije med nadzornimi organi natančneje določi Vlada Republike Slovenije.«.
9. člen
V 110., 111., 112. in 113. členu se besedilo »Z denarno kaznijo« nadomesti z besedama »Z globo«, za besedilom »odgovorna oseba pravne osebe« pa se doda besedilo » ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika«.
10. člen
V tretjem odstavku 110. člena se besedilo »od 350.000 do 450.000« nadomesti z besedilom »od 150.000 do 300.000«.
11. člen
V tretjem odstavku 111. člena se besedilo »od 350.000 do 450.000« nadomesti z besedilom »od 150.000 do 300.000«.
12. člen
V prvem odstavku 114. člena se napovedni stavek in besedilo 1. točke spremenita tako, da se glasita:
»(1) Z globo od 150.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik:
1. če med vožnjo v vozilu nima izvoda licence za vozilo ali izvoda licence Skupnosti oziroma potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe (18. in 20. člen);«.
V 5. točki prvega odstavka se za besedo »prometu« doda besedilo »ali predpisane potniške spremnice«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Globo iz prejšnjega odstavka lahko za prekršek iz 1., 2. in 4. točke izrečeta tudi carinik ali policist.«.
Tretji odstavek se črta.
13. člen
V prvem odstavku 115. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje voznik:«.
V 1. točki prvega odstavka se besedilo »(81. člen)« nadomesti z besedilom »(51., 53., 81. in 81.a člen)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Globo iz prejšnjega odstavka lahko za prekršek iz 1. točke izrečeta tudi carinik ali policist.«.
14. člen
Drugi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Od dneva polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski skupnosti se za prevoze, ki jih opravlja prevoznik Skupnosti v tranzitu preko Republike Slovenije oziroma iz držav članic Skupnosti v Slovenijo ali obratno, ne uporabljajo določbe 81., 81.a, 82., 83. in 84. člena tega zakona. Za prevoze, ki jih opravlja prevoznik Skupnosti iz Republike Slovenije v države nečlanice Evropske Skupnosti ali obratno, se te določbe uporabljajo, če ni z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, določeno drugače.«.
15. člen
(1) Prve koncesije za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov z veljavnostjo do 31. 12. 2008 se podeli prevoznikom, ki so na podlagi registriranih voznih redov iz prometnega leta 2003/2004 opravljali javne linijske prevoze.
(2) Do oblikovanja oziroma do določitve območij pokrajin oziroma regij se v Republiki Sloveniji za urejanje javnega potniškega prometa območje celotne države šteje za eno pokrajino oziroma regijo.
16. člen
(1) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, določenih s tem zakonom.
(2) Določbe tega zakona, ki določajo globe za prekršek odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika, se začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
17. člen
Podzakonski predpisi iz 5. in 8. člena tega zakona se izdajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/92-2/42
Ljubljana, dne 21. maja 2004.
EPA 1245-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti