Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2509. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi, stran 7022.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št., 54/00), 39. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 54/00 – Zkme, 68/00 – odl. US, 27/02 – odl. US), 16. člena člena statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 13/03) in 28. člena poslovnika Občinskega sveta UVZ, št. 13/03, je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 2. korespondenčni seji sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji, upravičenci in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za neposredne in posredne finančne intervencije v kmetijstvo in gozdarstvo v Občini Zagorje ob Savi.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo (v nadaljevanju: sredstva):
– iz sredstev proračuna Občine Zagorje ob Savi za program ohranjanja in razvoja kmetijstva,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo po programu, ki ga s sprejemom proračuna na predlog pristojnega oddelka sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. V programu se določijo vrste ukrepov, prioritete za pridobitev sredstev in višina finančnih sredstev za posamezne ukrepe.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Zagorje ob Savi se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje v razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot ob upoštevanju sodobnih tehnologij,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč (izboljšanje rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar) ter ohranjanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo,
– podpore varovanja tradicionalne kulturne krajine in ohranjanju krajinske in biotske pestrosti,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja (tečaji, predavanja, ekskurzije, demonstracijski poskusi ipd.),
– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– projekte razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega, regionalnega in nacionalnega značaja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva na območju Občine Zagorje ob Savi.
II. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
5. člen
Upravičenci do finančnih sredstev na podlagi določb tega pravilnika so:
– fizične osebe-državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Zagorje ob Savi in imajo v lasti ali najemu najmanj 4 ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem območju ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu (imajo KMG-MID),
– pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva (društva, šole-krožki, združenja, ki delujejo na področju kmetijstva).
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Zagorje ob Savi.
6. člen
Upravičenci iz 5. člena tega pravilnika lahko pridobijo sredstva za namene 15. člena tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
Do sredstev so upravičeni za namene, ki so jih začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu, do zaprtja javnega razpisa v tekočem letu.
Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot nujna, od katerih je odvisen obstoj kmetije. Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega pravilnika.
7. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva v obliki subvencij, regresov, dotacij in plačila storitev, v višini kot so zagotovljena z vsakoletnim proračunom Občine Zagorje ob Savi. Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, del sredstev pa se lahko nameni za razvojne naloge s področja kmetijstva in razvoja podeželja (projekti, programi, svetovanja ipd. – posredne finančne intervencije).
8. člen
Pristojna komisija za kmetijstvo Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi na predlog strokovnih služb sprejme merila za dodeljevanje sredstev tekočega leta in pogoje javnega razpisa. Javni razpis se izvede v roku 30 dni po sprejemu na komisiji. Zahtevke z dokumentacijo sprejema pristojni oddelek Občine Zagorje ob Savi.
9. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb, projektne dokumentacije, programov in načrtov ter ustreznih soglasij, in pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom z razpisi Občine Zagorje ob Savi, ki morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika,
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
– rok za vložitev prošenj,
– navedba mesta za vložitev prošenj.
10. člen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
11. člen
Komisija pripravi razpisno dokumentacijo, javni razpis, katerega objavi župan v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasne prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan občine v okviru proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika s sklepom oziroma sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– namen in višina sredstev,
– pogoji plačila,
– možnost preverjanja namenske porabe sredstev.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
12. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja organ, pristojen za kmetijstvo Občine Zagorje ob Savi ali od njega pooblaščena druga institucija ter organ, pristojen za proračun in finance Občine Zagorje ob Savi.
13. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma je prekoračil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo ali objekt, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
14. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto v skladu z določili 13. člena tega pravilnika.
IV. NAMEMBNOST SREDSTEV
15. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi, in sicer za:
– živinorejo,
– rastlinsko proizvodnjo,
– naložbe v kmetijstvo,
– predelavo in prodajo,
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja,
– oskrba z vodo na kmetijah,
– izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva in gozdarstva,
– podpora ohranjanju kulturne dediščine in tradicije na področju kmetijstva,
– delovanje strokovnih društev in drugih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva,
– sofinanciranje razvojnih programov in projektov (CPOV ipd.),
– druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva, v skladu z veljavnimi predpisi.
1. Živinoreja
1.1. Sofinanciranje genetskega potenciala v živinoreji (umetno osemenjevanje plemenskih živali)
Namen ukrepa: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov ter zagotoviti genetski napredek črede, izboljšanje proizvodnje mleka in mesa ipd.
Vrsta finančne intervencije: posredna – regres, neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– osemenitev živali (telic, krav in svinj), ki je izkazana na podlagi potrdila o osemenitvi,
– v vlogi mora biti prijavljene najmanj 3 osemenitve zgoraj navedenih živali,
– zahtevke vlagajo kmetje posamezniki na podlagi javnega razpisa. K zahtevku je potrebno predložiti račun o opravljeni storitvi.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, in plemenskih svinj.
Upravičeni stroški: opravljena storitev umetnega osemenjevanja pooblaščene institucije.
 
1.2. Sofinanciranje pregledov molznih strojev in mlečnih zbiralnikov
Namen ukrepa: preprečevanje obolenj vimena, zmanjšanju št. somatskih celic v mleku, pridelava kvalitetnejšega mleka.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– do sredstev so upravičeni rejci, ki imajo najmanj 5 krav molznic,
– opravljen strokovni pregled molznega stroja ali mlečnega zbiralnika s strani pooblaščene organizacije, ki je usposobljena za te preglede,
– prosilci morajo predložiti račun z dokazilom o opravljeni storitvi (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
Višina sofinanciranja: do 70% stroškov pregledov molznih strojev, mlečnih zbiralnikov.
Upravičeni stroški: storitev – pregled molznega stroja ali mlečnega zbiralnika usposobljenega izvajalca.
 
1.3. Sofinaciranje preventivnega varstva in kurativnega zdravljenja čebel
Namen ukrepa: spodbujati razvoj čebelarstva zaradi boljše oplodnje v sadjarstvu in poljedelstvu in zatiranje kužnih bolezni ter ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci so čebelarska društva, ki delujejo na območju Občine Zagorje ob Savi,
– prosilec mora predložiti račun o opravljeni storitvi oziroma za zdravilo, poročilo o izvedenih ukrepih ter seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
Višina sofinanciranja: do 50% stroškov preventivnega in kurativnega zdravljenja čebel.
Upravičeni stroški: storitev zdravljenja pooblaščene institucije, zdravilo za zdravstveno zaščito čebel.
2. Rastlinska proizvodnja
2.1. Analiza krme
Namen ukrepa: analiza krme kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali.
Vrsta finančne intervencije: posredna – regres.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– najmanj 3 GVŽ (glava velike živine),
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku.
Kmetijsko svetovalna služba vzame vzorec krme in ga posreduje pooblaščeni instituciji v analizo, na podlagi katere pripravi izračun krmnega obroka. Sredstva se nakažejo na podlagi predloženih računov.
Višina sofinanciranja: do 70% stroškov analiz.
Upravičeni stroški: storitev (analiza krme) pooblaščene institucije.
 
2.2. Analiza zemlje
Namen ukrepa: zmanjšanje stroškov pridelovanja in služi za izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaževanje okolja s pravilno uporabo gnojil.
Vrsta finančne intervencije: posredna – regres.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– lokacija na območju Občine Zagorje ob Savi,
– upravičenec mora obdelovati najmanj 4 ha kmetijskih zemljišč (lastnih ali v najemu – njive, vrtovi, travniki, pašniki, sadovnjaki) oziroma 1 ha za kmetije, ki se ukvarjajo z vrtnarstvom,
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku.
Kmetijsko svetovalna služba na podlagi odobritve sredstev vzame vzorec zemlje in ga posreduje pooblaščeni instituciji v analizo, na podlagi katere pripravi izračun gnojilnega načrta. Sredstva se nakažejo na podlagi predloženih računov.
Višina sofinanciranja: do 70% stroškov analiz.
Upravičeni stroški: storitev (analiza zemlje) pooblaščene institucije.
 
2.3. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov, sejalnic, silokombajnov
Namen ukrepa: testiranje omogoča optimalno uporabo zaščitnih sredstev, okolju prijaznejše pridelave hrane in manjše onesnaževanje okolja in podtalnice, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostnih kultur in smotrnejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev.
Vrsta finančne intervencije: posredna – regres.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku.
Kmetijsko svetovalna služba organizira testiranje pri pooblaščeni instituciji. Sredstva se nakažejo na podlagi predloženih računov. Kmetijsko svetovalna služba spremlja poročila o opravljenih testiranjih ter usmerja kmete v pravilno uporabo strojev.
Višina sofinanciranja:
– do 100% vrednosti opravljene storitve testiranja za škropilnice, pršilnike in sejalnice,
– do 70% vrednosti opravljene storitve testiranja za silokombajne.
Upravičeni stroški: storitve testiranja škropilnic, pršilnikov, sejalnic, silokombajnov.
3. Naložbe v kmetijstvo
3.1. Investicije v objekte in opremo (novogradnje, adaptacije, oprema)
Namen ukrepa: izboljšanje in izpopolnjevanje pogojev za rejo plemenskih živali, uvajanje tehnoloških posodobitev, spodbujanje ekološkega kmetovanja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– najmanj 4 ha kmetijskih zemljišč (lastnih ali v najemu – njiva, vrt, travnik, pašnik, sadovnjak) in najmanj 4 GVŽ. Do subvencij za rastlinjake, plastenjake in sadovnjake so upravičeni kmetje, ki obdelujejo najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč (lastne ali v najem) na območju Občine Zagorje ob Savi.
--------------------------------------------------------
1 GVŽ    = plemenska krava (GVŽ glava velike živine)
0,6 GVŽ   = biki in voli za pitanje od 1 do 2 let
0,5 GVŽ   = teleta od 0,5 do 1 leta
1 GVŽ    = konji od 1 do 3 let
0,15 GVŽ   = ovce stare od 1 leta dalje
0,15 GVŽ   = koze stare od 1 leta dalje
0,15 GVŽ   = prašiči pitanci od 50-100 kg
0,30 GVŽ   = prašiči pitanci več kot 110 kg
--------------------------------------------------------
Zahtevek za regresiranje se vlaga na podlagi javnega razpisa na osnovi predložitve predračunov oziroma računov, gradbenega dovoljenja oziroma lokacijske informacije (če gre za rekonstrukcijo ali obnovo), načrtov in projektov, posestnega lista. K zahtevku je potrebno pridobiti pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe k predvideni investiciji.
Višina sofinanciranja:
– vrednost na računu znaša najmanj 10.000 SIT,
– do 50% upravičenih stroškov investicije,
– do 12% zgoraj odobrenih upravičenih stroškov se lahko nameni za projektno dokumentacijo, pridobitve dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska informacija ipd.), programi ali načrti investicije.
Kolikor upravičenec prijavi več vrst investicij, lahko pridobi skupno subvencijo iz naslova investicij v objekte in opremo največ 1,000.000 SIT na leto za vse investicije navedene v postavki 3.1.
Upravičeni stroški in dodatni pogoji pri posameznih investicijah:
3.1.1. Adaptacija strehe hleva, kozolca, kašče: projektna dokumentacija, stroški pridobitve dovoljenj (gradbeno dovoljenje, lokacijske informacije), strešna kritina, žlebovi, leseno ogrodje, vijaki, žičniki, tesarsko-kleparska dela izvajalca ipd.
3.1.2. Adaptacija električne, vodovodne, kanalizacijske in druge napeljave v hlevu ali kašči: projektna dokumentacija, stroški pridobitve dovoljenj, storitve adaptacije ali postavitve nove električne, vodovodne, kanalizacijske, prezračevalne in druge napeljave ter stroški materiala (elektro material, vodovodni, kanalizacijski ipd.).
3.1.3. Adaptacija zunanjosti objektov (obnova fasade, tramov ipd.) hleva ali kašče: stroški pridobitev dovoljenj in projektov ali načrtov, slikopleskarska dela in kleparsko-tesarska dela izvajalca ter stroški materiala (izolacija, mreža, fasadna barva, jubizol ipd.).
3.1.4. Adaptacija oken, vrat, lestev, poda, pregrad za živali, krmnih korit v hlevu ali kašči: stroški dela izvajalca in materiala (okna, vrata, steklo, lestve, korita, lesa za tla, stojišča ipd.).
3.1.5. Pleskanje notranjih površin hleva ali kašče: stroški slikopleskarskega dela izvajalca in materiala (apno, jupol ipd.)
3.1.6. Izgradnja ali adaptacija gnojne jame: projektna dokumentacija ali načrti, gradbeno dovoljenje, zemeljska in gradbena dela izvajalca, stroški gradbenega materiala (cement, pesek ipd.).
3.1.7. Izgradnja novega objekta (hleva, kašče ali kozolca): projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje in stroški ostalih ustreznih dovoljenj, zemeljska in gradbena ter tesarsko-kleparska dela izvajalca, ter stroški ustreznega materiala.
3.1.8. Nakup opreme za hlev: molzne naprave, puhalnik sena, naveze, napajalniki, krt za čiščenje gnoja, in druge naprave za povečanje pridelave mleka in mesa.
3.1.9. Nakup opreme za kaščo ali dopolnilne dejavnosti z namenom tržne proizvodnje – subvencija: skladiščna in hladilniška oprema (stroji in naprave za skladiščenje sadja, zelenjave, mleka ali mesa), naprave in stroji za predelavo sadja, zelenjave, mleka ali mesa (kotli za kuhanje soka in žganja, mlini in drobilnice), sušilniki, merilne naprave in stroji ipd.
3.1.10. Vzdrževanje in obnova mlečnih zbiralnic, mlečnih bazenov: projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje, stroški ostalih ustreznih dovoljenj, zemeljsko-gradbena ter kleparsko-tesarska dela izvajalca, nakup bazena, servisi mlečnih naprav, menjava posameznih delov mlečnih bazenov, merilne naprave za mlečne bazene, oprema za zbiralnice (bojler, korita in odcejalniki ipd.) in ostala potrebna oprema;
– upravičencev za posamezno zbiralnico ali bazen je lahko več, v tem primeru se odda en zahtevek z navedbo vseh koristnikov sredstev. Zahtevek lahko v imenu upravičencev odda tudi zadruga ali druga pooblaščena institucija, ki priloži ustrezne račune in seznam koristnikov po posameznih mlečnih bazenih in zbiralnicah.
 
3.2. Sofinanciranje obnove in postavitve novih intenzivnih sadovnjakov
Namen ukrepa: spodbujanje obnove in postavitve sadnih dreves, posebej v hribovitih in strmih območjih, kjer so pogoji kmetovanja manj ugodni in je pridelava precej otežena ter vzpostavitev aktivne obrambe proti toči (mreža) za zaščito pridelkov pred elementarnimi nesrečami.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– pri obnovi sadovnjakov za jablane, hruške in breskve je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na kmetijo 0.6 ha, za ostale sadne vrste 0.2 ha, za mešani sadovnjak 0.6 ha,
– na novo urejena površina sadovnjakov ne sme biti manjša od 0.2 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih (pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe),
– sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za območje Zasavja,
– obnova oziroma postavitev sadovnjaka je izvedena v sadilni sezoni.
Prosilci oddajo zahtevke s prilogami (posestni list, kopija katasterskega načrta z označbo obravnavanih parcel) na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku. Kmetijsko svetovalna služba opravi strokovni ogled sadovnjaka ter poda strokovno mnenje. Zahtevke obravnava Komisija.
Višina sofinanciranja:
– do 50% vseh upravičenih stroškov (zemeljska dela izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala ali naprav, koli, žice, mreža, namakalni sistemi, drenažni sistemi, mreža proti toči ter ostala potrebna oprema),
– za projektno dokumentacijo ali načrte in stroške pridobitve dovoljenj je dovoljeno sofinanciranje do 12% zgoraj odobrenih upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrti, stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, zemeljska dela izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala ali naprav, koli, žice, mreža, namakalni sistemi, drenažni sistemi, mreža proti toči ter ostala potrebna oprema.
 
3.3. Sofinanciranje oživitve travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Namen: spodbujanje obnove in postavitve visokodebelnih travniških sadovnjakov in sadnih vrtov z namenom ohranitve kulturne krajine kot naravne dediščine.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– pri obnovi sadovnjakov za jablane, hruške in breskve je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na kmetijo 0.4 ha, za ostale sadne vrste 0.2 ha, za mešani sadovnjak 0.4ha,
– na novo urejena površina sadovnjakov ne sme biti manjša od 0.2 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih (pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe),
– sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za območje Zasavja,
– obnova oziroma postavitev sadovnjaka je izvedena v sadilni sezoni.
Prosilci oddajo zahtevke s prilogami (posestni list, kopija katasterskega načrta z označbo obravnavanih parcel, dokazilo o stroških obnove) na podlagi javnega v razpisnem roku. Kmetijsko svetovalna služba opravi strokovni ogled sadovnjaka ter poda pozitivno strokovno mnenje. Zahtevke obravnava Komisija.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov investicije (zemeljska dela izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala ali naprav, koli, ograja, namakalni sistemi, drenažni sistemi, mreža proti toči, stroški označitve dreves, stroški strokovnega obrezovanja, orodje za obrezovanje sadnega drevja ter ostala potrebna oprema) za postavitev novega sadovnjaka oziroma obnovo,
– 3.000 SIT/na sadno drevo za obnovo starih sadnih dreves, kjer je kmet vložil svoje lastno delo in material. Kmetijsko svetovalna služba na podlagi predhodnega ogleda izdela ustrezno kalkulacijo. Vsa sadna drevesa morajo biti ustrezno oštevilčena.
– do 12% zgoraj odobrenih upravičenih stroškov investicije za projektno dokumentacijo, pridobitve dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska informacija ipd.), programi ali načrti investicije.
Upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrti, stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, zemeljska dela izvajalca, stroški postavitve posameznega materiala ali naprav, koli, ograja, namakalni sistemi, drenažni sistemi, mreža proti toči, stroški označitve dreves, stroški strokovnega obrezovanja, orodje za obrezovanje sadnega drevja ter ostala potrebna oprema.
Upravičeni stroški obnove sadovnjaka (lastni stroški dela in materiala kmeta): strokovno obrezovanje, gnojenje, čiščenje brežin, mulčenje, košnja trave, precepljavanje, škropljenje s fitofarmacevtskimi sredstvi.
 
3.4. Vrtnarstvo
Namen ukrepa: spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na manjših kmetijah, večji izkoristek kmetijskih zemljišč in ustvarjanje dodatnega vira dohodka, kjer so pogoji kmetovanja manj ugodni.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresirajo se plastenjaki od 70 do 500 m2 pokrite površine oziroma steklenjaki od 50 m2naprej,
– fizične osebe oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku ter priložijo program in kopije predračunov oziroma računov ter ustrezna soglasja in pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe. Zahtevek obravnava komisija.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov investicije (ogrodje, folija, ali druge vrste kritine – steklo, pleksi steklo ipd.), sadilne mize, namakalni sistem, ogrevalni sistem, prezračevalni sistem, električna in vodovodna napeljava, stroški postavitve rastlinjaka oziroma plastenjaka, linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala oprema),
– do 12% zgoraj odobrenih upravičenih stroškov investicije za projektno dokumentacijo, pridobitve dovoljenj (gradbena dovoljenja, lokacijska informacija ipd.), programi ali načrti investicije.
Upravičeni stroški: projektna dokumentacija ali načrt, stroški pridobitve ustreznih dovoljenj, (ogrodje, folija, ali druge vrste kritine – steklo, pleksi steklo ipd.), sadilne mize, namakalni sistem, ogrevalni sistem, prezračevalni sistem, električna in vodovodna napeljava, stroški postavitve rastlinjaka oziroma plastenjaka, linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala oprema.
 
3.5. Razvoj turistične ponudbe na podeželju
Namen ukrepa: spodbujanje razvoja turistične dejavnosti na kmetijah, stacionarnega turizma, izletniškega turizma in kmetij odprtih vrat na območju Občine Zagorje ob Savi.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Zagorje ob Savi oziroma pravne osebe, s sedežem dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi,
– dejavnost oziroma investicija zagotavlja polno zaposlitev vsaj enemu družinskemu članu,
– objekti zagotavljajo izvajanje dejavnosti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi,
– pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo, v letih, ki jih natančneje določi javni razpis,
– izdelan poslovni načrt po metodologiji kmetijsko svetovalne službe,
– ostali pogoji se določijo v javnem razpisu,
– prosilci oddajo vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku. Kmetijsko svetovalna služba poda mnenje. Zahtevek obravnava komisija.
Višina sofinanciranja: do 55% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 1,000.000 SIT za posamezno kmetijo.
Upravičeni stroški: projektna dokumentacija, stroški pridobitve dovoljenj (elektro, sanitarno ipd.), zemeljska in gradbena dela izvajalca, oprema za novogradnjo ali obnovo kapacitet stacionarnega ali izletniškega turizma (kuhinja, jedilnica, sanitariji, kopalnice, spalnice ipd. – le pohištvo in aparature oziroma stroji – kmečka krušna peč, štedilnik, hladilnik, pomivalni stroj ipd.).
 
3.6. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: ohraniti kmetijstvo na območju Občine Zagorje ob Savi v obliki, da omogočimo zdravo življenje, obvarovanje narave pred negativnimi vplivi kmetovanja, ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetijskih pridelkov. Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– lokacija zemljišč na območju Občine Zagorje ob Savi,
– zahtevke vlagajo fizične osebe, ki imajo potrdilo, da je kmetija član ekološkega združenja,
– prosilci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku ter priložijo dokazila o izvedeni ekološki kontroli (račun o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne komisije) ter pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe Zahtevek obravnava komisija.
Višina sofinanciranja: do 100% stroškov plačila ekološke kontrole.
Upravičeni stroški: storitev ekološke kontrole pooblaščene institucije.
 
3.7. Izgradnja namakalnega sistema in oskrbe pašnikov z vodo
Namen ukrepa: zagotavljanje rastnih pogojev v rastlinski proizvodnji in oskrba živine na pašnikih z vodo.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– lokacija zemljišč na območju Občine Zagorje ob Savi,
– upravičenci obdelujejo najmanj 4 ha kmetijskih zemljišč (lastnih ali v najemu – njiva, travnik, pašnik, sadovnjak),
– najmanjša površina ureditve namakalnega sistema znaša 0,2 ha,
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku. K vlogi mora predložiti račune in vsa potrebna soglasja pristojnih služb.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov,
– za projektno dokumentacijo ali načrte in stroške pridobitve dovoljenj je dovoljeno sofinanciranje do 12% zgoraj odobrenih upravičenih stroškov investicije.
Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda kmetijsko svetovalne službe in predloga komisije.
Upravičeni stroški: materialni stroški naprave ter storitev za delovanje namakalnega sistema.
4. Podpora ohranjanju kulturne dediščine in tradicije na področju kmetijstva
4.1. Obujanje tradicionalnih kmečkih opravil
Namen ukrepa: podpora ohranjanju kulturne dediščine in obujanje opuščenih oblik tradicionalnih kmečkih opravil in običajev.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– društva, združenja ali posamezniki, ki v okviru kulturnih ali drugih prireditev, organizirajo prikaz določenega tradicionalnega kmečkega opravila.
Višina sofinanciranja: do 40% stroškov prikaza tradicionalnega kmečkega opravila oziroma običaja.
Upravičeni stroški: stroški prevoza kmečkih naprav in orodij, stroški materiala (lončki, steklenice, vrčki, blago-tekstil ipd.), stroški promocijskega materiala kmečkih opravil, stroški najema prostora, stroški najema naprav za ozvočenje.
 
4.2. Obujanje tradicionalnih kmečkih orodij in naprav
Namen ukrepa: podpora ohranjanju kulturne dediščine in obujanje opuščenih tradicionalnih kmečkih orodij in naprav.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– društva, šole, združenja ali posamezniki, ki v okviru lastne ali družbene dejavnosti restavrirajo in ohranjajo stara tradicionalna kmečka orodja in naprave (stare brane, orače, drobilnice, mlatilnice žita, stiskalnice sadja, vozovi, vprege, mlinski kamni, grablje za lan, kolovrati, vozički za mleko, vodnjaki, štirne ipd.),
– orodja in naprave morajo biti lično zbrana na enem mestu v objektu ali na prostem oziroma v kombinaciji obeh (glede na vrsto naprave ali orodja). Namenjena so tudi za javne oglede (šolske, turistične ipd.),
– prosilci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa. Kmetijsko svetovalna služba poda k zahtevku strokovno mnenje. Zahtevek obravnava komisija.
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov investicije. Prosilci lahko zaprosijo za ponovno pokritje stroškov obnove naprav in orodij 5 let po pridobljeni subvenciji.
Upravičeni stroški: prevozni stroški, stroški nakladanja in razkladanja, stroški restavriranja in impregniranja (brusni papir, laki, barve, čopiči ipd.), stroški pokritja pred vremenskimi vplivi ipd.
5. Urejanje kmetijskih zemljišč
5.1. Sofinanciranje postavitve novega čredinskega pašnika
Namen ukrepa: ohranjanje in širjenje pašne rabe travinja in obnova travne ruše z dosejavanjem ter preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, posebej tam, kjer so pogoji obdelave težji.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci obdelujejo najmanj 4 ha kmetijskih površin (lastnih ali v najemu – njiva, travnik, pašnik, vrtovi, sadovnjak),
– najmanjša površina ureditve čredinskega pašnika znaša 0.5 ha,
– živina (govedo, konji, drobnica) se na pašniku že pase,
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku. K vlogi mora predložiti račune in vsa potrebna soglasja ter pašni načrt, katerega izdela kmetijsko svetovalna služba, iz katerega je razvidna površina pašnika, način paše, stalež živine.
Višina sofinanciranja: do 30.000 SIT/ha novega pašnika s fiksno ograjo in do 20.000 SIT/ha novega pašnika s premično ograjo.
Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda kmetijsko svetovalne službe in predloga sklepa Komisije.
Upravičeni stroški: žična ograja (izolator, žica, stacionarni koli, podporni koli, distančniki, žičniki), električni pastir, napajalna korita, gnojenje, zemeljska dela, in ostala potrebna oprema.
 
5.2. Male agromelioracije (osuševanje, namakanje, vzdrževanje ipd.)
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, v smislu posodobitve zemljišč za lažjo obdelavo tal in povečanja proizvodnih zmogljivosti, izboljšanja fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti tal ter zaokroževanja površin od 0.50 do 4 ha na lastnika, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
Vrsta finančne intervencije: posredna – regres.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pravne in fizične osebe, ki obdelujejo najmanj 4 ha kmetijskih zemljišč,
– prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa s priloženimi soglasji sosednih lastnikov, kjer je to potrebno (investicija bi vplivala na zemljišče ali objekt sosednih lastnikov) ter ostale priloge (posestni list in mapno kopijo, račune o opravljenih storitvah in nakupu materiala, dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko).
Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda, pozitivnega mnenja strokovnih služb za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi (nevarnost plazenja, vdori ipd.) in sklepa Komisije.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov investicije (zemeljska in gradbena dela izvajalca, stroški materiala: kanalete, pesek, drenažne in betonske cevi ipd.), vendar največ 500.000 SIT na upravičenca letno;
– prednost imajo tisti upravičenci, ki še niso pridobili nepovratna sredstva za spodaj navedene investicije pod točko 5.2.;
– vloge se lahko oddajajo tudi v skupnem zahtevku za več upravičencev, z vso zahtevano dokumentacijo. Višina sofinanciranja v tem primeru znaša največ do 30% upravičenih stroškov celotne investicije.
Vrsta agromelioracijskih del:
5.2.1. Izravnavo terena, odstranjevanje grč, nasutje terena ipd.
5.2.2. Odstranjevanje skalnatih samic, pikiranje skalnatih samic, izravnavo terena ipd.
5.2.3. Ureditev in razširitev poljskih poti in gozdnih cest.
5.2.4. Manjše odvodnjavanje, ki ni poseg v prostor (usmeritev manjših izvirov v bližnje potoke ali skupne kanale ipd. – kjer ni nevarnosti za plazenje zemlje).
Upravičeni stroški: zemeljska in gradbena dela izvajalca, stroški materiala (kanalete, pesek, drenažne in betonske cevi ipd.).
6. Razvojni programi in projekti
Namen: spodbujanje, uvajanje in izvajanje ter sofinanciranje urejanja podeželja in obnove vasi za izbrana podeželska naselja v Občini Zagorje ob Savi, izvajanje posameznih nalog razvojnih projektov, za uveljavljanje skupne blagovne znamke lokalnega ali regionalnega območja, obnovo visokodebelnih travniških dreves, ter ostale razvojne programe, ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva.
Vrsta finančne intervencije: posredna – plačilo storitev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta ali programa, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– upoštevajo so pogoji ministrstva, pristojnega za kmetijstvo ter ostali veljavni predpisi.
Občina Zagorje ob Savi se vključuje v lokalne, regionalne in druge razvojne programe na področju kmetijstva.
Višina sofinanciranja: do 100% stroškov izdelave in priprave ter izvedbe projekta oziroma razvojnega programa.
Način izplačila:
– pooblaščenemu izvajalcu (nacionalni, regionalni ipd.) se izplačilo izvede na podlagi predhodno podpisane pogodbe (nacionalni program, regionalni program ipd.),
– za ostale izvajalce se izplačilo izvede na podlagi javnega razpisa, zbranih ponudb, podpisane pogodbe in izvedenih storitev (CRPOV, oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov, sadna cesta, blagovna znamka, ipd).
Upravičeni stroški: stroški izdelave in priprave projekta oziroma razvojnih programov usposobljenih izvajalcev (CRPOV, oživljanje visokodebelnih travniških sadovnjakov, blagovna znamka, sadne in turistične ceste ipd.), stroški demonstracijskih izobraževanj (poskusi, raziskave, demonstracije), stroški promocijskega materiala, stroški označevalnih tabel in smerokazov, stroški izdelave logotipov.
7. Oskrba z vodo na kmetijah
Namen ukrepa: oskrba z vodo, namenjena tudi za delno pokrivanje stroškov prevoza vode v času suše in drugih elementarnih nesreč za potrebe kmetijstva in ostale prebivalce območja.
Vrsta finančne intervencije: posredna – plačilo storitev in vode.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom,
– pomanjkanje vode v času suše in drugih elementarnih nesreč.
Prosilci oddajo zahtevek. Kmetijsko svetovalna služba poda mnenje. Na podlagi odobritve sredstev se organizira prevoz vode pri usposobljeni instituciji (komunalno podjetje, gasilsko društvo ipd.). Sredstva se nakažejo na podlagi predloženih računov s seznamom koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški: stroški prevoza vode in stroški vode.
8. Izobraževanje in društvene dejavnosti
8.1. Izobraževanje kmetov
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega izobraževanja kmečkih žena in kmetov predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in sodobno tehnologijo, predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti in ekološkega kmetovanja ter organiziranje strokovnih seminarjev za področje kmetijstva.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija, posredna – plačilo storitev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– fizične osebe, ki so opravile izobraževanje oziroma usposabljanje pri pooblaščeni instituciji. Prosilci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa s priloženimi računi in dokazili o opravljenem izobraževanju oziroma usposabljanju (certifikat, potrdilo, licenca ipd.),
– strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod za gozdove, inštitut in drugi izvajalci izobraževanja ter delavnic), ki organizirajo izobraževanje in usposabljanje na podlagi izdelanega programa izobraževanja in podpisane letne pogodbe. Izvajalci morajo predložiti dokazilo, da so strokovno usposobljeni za opravljanje storitev izobraževanja in usposabljanja. K računu je potrebno priložiti poročilo o izvedenem izobraževanju in seznam udeležencev.
Višina sofinanciranja:
– za fizične osebe, ki so same plačale izobraževanje – do 50% stroškov izobraževanja,
– za strokovne službe – do 100% stroškov storitev zunanjih predavateljev in najema prostorov.
Upravičeni stroški:
– strokovne službe: stroški storitev (organizacija in izvedba izobraževanja in usposabljanja – stroški najema prostora, predavatelj, materialni stroški – pisno gradivo za udeležence),
– fizične osebe: preizkusi znanja iz varstva rastlin, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, ostala strokovna izobraževanja.
 
8.2. Podpora za delovanje strokovnih društev, združenj, krožkov
Namen ukrepa: spodbujanje delovanja društev in skupin na področju kmetijstva in gozdarstva, ki so neprofitna in se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo.
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija (dotacija).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dejavnost društva oziroma združenja, krožka poteka na področju Občine Zagorje ob Savi in ne opravljajo pridobitno dejavnost in ne pridobivajo sredstev iz drugih virov (državni proračun, nacionalne zveze ipd.),
– prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Zagorje ob Savi,
– finančno ovrednoten program dela po posameznih postavkah z obrazložitvijo za tekoče leto in finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo društva individualno na podlagi javnega razpisa.
Višina sofinanciranja:
– za društva, registrirana na območju Občine Zagorje ob Savi – do 50% upravičenih stroškov,
– za društva, registrirana izven območja Občine Zagorje ob Savi:
– za območje dveh občin – do 25 upravičenih stroškov,
– za območje treh ali več občin – do 20% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški: stroški izobraževanja in usposabljanja (predavatelj, potni stroški predavatelja, gradivo), stroški najema prostorov, stroški prevoza za potrebe strokovnih ekskurzij.
Upravičeni stroški: najem stojnice na predstavitvah neprofitnega značaja, materialni stroški predstavitev (surovine za degustacijo, dekoracijski material, embalaža), izdelava biltenov, ki se ne prodajajo.
 
8.3. Strokovne ekskurzije
Namen ukrepa: strokovni napredek, doseganje višje ravni kakovosti proizvodnje, širitev trgov.
Vrsta finančne intervencije: posredna – regres.
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov na ekskurzijo.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod za gozdove, inštitut in drugi izvajalci izobraževanja ter delavnic), ki organizirajo ekskurzije na podlagi izdelanega programa izobraževanja in letne pogodbe. Izvajalci morajo predložiti dokazilo, da so strokovno usposobljeni za opravljanje storitev izobraževanja in usposabljanja. K računu je potrebno priložiti poročilo o izvedeni strokovni ekskurziji in seznam udeležencev.
Upravičeni stroški: stroški prevoza, stroški strokovnega ogleda in prikaza (izobraževanje, demonstracija).
 
8.4. Izvajanje poizkusov, demonstracij, raziskav, razstav in drugih strokovnih prireditev
Namen ukrepa: povečanje donosnosti, optimizacije proizvodnje na področju živinoreje in rastlinske proizvodnje, uvajanja tehnoloških izboljšav ter iskanja optimalnih rešitev za lokalno območje, vključevanje v promocijo na področju kmetijstva v smislu širitve trga kmetijskih proizvodov.
Vrsta finančne intervencije: posredna – plačilo storitev in materiala
Pogoji za dodelitev sredstev:
– strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod za gozdove), ki organizirajo izvedbo poskusov, demonstracij, raziskav na območju Občine Zagorje ob Savi s pomočjo kmetov na podlagi izdelanega programa in letne pogodbe. Izvajalci morajo predložiti dokazilo, da so strokovno usposobljeni za opravljanje storitev. K računu je potrebno priložiti poročilo o izvedeni storitvi (poskus, demonstracija, raziskava ipd.) in porabi materiala ter seznam udeležencev,
– fizične osebe, pri katerih se je izvajal poskus, raziskava ali demonstracija na podlagi programa kmetijsko svetovalne službe. Zahtevek se vlaga na podlagi javnega razpisa.
Višina sofinanciranja:
– strokovne službe – do 100% upravičenih stroškov,
– fizične osebe – do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– strokovne službe – materialni stroški (sadike, gnojilo, folije ipd.), stroški izvedenih meritev usposobljenih izvajalcev (inštitut ipd.), stroški prevoza naprav in strojev za prikaz demonstracije oziroma poskusa ali raziskave, stroški najema ustreznih naprav in strojev ipd.,
– fizične osebe: materialni stroški (sadike, gnojilo, folije, količki, žice, steklo ipd.).
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi.
Št. 012-10/2004
Zagorje ob Savi, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost