Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2499. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2003, stran 7009.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00 in 79/01) ter statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 12. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun Občine Križevci za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                                v 000 SIT
------------------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov                 Proračun leta
------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             378.730
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  184.289
70   DAVČNI PRIHODKI                      155.877
    700 Davki na dohodek in dobiček             120.027
    703 Davki na premoženje                  8.233
    704 Domači davki na blago in storitve           27.617
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     31.609
    710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.      14.945
    711 Takse in pristojbine                  1.773
    712 Denarne kazni                       69
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         1.080
    714 Drugi nedavčni prihodki                13.742
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      520
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          372
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.      148
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                    190.724
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.   190.724
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               352.699
40   TEKOČI ODHODKI                       54.092
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           21.020
    401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost         3.046
    402 Izdatki za blago in storitve             28.720
    403 Plačila domačih obresti                 397
    409 Rezerve                         909
41   TEKOČI TRANSFERI                     163.168
    410 Subvencije                      13.354
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       57.589
    412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam        10.032
    413 Drugi tekoči domači transferi             82.193
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                   43.531
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          43.531
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  91.908
    430 Investicijski transferi                91.908
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK
    (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)                  26.031
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                         342
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 342
    750 Prejeta vračila danih posojil              342
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
    DELEŽ. (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                 342
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
51   500 Domače zadolževanje
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                    1.293
55   ODPLAČILA DOLGA                       1.293
    550 Odplačila domačega dolga                1.293
 
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
X.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)           25.080
------------------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 25,080.330 SIT se prenese v proračun za leto 2004.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/04-83-480
Križevci, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost