Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2497. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2003, stran 7008.

Na podlagi 62. člena in 96 do 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 21. in 51. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 12 redni seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2003 izkazuje:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč SIT
---------------------------------------------------------------------
Skupina, Zap.  Realizacija
podsk.  št.  Namen                      2003
konto
---------------------------------------------------------------------
1    2   3                          4
     I. SKUPAJ PRIHODKI
     (70+71+72+73+74)                  1,914.474
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)              1,027.955
70    DAVČNI PRIHODKI                   885.488
     700  Davki na dohodek in dobiček          690.866
     703  Davki na premoženje              76.799
     704  Domači davki na blago in storitve       117.823
71    NEDAVČNI PRIHODKI                  142.467
     710  Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                     37.552
     711  Takse in pristojbine              4.497
     712  Denarne kazni                   533
     713  Prihodki od prodaje blaga in storitev      4.743
     714  Drugi nedavčni prihodki            95.142
72    KAPITALSKI PRIHODKI                 325.097
     720  Prihodki od prodaje
     osnovnih sredstev                  324.423
     722  Prihodki od prodaje zemljišč in
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev           674
74    TRANSFERNI PRIHODKI                 561.422
     740  Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij              561.422
     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          1,767.105
40    TEKOČI ODHODKI                    304.097
     400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       65.162
     401  Prispevki delodajalcev
     za socialno varstvo                  9.741
     402  Izdatki za blago in storitve         229.109
     403  Plačila domačih obresti              85
     409  Rezerve                       –
41    TEKOČI TRANSFERI                   632.208
     410  Subvencije                   16.439
     411  Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                  371.468
     412  Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                     89.664
     413  Drugi tekoči domači transferi         154.637
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                694.285
     420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev      694.285
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI               136.515
     430  Investicijski transferi            136.515
     III.  PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ
     (I.–II.)                       147.368
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
     IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
        IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 165.993
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     750  Prejeta vračila danih posojil          9.823
     751  Prodaja kapitalskih deležev          150.772
     752  Kupnine iz naslova privatizacije        5.398
     V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)            293.472
     440  Dana posojila                 12.000
     441  Povečanje kapitalskih deležev
     in naložb                      281.472
     VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (IV. – V.)                 –127.478
C) RAČUN FINANCIRANJA
     VII.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)            –
50    ZADOLŽEVANJE
     500  Domače zadolževanje                 –
     VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              1.902
55    ODPLAČILA DOLGA
     550  Odplačila domačega dolga            1.902
     IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
     NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         17.988
     X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         -1.902
     XI.  NETO FINANCIRANJE (VI. + X.)         –129.380
        STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE
        31. 12. PRETEKLEGA LETA            306.077
---------------------------------------------------------------------
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Negativno stanje računa finančnih terjatev in naložb, ter računa financiranja se pokriva s presežkom prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov ter s sredstvi na računih proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0001/2004
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost