Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2494. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III - del sever, stran 7004.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje dne 22. 4. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III – del sever
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del območja,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Ureditveno območje, ki je predmet obravnave je po veljavnem zazidalnem načrtu – Zazidalni načrt Dolgo polje III opredeljeno za gradnjo severne vezne ceste in gradnjo večstanovanjskih objektov. Zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko je bil izdelan leta 1981 po takrat veljavnih normativih in načelih urbanistične prakse. Glede na časovni razmik in nova strokovna spoznanja, gradnja objektov po pogojih oblikovanja v predvidenih gabaritih glede na veljavne normative tudi ni več možna in smiselna. Zaradi nove okoljske zakonodaje je spremenjena tudi trasa severne vezne ceste kot robni pogoj za izgradnjo stanovanjske soseske, spremenjena pa je tudi zahodna meja območja soseske zaradi spremenjene trase Ceste v Lokrovec in zaradi drugačnega odnosa do privatnega lastništva in obstoječe stanovanjske gradnje, kot posledice novega družbeno pravnega sistema.
Vse to in ob tem tudi interes znanih investitorjev za gradnjo na obravnavanih zemljiščih, je upravičen razlog za spremembo veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III za severni del je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju predvidene komunalne in cestno-prometne ureditve ter veljavnih normativov podala pogoje gradnje na nezazidanih zemljiščih. Ker kljub časovnemu odmiku od izdelave veljavnega ZN ni možno zanikati velikopoteznosti zasnove soseske in jo na nezazidanih delih popolnoma spremeniti, je potrebno pri izdelavi nove prostorske ureditve upoštevati kot izhodišče zasnovo pešpoti v smeri vzhod zahod in sever jug in gradbeno mejo karejev, kot so definirane z ZN Dolgo polje III in Posebnimi strokovnimi podlagami za območji Dolgo polje III in Sončni park. Znotraj gradbenih mej karejev je spremeniti tipologijo pozidave iz karejske v tipologijo samostojnih objektov, povezanih v zeleni sistem. Pretežna orientacija objektov je v smeri sever jug, kar omogoča stanovanja na vzhodni in zahodni strani objekta. Mase objektov se zmanjšujejo proti severnemu in zahodnemu robu soseske ter prehajajo v vila-blok. Ker je izkazan interes za gradnjo trgovine z živili znotraj meje skrajnega severnega kareja in ker je lokacija za stanovanjsko gradnjo brez dodatnih zaščitnih ukrepov proti hrupu s severne vezne ceste manj primerna, se na tem mestu predvidi gradnja trgovine z živili s pripadajočimi parkirnimi prostori.
Prostorska ureditev mora torej na novo podati urbanistične in arhitektonske pogoje za izgradnjo sodobno zasnovanih večstanovanjskih objektov ter trgovine z živili, ter ob upoštevanju normativov in priporočil ustrezno rešiti aktivni in mirujoči promet, ki ustvarjata največ problemov v južnem že izgrajenem delu soseske Dolgo polje III.
Pri izdelavi prostorske rešitve je potrebno kot robni pogoj in mejo upoštevati izdelan in potrjen Zazidalni načrt Sončni park, kot krajinsko kvaliteto pa obstoječi jarek z obvodno vegetacijo in dve večji drevesi. Z novo prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti kontinuiteto urbane izgradnje obeh sosesk: soseske Sončni park in Dolgo polje III.
4. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s parc. št. 821, 822/1, *292, 822/2, 825/2, 826/3 823, 1140/42, 571/4, 571/1, 571/3, 571/2, 573, 570/2, 570/1, 555/1, 553/2, 555/2, 547/10, 547/17, 558/1, 564/5, 564/1, 564/6, 564/3 in 592/1 vse k.o. Ostrožno, ki v veljavnem zazidalnem načrtu Dolgo polje III predstavljajo severni del ureditvenega območja med Koprivnico in pešpotjo nad karejem 6, ki je v izgradnji in je namenjeno izgradnji severne vezne ceste-etapa IV ter gradnji več stanovanjskih objektov. Površina ureditvenega območja, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN je približno 6 ha.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo Fraktal – Consulting družba za upravljanje in poslovne storitve d.o.o., Zgornji kraj 14, 2391 Prevalje in Lesnina LGM d.o.o. Levec, investitorjev na delu zemljišč.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve,
Referat za promet in varovanje okolja,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje),
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje),
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje),
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje),
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje),
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje),
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje (Trg Celjskih knezov 9, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 20 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Posebne strokovne podlage za prometno območji Dolgo polje III in Sončni park – proj. št. 075/02 RC-IUP – Inštitut za urejanje prostora d.o.o., Celje,
– Zazidalni načrt Dolgo polje III (proj. št. 3/78 RC Planiranje; Uradni list SRS 26/82, 43/85 in Uradni list RS, št. 54/02),
– Zazidalni načrt Sončni park- proj. št. 075/02 IUP d.o.o. Celje,
– Idejni projekt Severne vezne ceste-etapa IV. (trasa ob Koprivnici) – proj. št. 163/03 PROJEKTIVA-INŽENIRING CELJE (februar 2003).
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Na podlagi že izbrane variante prostorske rešitve iz Posebnih strokovnih podlag za območje Sončni park in Dolgo polje III izdela načrtovalec strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavana zemljišča skladno z določili 158. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1). Investitorja ureditve, ki bodo načrtovane v spremembah in dopolnitvah ZN Dolgo polje III sta Fraktal-Consulting družba za upravljanje in poslovne storitve d.o.o., Zgornji kraj 14, 2391 Prevalje in Lesnina LGM Levec. Oba investitorja sta tudi naročnika predmetne prostorske ureditve.
Načrtovalec, ki ga izbere investitor sprememb in dopolnitev ZN, mora izpolnjevati pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1; Uradni list RS, št. 110/02). Pred pričetkom izdelave prostorske ureditve Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo potrdi projektno nalogo.
Prostorski izvedbeni akt mora biti izdelan v digitalni obliki z vsebino kot je predpisana v 73. členu ZUreP-1.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Za območje predvidene prostorske ureditve je geodetsko podlago v digitalni obliki-topografski načrt v merilu 1:1000 izdelal Geodetski zavod Celje na podlagi naročila Mestne občine Celje.
9. člen
(faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev UZ)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Rokovno je priprava predloga ZN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjema.
– konec aprila – Priprava projektne naloge in programa priprave s podpisom župana MOC. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS predvidoma do 5. maja. (Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic),
– nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 20 dni. Rok je do sredine konca maja 2004,
– ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podani rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta za namen javne razgrnitve do konca junija 2004,
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi (10. junija), ki se ga objavi v Uradnem listu RS predvidoma konec junija,
– izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Dolgo polje in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja najmanj 30 dni (predvidoma od 5. julija do 5. avgusta, rok za pripombe 25. avgust),
– župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (september),
– mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi,
– pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta v oktobru 2004. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni-oktober 2004,
– župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku,
– mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dolgo polje III-del sever-seja predvidoma konec novembra,
– objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so:
zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03),
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02),
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
11. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije zagotavljata pobudnika sprememb in dopolnitev ZN.
12. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-04/2004-8
Celje, dne 22. aprila 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost