Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2322. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o higieni živil, stran 6835.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in četrtega odstavka 17. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o higieni živil
1. člen
V Pravilniku o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03 in 11/04) se v 8. členu v prvem odstavku besedilo "urad za živila in prehrano" nadomesti z besedilom "Ministrstvo za zdravje".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Odobrene smernice iz prejšnjega člena Ministrstvo za zdravje posreduje Evropski komisiji.".
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
"9.a člen
Če se na ozemlju tretje države pojavi ali širi problem na področju higiene, ki verjetno predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, Ministrstvo za zdravje na lastno pobudo ali na zahtevo Evropske komisije nemudoma sprejme naslednje ukrepe, ki so odvisni od resnosti razmer:
– zadrži uvoz iz tretje države ali njenega dela in po potrebi iz tranzitne tretje države, in/ali
– določi posebne pogoje za živila iz tretje države ali njenega dela.
Če Ministrstvo za zdravje sprejme ukrepe iz prejšnjega odstavka, o tem obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije.
9.b člen
Evropski komisiji se sporoči ime organa, pristojnega za uradni zdravstveni nadzor nad higieno živil.".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-35/2004
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0068
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost