Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2315. Pravilnik o načinu vodenja kletarske evidence in spremnih dokumentih za prevoz vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, stran 6807.

Na podlagi 13. in 18. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o načinu vodenja kletarske evidence in spremnih dokumentih za prevoz vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa:
– način vodenja evidence o pridelavi, predelavi, negi oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: pridelki in proizvodi) in
– vsebino spremnega dokumenta, potrebnega za prevoz pridelkov in proizvodov (v nadaljnjem besedilu: spremni dokument).
(2) Za vodenje evidence in spremne dokumente iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe uredbe Evropske Komisije 884/2001 (UL L št. 128, 10. 5. 2001, str. 32) in določbe tega pravilnika, pri uvozu in izvozu pridelkov in proizvodov v tretje države pa poleg določb tega pravilnika tudi določbe uredbe Evropske Komisije 883/2001 (UL L št. 128, 10. 5. 2001, str. 1).
II. KLETARSKA EVIDENCA
2. člen
(dolžnost vodenja kletarske evidence)
(1) Pridelovalci pridelkov in proizvodov, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: pridelovalci) in so v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register), dolžni prijavljati pridelke in proizvode, morajo za celoten pridelek voditi evidenco o pridelavi, predelavi, negi oziroma prometu pridelkov in proizvodov (v nadaljnjem besedilu: kletarska evidenca).
(2) Kletarsko evidenco morajo voditi tudi gostinski obrati, ki nudijo vino, ki ni originalno polnjeno v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena kletarske evidence ni potrebno voditi pridelovalcem, ki so v register vpisani le za dejavnost pridelave grozdja ali za dejavnost storitvenega polnjenja vina.
(4) Drugim fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v register in skladiščijo ali dajejo v promet le vino in druge proizvode iz grozdja in vina, ki so originalno polnjeni v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, kletarske evidence ni potrebno voditi, vendar morajo zagotoviti, da je kadarkoli na podlagi drugih evidenc in dokumentov možno preveriti dobavljene in prodane količine ter zaloge teh pridelkov in proizvodov.
3. člen
(način vodenja kletarske evidence)
(1) Kletarska evidenca se vodi v pisni obliki, na zaporedno oštevilčenih vezanih listih, ali na elektronskem mediju, in sicer posebej za vsak kraj pridelave, predelave ali skladiščenja pridelkov in proizvodov.
(2) Posode, v katerih se hranijo pridelki in proizvodi, morajo imeti ustrezno označen volumen in identifikacijsko oznako.
4. člen
(vpisovanje izvedenih postopkov)
(1) Za vsak pridelek oziroma proizvod, ki nosi svojo identifikacijsko številko v registru, se v kletarski evidenci posebej vpišejo podatki o naslednjih izvedenih postopkih:
– obogatitev,
– dokisanje,
– razkis,
– slajenje,
– mešanje,
– stekleničenje,
– destilacija,
– pridelava penečega, gaziranega penečega, biser ali gaziranega biser vina,
– pridelava likerskega vina,
– pridelava zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta,
– obdelava z enološkim ogljem,
– obdelava s kalijevim ferocianidom,
– ojačanje vina z destilatom,
– predelavo v proizvod druge kategorije,
– obdelava z elektrodializo,
– drugi postopki.
(2) Za vsak postopek iz prejšnjega odstavka, razen za pridelavo penečega vina, se v kletarski evidenci vodi:
– datum postopka,
– identifikacijsko številko pridelka oziroma proizvoda in količino, na kateri se je postopek izvajal,
– količino pridelka oziroma proizvoda, pridobljenega s postopkom,
– količino proizvoda, uporabljenega za obogatitev, dokisanje, razkis, slajenje ali ojačanje z destilatom,
– oznake posod, kjer so bili hranjeni pridelki oziroma proizvodi pred in po izvedenem postopku,
– število napolnjenih steklenic in njihov volumen v primeru stekleničenja,
– ime in naslov polnilca v primeru storitvenega polnjenja.
(3) Če se vrsta pridelka oziroma proizvoda spremeni ne da bi se uporabil postopek iz prvega odstavka tega člena, zlasti v primeru vrenja grozdnega mošta, se količina in vrsta po spremembi dobljenega pridelka oziroma proizvoda vpiše v kletarsko evidenco.
(4) V primeru pridelave penečega vina se za vsak izdelan cuvee v kletarski evidenci vodijo naslednji podatki:
– datum priprave,
– datum stekleničenja za kakovostna peneča vina in kakovostna peneča vina ZGP,
– volumen cuveea in opis, volumen in delež dejanskega in potencialnega alkohola vsake sestavine,
– obogatitev cuveea,
– količino uporabljenega vrelnega likerja,
– količino uporabljenega sladilnega likerja,
– število napolnjenih steklenic in oznaka vsebnosti reducirajočih sladkorjev.
(5) Podatke iz tega člena je treba v kletarsko evidenco vpisati najpozneje naslednji delovni dan po postopku, razen v primeru postopka obogatitve iz prvega odstavka tega člena, ko morajo biti vpisani še isti delovni dan.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je podatke iz tega člena dovoljeno vpisati v kletarsko evidenco najpozneje v treh delovnih dneh po postopku, če jih je mogoče preveriti iz druge dokumentacije.
5. člen
(vpisovanje podatkov ob dobavi in odpremi)
(1) Za vsak pridelek oziroma proizvod, ki nosi svojo identifikacijsko številko v registru, se v primeru dobave oziroma odpreme pridelka oziroma proizvoda v kletarski evidenci vodijo naslednji podatki:
– vrsta in opis pridelka oziroma proizvoda,
– identifikacijska številka pridelka oziroma proizvoda iz registra,
– dejansko dobavljena ali odpremljena količina,
– datum dobave oziroma odpreme,
– navedba spremnega dokumenta, ki spremlja ali je spremljal pridelek ali proizvod pri prevozu.
(2) Podatki iz tega člena se v kletarsko evidenco v primeru dobave vpišejo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu pridelka ali proizvoda, v primeru odpreme pridelka ali proizvoda pa najpozneje tretji delovni dan po odpremi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru dobave podatki lahko vpišejo tudi najpozneje tretji delovni dan po dobavi, če je mogoče podatke preveriti iz druge dokumentacije.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se za originalno polnjene pridelke in proizvode v posode, ki niso večje od 5 litrov, za pošiljke istega proizvoda lahko skupaj vpišejo mesečno odpremljene količine.
(5) Podatki, vpisani v kletarsko evidenco v skladu s tem členom, se morajo ujemati z vsakoletno prijavo zalog v register.
6. člen
(vodenje posebne evidence)
(1) Pridelovalci, ki vodijo kletarsko evidenco, morajo voditi posebej evidenco dobavljenih, uporabljenih in odpremljenih količin za naslednje proizvode:
– saharozo,
– zgoščen grozdni mošt,
– rektificiran zgoščen grozdni mošt,
– proizvode, ki se uporabljajo za dokisanje,
– proizvode, ki se uporabljajo za razkis,
– žganja, destilirana iz vina.
(2) V primeru dobave proizvoda iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji podatki:
– ime in naslov dobavitelja,
– količina proizvoda,
– datum dobave.
(3) V primeru uporabe ali odpreme proizvoda iz prvega odstavka tega člena se vodijo naslednji podatki:
– količina proizvoda,
– datum uporabe ali odpreme,
– ime in naslov prejemnika, če gre za odpremo.
(4) Podatki iz tega člena se v evidenco vpišejo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu ali odpremi proizvoda, v primeru uporabe proizvoda pa na dan uporabe.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko podatki iz tega člena vpišejo v kletarsko evidenco najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu ali odpremi, če je mogoče podatke preveriti iz druge dokumentacije.
7. člen
(hramba dokumentacije)
Dokumentacijo, povezano s kletarsko evidenco, morajo pridelovalci hraniti najmanj 6 let.
III. SPREMNI DOKUMENTI
8. člen
(splošno)
(1) Vsak prevoz pridelkov in proizvodov mora spremljati spremni dokument, razen v primerih iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Spremni dokument se lahko uporabi samo za en prevoz.
1. Prevoz na ozemlju Republike Slovenije
9. člen
(spremni dokumenti za prevoz na ozemlju Republike Slovenije)
(1) Za prevoz pridelkov in proizvodov, ki se začne in konča na ozemlju Republike Slovenije, je spremni dokument določen na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Spremni dokument se izda le za količine pridelkov in proizvodov, prijavljene v register.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za pridelke in proizvode, ki so originalno polnjeni v skladu s predpisom, ki določa označevanje vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina, kot spremni dokument upoštevajo navedbe na etiketi, skupaj z dokumentacijo, ki spremlja pošiljko, in vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov pošiljatelja,
– ime in naslov prejemnika,
– številko spremnega dokumenta,
– datum priprave dokumenta in datum prevoza, če datuma nista enaka,
– opis pridelka oziroma proizvoda, ki se prevaža,
– količina pridelka oziroma proizvoda, ki se prevaža.
(3) Spremni dokument iz prvega odstavka tega člena izda upravna enota, kjer je pridelovalec vpisan v register. Pred nameravanim prevozom pridelovalec na lastno odgovornost izpolni spremni dokument, upravna enota pa ga potrdi z žigom, datumom in podpisom (na izvirniku in kopijah spremnega dokumenta). Spremni dokument mora biti izpolnjen čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami, tako, da se izpolnjenih podatkov ne da izbrisati. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje spremnih dokumentov so na voljo na ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, in na njegovih spletnih straneh.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravna enota izda in potrdi spremne dokumente po prijavi letnega pridelka v register in jih pridelovalec izpolni pred prevozom, če skupna količina, na katero se nanašajo izdani spremni dokumenti, ne presega prijave letnega pridelka, količina na posameznem spremnem dokumentu ne presega 1000 litrov in so spremni dokumenti izdani pridelovalcem, ki ustrezno vodijo kletarsko evidenco v skladu s tem pravilnikom. Kmetijska inšpekcija upravne enote redno obvešča o pridelovalcih, ki ne vodijo kletarske evidence v skladu s tem pravilnikom.
(5) Spremne dokumente izdajo upravne enote potem, ko pridelovalci v skladu z 10. členom tega pravilnika za preteklo vinsko leto posredujejo upravni enoti izvirnike spremnih dokumentov za izvršene prevoze in vrnejo neporabljene spremne dokumente.
10. člen
(prijava upravni enoti)
(1) Spremni dokument iz prejšnjega člena je sestavljen iz izvirnika in dveh kopij.
(2) Pri prevozu pridelka oziroma proizvoda izvirnik in kopija spremnega dokumenta spremljata pridelek oziroma proizvod in se vročita prejemniku, ena kopija pa ostane pošiljatelju. Prejemnik izvirnik spremnega dokumenta najpozneje v roku enega meseca po izvedenem prevozu posreduje upravni enoti, kjer je vpisan v register, kar se šteje kot prijava tega pridelka oziroma proizvoda v register.
(3) V primeru prodaje pridelka oziroma proizvoda končnemu potrošniku (trgovina na drobno, gostinstvo, direktna prodaja neposrednemu potrošniku), spremlja pridelek oziroma proizvod kopija spremnega dokumenta, ki se vroči prejemniku, izvirnik in druga kopija spremnega dokumenta pa ostaneta pošiljatelju, ki mora najpozneje v roku enega meseca po izvedenem prevozu izvirnik posredovati upravni enoti, kjer je vpisan v register. Pošiljatelji, katerih letna prijava pridelka ne presega 10.000 litrov, lahko izvirnike spremnih dokumentov posredujejo upravni enoti najpozneje ob naslednji prijavi letnega pridelka.
(4) Izdane spremne dokumente, ki niso bili porabljeni do konca vinskega leta (obdobje od 1. avgusta do 31. julija naslednje leto), ki sledi vinskemu letu izdaje, je pridelovalec dolžan vrniti na upravno enoto.
11. člen
(prevoz končnemu potrošniku)
Če se spremni dokument uporablja za prevoz pridelka oziroma proizvoda, namenjenega končnemu potrošniku, mora biti spremnemu dokumentu priložena tudi kopija odločbe o ocenitvi tega pridelka oziroma proizvoda.
12. člen
(dovoljena odstopanja)
Pri pridelkih in proizvodih, ki se prevažajo, so pri podatkih, navedenih na spremnem dokumentu, dovoljena naslednja odstopanja od dejanskih podatkov:
– količina: ±1,5% skupne neto količine,
– delež dejanskega alkohola: ±0,2 vol.%,
– refrakcijski indeks ali gostota (za nefermentirane proizvode): ±0,0006.
13. člen
(primeri, ko spremni dokument ni potreben)
Spremni dokument ni potreben:
a) za pridelke in proizvode v posodah, večjih od 60 litrov, če:
– pridelovalci prevažajo grozdje ali grozdni mošt iz svojih vinogradov ali prostorov v njihovi lasti do prostorov za pridelavo vina;
– se prevaža vinski kis;
– se prevažajo med dvema obratoma istega pridelovalca ali pa se prevažajo za namen pridelave vina, predelave, skladiščenja ali stekleničenja in ne zamenjajo lastnika, pri čemer jih mora spremljati dokumentacija iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika;
– se prevažajo tropine in droži za namen umika proizvoda.
b) za pridelke in proizvode v posodah vsebine 60 litrov ali manj, če:
– je vino ali grozdni mošt v vrenju namenjeno za osebno porabo prejemnika, kadar količina, ki se prevaža, ne presega 30 litrov,
– se vino ali grozdni sok prevaža zaradi selitve,
– je vino ali grozdni sok namenjen diplomatskim predstavništvom in konzulatom,
– je pridelek oziroma proizvod namenjen za znanstvene ali tehnične poskuse, kadar količina, ki se prevaža, ne presega 100 litrov,
– se prevažajo tržni vzorci ali vzorci za pooblaščeno organizacijo za oceno vina.
2. Prevoz na ozemlje drugih držav članic Evropske unije
14. člen
(spremni dokument za prevoz na ozemlje drugih držav EU)
(1) Za prevoz pridelkov in proizvodov, ki se začne na ozemlju Republike Slovenije in je namenjen na ozemlje drugih držav članic Evropske unije, je spremni dokument določen na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Spremni dokument je sestavljen iz izvirnika in dveh kopij.
(2) Spremni dokument iz prejšnjega odstavka pred nameravanim prevozom izda organizacija za oceno vina, ki je pooblaščena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Spremni dokument izda na podlagi odločbe o ocenitvi vina, mošta ali drugih proizvodov iz grozdja in vina, in ga potrdi z žigom, datumom in podpisom odgovorne osebe (na izvirniku in kopijah spremnega dokumenta). Izpolnjen mora biti čitljivo in tako, da se izpolnjenih podatkov ne da izbrisati, ter podpisan tudi s strani pošiljatelja.
15. člen
(posredovanje spremnega dokumenta prejemniku in organizaciji za oceno vina)
Pri prevozu pridelka oziroma proizvoda izvirnik spremnega dokumenta spremlja pridelek oziroma proizvod in se vroči prejemniku, ena kopija ostane pošiljatelju, drugo kopijo pa pošiljatelj v enem mesecu po izvedenem pošiljanju posreduje organizaciji za oceno vina, ki ga je izdala.
16. člen
(dovoljena odstopanja)
Pri pridelkih in proizvodih, ki se prevažajo v skladu s 14. členom tega pravilnika, so pri podatkih, navedenih na spremnem dokumentu, dovoljena odstopanja v skladu z 12. členom tega pravilnika.
3. Prevoz iz ozemlja držav članic Evropske unije na ozemlje Republike Slovenije
17. člen
(spremni dokument)
(1) Za prevoz pridelkov in proizvodov, ki se začne na ozemlju držav članic Evropske unije in je namenjen na ozemlje Republike Slovenije, je spremni dokument na obrazcu iz priloge III uredbe Evropske Komisije 884/2001 (UL L št. 128, 10. 5. 2001, str. 32), izpolnjen v skladu z navodili navedene uredbe.
(2) Pridelki in proizvodi, ki pridejo na ozemlje Republike Slovenije iz ozemlja držav članic Evropske unije, se na ozemlju Republike Slovenije prevažajo s spremnim dokumentom iz prejšnjega odstavka. Če se pridelek oziroma proizvod spremeni ali zamenja lastnika, se za prevoz na ozemlju Republike Slovenije uporabi spremni dokument iz 14. člena tega pravilnika, ki ga na podlagi spremnega dokumenta iz prvega odstavka tega člena izpolni organizacija, za oceno vina, ki je pooblaščena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.
(3) Pri pridelkih in proizvodih, ki se prevažajo v skladu s tem členom, so pri podatkih, navedenih na spremnem dokumentu, dovoljena odstopanja v skladu z 12. členom tega pravilnika.
4. Izvoz pridelkov in proizvodov v tretje države
18. člen
(spremni dokument)
(1) Za izvoz pridelkov in proizvodov v tretje države se uporabi spremni dokument iz 14. člena tega pravilnika.
(2) Pri izvozu v tretje države carinski organ zagotovi, da so vrsta, datum in številka izvozne deklaracije navedeni tudi na spremnem dokumentu ter na kopiji spremnega dokumenta vpiše »izvoženo« ter to potrdi z žigom. Carinski organ na izvozno deklaracijo navede vrsto, datum in številko spremnega dokumenta.
5. Uvoz in prevoz pridelkov in proizvodov iz tretjih držav na ozemlju Republike Slovenije
19. člen
(spremni dokument)
(1) Za uvoz pridelkov in proizvodov iz tretjih držav je potreben dokument VI 1, v skladu z uredbo Evropske Komisije št. 883/2001 (UL L št. 128, 10. 5. 2001, str. 1).
(2) Za prevoz pridelkov in proizvodov iz tretjih držav se, če pridelek ali proizvod ne zamenja lastnika in se ne spremeni, kot spremni dokument uporabi:
a) dokument VI 1 iz prejšnjega odstavka ali
b) dokument VI 2, v skladu z uredbo Evropske Komisije št. 883/2001 (UL L št. 128, 10. 5. 2001, str. 1), ali
c) spremni dokument, ki vsebuje:
– številko dokumenta VI 1, ki je spremljal ta proizvod ob uvozu,
– datum, ko je bil dokument izpolnjen,
– ime in naslov organa tretje države, ki je izpolnil dokument.
(3) Če pridelek ali proizvod zamenja lastnika ali se spremeni, se za prevoz uporabi spremni dokument iz točk b) ali c) prejšnjega odstavka.
6. Zavrnitev pošiljke
20. člen
(zavrnitev pošiljke)
(1) Če prejemnik zavrne del ali celotno pošiljko pridelka ali proizvoda, ki se prevaža s spremnim dokumentom, na hrbtno stran spremnega dokumenta napiše »zavrnil prejemnik«, navede datum in se podpiše. Kadar ne zavrne celotne pošiljke, navede tudi zavrnjeno količino.
(2) Pridelek ali proizvod, ki ga je prejemnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrnil, lahko vrne pošiljatelju z istim spremnim dokumentom.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prehodno obdobje)
Do 29. novembra 2004 se za pridelke in proizvode, ki so pridelani in se prevažajo znotraj območja Republike Slovenije, namesto spremnega dokumenta za prevoz lahko uporabljajo spremnice, izdane na podlagi Pravilnika o načinu vodenja evidence o proizvodnji oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 30/88).
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu vodenja evidence o proizvodnji oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 30/88), razen točke b) 4. člena, ki v skladu s prejšnjim členom preneha veljati 30. novembra 2004.
23. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-1138/2004
Ljubljana, dne 23. aprila 2004.
EVA 1998-2311-0206
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance