Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2314. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, stran 6802.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, drugega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 19. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 – ZPDZC, 61/00, 42/02, 31/03 – odl. US in 18/04) izdaja ministrica za gospodarstvo v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije
P R A V I L N I K
o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek izdaje in prenehanja veljavnosti ter vsebino in obliko obrtnega dovoljenja, spremembe vpisov v obrtno dovoljenje in postopek izdaje ter vsebino in obliko sklepa o vpisu obrti podobne dejavnosti v obrtni register ter določa podatke, ki se vpisujejo v obrtni register in način vodenja tega registra.
2. člen
Postopke izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja, spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje in izdaje sklepov o vpisu obrti podobne dejavnosti v obrtni register vodi Obrtna zbornica Slovenije.
II. OBRTNO DOVOLJENJE
3. člen
Fizične in pravne osebe, ki se jim lahko izda obrtno dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj), so:
– fizična oseba s prebivališčem v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: fizična oseba)
– pravna oseba s sedežem v Evropski uniji;
– samostojni podjetnik posameznik;
– družba z neomejeno odgovornostjo;
– komanditna družba;
– družba z omejeno odgovornostjo;
– delniška družba;
– obrtna zadruga.
4. člen
(1) Postopek za izdajo obrtnega dovoljenja se prične z vložitvijo vloge, ki jo za predlagatelja lahko vložijo:
– za fizično osebo in samostojnega podjetnika posameznika: osebno ali njegov zastopnik oziroma prokurist;
– za pravne osebe: oseba, ki je kot zastopnik vpisana v sodni register.
(2) Vlogo je treba vložiti na območno obrtno zbornico, na območju katere ima predlagatelj sedež ali na Obrtno zbornico Slovenije.
5. člen
Predlagatelj mora v vlogi navesti naslednje podatke:
1. Podatki o predlagatelju:
– firma, skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko: ime in priimek z označbo s.p) in sedež oziroma priimek in ime ter prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta) pri fizični osebi;
– davčna številka poslovnega subjekta;
– matična številka poslovnega subjekta.
2. Dejavnost:
– navedba dejavnosti v skladu s predpisom, ki določa obrtne dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti.
3. Podatki o nosilcu obrtne dejavnosti:
– priimek in ime, datum rojstva, davčna številka in
– mojstrski naziv ali podatki o dokazilih, da ima višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in tri leta izkušenj ali, da izpolnjuje enega izmed pogojev iz drugega odstavka 9. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00-ZPDZC, 61/00, 42/02, 31/03 – odl. US in 18/04).
6. člen
(1) Predlagatelj mora vlogi priložiti listine, ki potrjujejo podatke, ki se vpišejo v obrtno dovoljenje in sicer:
a) za podatke iz 1. točke prejšnjega člena:
– samostojni podjetnik posameznik, ki ni vpisan v sodni register: kopijo priglasitvenega lista;
– samostojni podjetnik posameznik, ki je vpisan v sodni register in pravne osebe: sklep o vpisu v sodni register;
b) za podatke iz 3. točke prejšnjega člena:
– o samozaposlenosti: fotokopija obrtnega dovoljenja pred letom 1994 ali izpis iz ustreznega registra, ki dokazuje registracijo;;
– o poslovodnem delavcu in o opravljanju del: potrdilo delodajalca o opravljanju dela poslovodne osebe ali kopijo pogodbe o zaposlitvi ali potrjen obrazec ZZZS;
– o usposabljanju za dejavnost: spričevalo o končanem najmanj srednjem poklicnem izobraževanju.
(2) Predlagatelj lahko priloži listine iz prejšnjega odstavka:
– v originalu,
– v overjeni kopiji ali
– v neoverjeni kopiji, pri čemer se originalna listina predloži na vpogled in vrne predlagatelju.
7. člen
(1) Če se pri predhodnem preizkusu vloge ugotovijo pomanjkljivosti, se predlagatelja pozove, da vlogo ustrezno dopolni.
(2) V pozivu predlagatelju za dopolnitev vloge je potrebno navesti katere dopolnitve so potrebne in ga opozoriti na pravne posledice, ki bi nastopile, če vloge ustrezno ne bi dopolnil v določenem roku.
(3) Če predlagatelj vloge v določenem roku, ki ne sme biti krajši kot 8 dni, ne dopolni, Obrtna zbornica Slovenije vlogo zavrže.
8. člen
(1) O vlogi za izdajo obrtnega dovoljenja praviloma odloči Obrtna zbornica Slovenije brez zaslišanja predlagatelja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko oseba, ki vodi postopek izdaje obrtnega dovoljenja, zasliši predlagatelja, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev dejstev, ki vplivajo na izdajo obrtnega dovoljenja.
(3) O zaslišanju predlagatelja se sestavi zapisnik.
9. člen
(1) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo obrtnega dovoljenja, izda Obrtna zbornica Slovenije odločbo o obrtnem dovoljenju.
(2) Odločba o obrtnem dovoljenju vsebuje naslednje podatke:
– firmo, skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko: ime in priimek z označbo s.p) in sedež oziroma priimek in ime ter prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta) pri fizični osebi;
– pri pravnih osebah priimek in ime zastopnika;
– opravilno številko in datum vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma številka in datum sklepa o vpisu v sodni register;
– matično številko poslovnega subjekta (MŠPS);
– davčno številko poslovnega subjekta;
– podrazred dejavnosti v skladu s predpisom, ki določa obrtne dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti;
– številko vpisa v obrtni register;
– priimek in ime, datum rojstva in davčno številko nosilca dejavnosti.
(3) Za izdajo obrtnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti domače in umetnostne obrti mora biti izpolnjen le pogoj iz 15. člena Obrtnega zakona.
(4) Odločbo se izda v treh izvodih, od katerih prejme en izvod predlagatelj, en izvod Davčna uprava Republike Slovenije, en izvod pa ostane v spisu pri obrtni zbornici.
10. člen
(1) Poleg odločbe iz prejšnjega člena se predlagatelju izda reprezentativno obrtno dovoljenje na obrazcu določenem v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: obrtno dovoljenje).
(2) V obrtno dovoljenje se vpišejo naslednji podatki:
– firmo, skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko: ime in priimek z označbo s.p) in sedež oziroma priimek in ime ter prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta) pri fizični osebi;
– podrazred dejavnosti v skladu s predpisom, ki določa obrtne dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti,
– priimek in ime, poklic in datum rojstva nosilca obrtne dejavnosti,
– številka vpisa v obrtni register.
11. člen
Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju in obrtno dovoljenje, mora imetnik obrtnega dovoljenja v roku 15 dni vložiti vlogo za izdajo spremenjenega obrtnega dovoljenja. V postopku odločanja o vlogi se smiselno uporabljajo določbe 5. do 11. člena tega pravilnika.
12. člen
Če se obrtno dovoljenje izgubi, uniči ali poškoduje, lahko izda Obrtna zbornica Slovenije imetniku na njegovo vlogo novo obrtno dovoljenje, če je staro preklical v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
(1) Obrtna zbornica Slovenije odvzame obrtno dovoljenje in opravi izbris iz obrtnega registra:
– če dejavnost, ki jo opravlja samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba ali pravna oseba ni obrtna dejavnost iz 5. člena Obrtnega zakona;
– če samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba ali pravna oseba ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena Obrtnega zakona;
– če samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba ali pravna oseba opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem;
– če fizična oseba ni vpisana v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma je iz njega izbrisana ali če je pravna oseba izbrisana iz sodnega registra;
– če je samostojnega podjetnika posameznika, fizično osebo ali pravno osebo začasno ali trajno zapustil nosilec obrtne dejavnosti in ga ta v roku šestih mesecev ne nadomesti;
– če pristojni inšpekcijski organ trajno prepove samostojnemu podjetniku, fizični osebi ali pravni osebi opravljati dejavnost.
(2) Obrtna zbornica Slovenije lahko odvzame obrtno dovoljenje samostojnemu podjetniku, fizični osebi ali pravni osebi in jo izbriše iz obrtnega registra, tudi v naslednjih primerih:
– če je pristojno častno sodišče ali Obrtna zbornica Slovenije na predlog inšpekcijskih služb oziroma gospodarskega subjekta ali občanov ugotovila hujšo kršitev dobrih poslovnih običajev;
– če se ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti s strani inšpekcijskih služb, strokovnega organa ali organizacije.
14. člen
(1) V primeru odvzema obrtnega dovoljenja in izbrisa iz obrtnega registra izda Obrtna zbornica Slovenije odločbo, s katero tudi pozove samostojnega podjetnika posameznika, fizično osebo ali pravno osebo, da v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe vrne Obrtni zbornici Slovenije odločbo o obrtnem dovoljenju in obrtno dovoljenje.
(2) O odvzemu obrtnega dovoljenja Obrtna zbornica Slovenije obvesti tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Davčno upravo Republike Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
15. člen
(1) Vlogo za začasno prekinitev opravljanja obrtne dejavnosti iz četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona lahko vloži samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba ali pravna oseba, če je nosilec obrtne dejavnosti zaradi bolezni, porodniškega dopusta ali izobraževanja odsoten več kot 6 mesecev.
(2) V vlogi iz prejšnjega odstavka je treba navesti:
– priimek in ime nosilca obrtne dejavnosti ter razlog njegove odsotnosti;
– čas trajanja začasne odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti, ki ne sme biti daljši od enega leta.
(3) K vlogi je potrebno priložiti listine, ki potrjujejo razlog odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti in obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje se po poteku časa trajanja začasne odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti vrne samostojnemu podjetniku posamezniku, fizični osebi oziroma pravni osebi.
16. člen
Če je razlog za začasno prekinitev opravljanja dejavnosti utemeljen, izda Obrtna zbornica Slovenije odločbo o dovolitvi začasne prekinitve opravljanja obrtne dejavnosti.
III. VPIS OBRTI PODOBNE DEJAVNOSTI V OBRTNI REGISTER
17. člen
Pravico do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni register. Obrtna zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, potem ko prejme obvestilo upravljavca poslovnega registra o vpisu majhne družbe, fizične osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno dejavnost, v poslovni register.
18. člen
Upravljavec poslovnega registra je dolžan Obrtno zbornico Slovenije o vpisu v poslovni register obvestiti v roku petih dni po vpisu. V roku petih dni je dolžan obveščati tudi o vseh spremembah glavne dejavnosti in o prenehanju poslovanja subjektov iz prejšnjega člena tega pravilnika.
19. člen
(1) Obrtna zbornica Slovenije izda sklep o vpisu v obrtni register v roku 8 dni po prejemu obvestila upravljavca poslovnega registra. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloči ministrstvo, pristojno za obrt.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se samostojnemu podjetniku gostincu in samostojnemu podjetniku prevozniku izda sklep o vpisu v obrtni register šele po izpolnitvi pogojev po zakonu, ki ureja gostinstvo in zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Če iz obvestila upravljavca poslovnega registra niso razvidni vsi podatki potrebni za izdajo sklepa, Obrtna zbornica Slovenije pozove stranko, da ji predloži manjkajoča dokazila.
20. člen
(1) Sklep o vpisu majhne družbe, fizične osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno dejavnost, v obrtni register vsebuje naslednje podatke:
– firmo, skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko: ime in priimek z označbo s.p) in sedež oziroma priimek in ime ter prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta) pri fizični osebi;
– priimek in ime zastopnika pravne osebe;
– opravilno številko in datum vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma številka in datum sklepa o vpisu v sodni register;
– matično številko poslovnega subjekta (MŠPS);
– davčno številko poslovnega subjekta;
– podrazred dejavnosti iz uredbe;
– številko vpisa v obrtni register.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se izda v treh izvodih, od katerih prejme en izvod predlagatelj, en izvod Davčni upravi Republike Slovenije, en izvod pa ostane v spisu pri Obrtni zbornici Slovenije.
21. člen
V primeru prejema obvestila upravljavca poslovnega registra o spremembi glavne dejavnosti ali o prenehanju poslovanja subjektov iz prejšnjega člena, izda Obrtna zbornica Slovenije sklep o spremembi vpisa glavne dejavnosti oziroma o odjavi iz obrtnega registra.
22. člen
V primeru začasne prekinitve opravljanja obrti podobne dejavnosti se čas trajanja začasne prekinitve vpiše v obrtni register.
IV. OBRTNI REGISTER
23. člen
(1) Obrtni register je javna knjiga, ki se vodi kot centralna informatizirana baza. Ob vpisu v obrtni register se vsakemu subjektu vpisa dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa subjekta iz obrtnega registra.
(2) V obrtnem registru morata biti ob vsakem vpisanem podatku vpisana, shranjena in dostopna tudi datum vpisa in številka odločbe ali drugega akta, na podlagi katerega je bil izvršen vpis.
24. člen
Obrtni register je sestavljen iz dveh baz:
– aktivne baze, ki vsebuje podatke o subjektih, ki opravljajo dejavnost in
– arhivske baze ki vsebuje podatke o subjektih, ki so prenehali opravljati dejavnost
25. člen
(1) V aktivno bazo obrtnega registra se ob subjektu, ki mu je bilo izdano obrtno dovoljenje, vpišejo podatki iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika in številka ter datum izdaje obrtnega dovoljenja. Ob subjektu, ki mu je bil izdan sklep o vpisu obrti podobne dejavnosti v obrtni register, se vpišejo podatki iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika in številka ter datum izdaje sklepa.
(2) Spremembe podatkov iz 11. in 21. člena tega pravilnika se vpišejo v obrtni register tako, da se z ustreznim novim podatkom nadomesti prejšnji ob tem se vpišeta tudi številka in datum izdaje akta, na podlagi katerega je bila sprememba odobrena.
(3) V aktivno bazo se vpiše tudi začasno prekinitev opravljanja dejavnosti s številko in datumom izdaje odločbe, s katero je bila odobrena začasna prekinitev opravljanja dejavnosti. Na enak način se vpišeta tudi izdaja novega obrtnega dovoljenja v skladu s 12. členom tega pravilnika in dovolitev začasne prekinitve opravljanja obrti podobne dejavnosti.
26. člen
(1) Obrtna zbornica Slovenije vodi zbirko listin za vsak subjekt vpisa v obrtni register.
(2) Listine in deli listin iz zbirke listin se odlagajo v zbirke listin za vsak subjekt vpisa posebej, v ustrezni ovoj, označen z identifikacijsko številko subjekta vpisa.
27. člen
(1) Javnost obrtnega registra zagotavlja Obrtna zbornica Slovenije z možnostjo vpogleda podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa, v centralni informatizirani bazi in z izdajo računalniških izpisov podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (redni izpis iz obrtnega registra).
(2) Na posebno zahtevo se na način iz prvega odstavka tega člena lahko zagotovi tudi vpogled v prej vpisane in kasneje spremenjene podatke, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa in so shranjeni v centralni informatizirani bazi (zgodovinski izpis iz obrtnega registra).
(4) Določbe tega pravilnika o javnosti obrtnega registra ne veljajo za dostop do podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do začetka uporabe 9. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00-ZPDZC, 61/00, 42/02 in 18/04) predlagatelj predloži namesto podatkov iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee točke b) prvega ostavka 6. člena tega pravilnika overjeno kopijo spričevala o končani ustrezni poklicni šoli in dokazilo o triletnem opravljanju del (delovna knjižica oziroma potrdilo delodajalca).
29. člen
Obrtna dovoljenja, ki so bila izdana fizičnim in pravnim osebam za opravljanje obrti podobnih dejavnosti, in so veljavna na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 18/04), ostanejo v veljavi do prve spremembe vpisa v obrtni register, ko se jim namesto obrtnega dovoljenja izda sklep o vpisu oziroma izbrisu iz obrtnega registra.
30. člen
V vseh postopkih, ki se vodijo v skladu s tem pravilnikom se do izdaje uredbe, ki določa obrtne dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti, uporablja Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00 in 16/01).
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 10/95 in 56/01).
35. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-68/2003
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0054
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
 
Soglašam!
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost