Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004

Kazalo

2296. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-C), stran 6709.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2004.
Št. 001-22-88/04
Ljubljana, dne 30. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLICIJI (ZPol-C)
1. člen
V Zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98-popr., 93/01, 52/02 – ZDU-1, 56/02 – ZJU, 26/03 – ZPNOVS, 48/03 – odločba US in 79/03), se v četrtem odstavku 39.a člena beseda »okrajnega« nadomesti z besedo »okrožnega«.
V sedmem odstavku se beseda »žrtev« nadomesti z besedo »oškodovanca«.
2. člen
V prvem odstavku 39.b člena se beseda »okrajnega« nadomesti z besedo »okrožnega«.
3. člen
Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi:
»69.a člen
Delavec policije je, ne glede na določbe 89. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B in 2/04 – ZDSS-1), lahko izjemoma imenovan v policijski ali kriminalistični naziv pod pogojem, da najkasneje v dveh letih od imenovanja v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv.
Določba prvega odstavka velja samo ob prvem imenovanju v naziv.«.
4. člen
V prvem odstavku 70. člena se beseda »prejšnjega« nadomesti s številko »69.«.
5. člen
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:
»86.a člen
Javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v policijo, se za določitev dodatka na stalnost iz prvega odstavka 86. člena, šteje tudi delovna doba v organu iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka na stalnost.«.
6. člen
134. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ne glede na določbe 89. in 193. člena Zakona o javnih uslužbencih morajo delavci, ki so bili imenovani v policijski ali kriminalistični naziv do uveljavitve tega zakona, opraviti strokovni izpit za imenovanje v naziv do 1. 7. 2007, sicer jim preneha delovno razmerje.
Določba prejšnjega odstavka velja samo ob prvem imenovanju v naziv.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/94-5/30
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EPA 1220-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.