Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2232. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev–Habjanov hrib, stran 6259.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev–Habjanov hrib
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev
Območje naselja Stegujevega hriba je v planskih aktih Mestne občine Celje opredeljeno za stanovanjsko in obrtno-stanovanjsko gradnjo. Območje Stegujevega hriba pokrivajo Prostorski ureditveni pogoji za območje Stegujev–Habjanov hrib (projekt Razvojni center Celje št. 89/86, odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev–Habjanov hrib ter Osenco je objavljen v Uradnem listu SRS, št. 36/88).
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg spremembe PUP, postopki in roki priprave ter sprejemanja, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja, seznam potrebnih strokovnih podlag, obveznosti v zvezi s financiranjem in drugi pogoji potrebni za izdelavo izvedbenega akta. V planskem aktu Mestne občine Celje je parcela 606/3 k.o. Zagrad opredeljena za gradnjo, v veljavnem PUP pa kmetijsko zemljišče. Za gradnjo na navedenih parcelah je potrebno uskladiti PUP s prostorskim planom.
 
II. Predmet in programska izhodišča izdelave prostorskih ureditvenih pogojev
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na gradnjo stanovanjske na parceli 606/3 k.o. Zagrad.
Prostorski ureditveni pogoji morajo biti izdelani v skladu s 24., 34., 43., 44., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag. Postopek se bo v skladu s 34. členom ZUreP izvajal po skrajšanem postopku – to pomeni, da ni potrebnih predhodnih strokovnih rešitev, prostorskih konferenc in variantnih rešitev predlagane prostorske ureditve. Torej mora PUP vsebovati naslednjo vsebino: prikaz ureditvenega območja, usmeritve načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture z obveznimi priključevanji vanjo; morebitno etapnost izvedbe prostorskih ureditvenih pogojev; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Poleg navedenega mora PUP vsebovati tudi naslednje obvezne priloge: izvleček iz strateškega prostorskega plana; obrazložitev in utemeljitev PUP; smernice in mnenje nosilcev urejanja prostora; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi PUP upoštevani; oceno stroškov za izvedbo PUP; finančno konstrukcijo pri financiranju prostorske ureditve; povzetek za javnost; spis postopka priprave in sprejemanja PUP; program opremljanja zemljišč, oziroma stroškov komunalnega opremljanja. Načrtovalec predmetnega PUP mora predati pripravljavcu, to je Mestni občini Celje, dva izvoda akta. En izvod bo predan upravni enoti, drugi izvod pa bo hranjen pri pristojni službi Mestne občine Celje za urejanje prostora, kjer bo akt na vpogled in dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten PUP s prilogami predati Mestni občini Celje v digitalni obliki in CD, tako tekstualni kot grafični del.
 
III. Okvirno ureditveno območje
Območje PUP zavzema parcelo 606/3, ki leži južno od kategorizirane javne poti št. 617/4 k.o.Zagrad in predstavlja nadaljevanje obstoječe pozidave na tem območju.
 
IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi zazidalnega načrta
Pobudnika sprememb in dopolnitev PUP Stegujev-Habjanov hrib sta Slavica in Jože Janežič iz Zagrada 124 v Celju, ki po sprejemu programa priprave in izbora načrtovalca pozovejo pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovane prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj za izdelavo PUP so:
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za promet, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2 a, Celje,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o., Lava 2 a, Celje.
 
V. Seznam potrebnih smernic podlag in druge obvezne vsebine
Pobudnik spremembe PUP, oziroma zanj izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih izdajo posamezni nosilci planiranja.
Pri izdelavi PUP je potrebno upoštevati obstoječe veljavne prostorske akte, to so: Prostorski ureditveni pogoji za območje Stegujev-Habjanov hrib.
 
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo PUP si je izbrani izdelovalec dolžan pridobiti sam.
 
VII. Roki za pripravo zazidalnega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Pobudnik izdela PUP takoj po sprejetju programa priprave in pozove pristojne nosilce urejanja prostora kot so navedeni v IV. točki tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Izdelovalec PUP mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Pobudnik mora osnutek PUP predati Mestni občini Celje.
 
Javna razgrnitev, javna obravnava ter sprejem stališč do pripomb
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Celje, se osnutek PUP javno razgrne za 15 dni.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka PUP. Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo v času javne razgrnitve svoje pisne pripombe. Stališča do pripomb se pripravijo do prve obravnave mestnega sveta, predlagatelj stališč do pripomb je župan Mestne občine Celje. Mestni svet mestne občine Celje se opredeli do pripomb.
 
Izdelava dopolnjenega predloga PUP in pridobitev mnenj
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec izdela dopolnjen predlog PUP, pobudnik pa pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa priprave, da v 30 dneh podajo mnenja.
 
Sprejem dopolnjenega predloga oziroma odloka prostorskih ureditvenih pogojev
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Mestni svet mestne občine Celje obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog PUP oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Odlok mora biti izdelan kot spremembe in dopolnitve osnovnega odloka in pravno pravilno formuliran.
 
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev PUP
Finančna sredstva za izdelavo prostorskih ureditvenih pogojev zagotovi ponudnik.
 
IX. Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-00168/2004 0009
Celje, dne 8. aprila 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost