Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2231. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ajdovščina, stran 6258.

V skladu z zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 15. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške službe, način pridobitve licence za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodnika na območju Občine Ajdovščina, nadzor nad izvajanjem odloka ter kazenske določbe za kršitve določil tega odloka.
2. člen
Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih znamenitosti, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju Občine Ajdovščina.
Lokalni turistični vodnik Vipavske doline (v nadaljevanju: vodnik) je oseba, ki opravlja dejavnost, navedeno v prejšnjem odstavku.
II. POGOJI ZA IZVAJANJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE
3. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon o spodbujanju razvoja turizma in sicer: imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe ter opravijo tečaj strokovne usposobljenosti za vodnika in se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Ajdovščina v okviru Turistično informacijskega centra Ajdovščina (v nadaljevanju: TIC Ajdovščina).
Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Ajdovščina, TIC Ajdovščina.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih objektih na območju Občine Ajdovščina, lahko opravljajo vodniško delo v okviru svojih službenih del in nalog.
Na območju Občine Ajdovščina lahko opravlja turistično vodenje le vodnik, ki je registriran v skladu z določili tega člena.
4. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki rednih in občasnih ogledov in programov na območju Občine Ajdovščina. Naročila za vodenje sprejema TIC Ajdovščina.
Za svoje goste lahko naročila sprejemajo tudi turistične agencije in druge fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s turizmom, angažirajo pa lahko samo vodnike iz registra lokalnih turističnih vodnikov Občine Ajdovščina.
5. člen
Vodnik mora v času izvajanja nalog turističnega vodništva nositi priponko, ki mu jo izda Občina Ajdovščina v okviru TIC Ajdovščina in mora biti primerno urejen in oblečen.
III. USPOSABLJANJE ZA LOKALNO TURISTIČNO VODNIŠKO SLUŽBO
6. člen
Za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, mora kandidat obiskovati tečaj, ki ga za usposabljanje vodnikov opravlja izobraževalna ustanova, registrirana za izobraževanje v turizmu in po opravljenem tečaju uspešno opraviti preizkus znanja.
Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi uspešno, lahko preizkus ponovi v roku 30 dni.
7. člen
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne šole ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje tovrstnih izobraževanj.
IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
IN PODELITEV LICENCE
8. člen
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek, telefonsko številko in naslov vodnika (morebitni elektronski naslov),
– kontaktne številke,
– zaporedno številko licence,
– davčno številko,
– podatek o znanju tujih jezikov,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– podatke o številu dni oziroma ur vodenja za preteklo leto.
Register lokalnih turističnih vodnikov vodi Občina Ajdovščina v okviru TIC Ajdovščina.
9. člen
Po vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov, pridobi kandidat licenco za vodnika, ki jo izda Občina Ajdovščina za obdobje petih let.
Uprava Občine Ajdovščina o vpisu in izbrisu vodnika iz registra izda odločbo, na katero je možna pritožba na župana Občine Ajdovščina. Postopek ponovnega vpisa v register je enak postopku za prvi vpis.
Licenca vsebuje:
– ime, priimek in naslov vodnika,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe Občine Ajdovščina,
– rubrike za podaljšanje veljavnosti izkaznice (velja od – do).
10. člen
Licenca se vodniku avtomatsko podaljša, če je aktiven. Vodnik je aktiven, če v petih letih izvede vsaj deset vodenj. Kolikor v petih letih opravi manj vodenj ali sploh nobenega, se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju Občine Ajdovščina, dokler se ponovno ne vpiše v register.
Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročilom o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje TIC Ajdovščina, in sicer najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Če vodnik poročila ne poda v predpisanem roku brez upravičenega razloga, se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju Občine Ajdovščina, dokler se ponovno ne vpiše v register.
Vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice do vpisa v register.
V. NADZOR
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojen občinski organ ter v skladu z zakonom o spodbujanju razvoja turizma, pristojen tržni inšpektor.
Vodnik se je pri opravljanju lokalne turistične vodniške službe dolžan predstaviti z veljavno vodniško izkaznico.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so plačane kazni prihodek občinskega proračuna.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
S kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki ni vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Ajdovščina v okviru TIC Ajdovščina, in opravlja dejavnost turističnega vodnika na območju Občine Ajdovščina.
S kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ne zagotavlja turističnega vodnika, ki je vpisan v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Ajdovščina v okviru TIC Ajdovščina in izvaja dejavnost vodenja na območju Občine Ajdovščina.
S kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V roku 30 dni od uveljavitve tega odloka izvede TIC Ajdovščina naslednje naloge:
– določi obliko in vsebino izkaznice ter obliko priponke za vodnike,
– po pooblastilu Občine Ajdovščina vzpostavi register vodnikov,
– pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-2/04
Ajdovščina, dne 16. aprila 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost