Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2224. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, stran 6252.

Na podlagi 80. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl.US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
1. člen
V Uredbi o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 13/03) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obveznost plačila takse nastane, ko je motorno vozilo (v nadaljnjem besedilu: vozilo) dano prvič v promet oziroma ob uvozu, če gre za uvoz vozil.
(2) Zavezanec za obračunavanje in plačevanje takse je:
– proizvajalec vozil,
– oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti pridobi vozila v drugi državi članici Evropske unije in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj vozil),
– uvoznik,
– fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik, ki uvozi vozilo ali pridobi vozilo v drugi državi članici Evropske unije in ga vnese na ozemlje Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se taksa ne plačuje za vozila, ki jih je proizvajalec sam ali druga oseba za njegov račun izvozila ali iznesla iz Republike Slovenije v druge države članice Evropske unije.
(4) Uvoz po tej uredbi je sprostitev blaga v prost promet ali katerikoli drug carinski postopek ali dejanje, pri katerem nastane carinski dolg v skladu s carinskimi predpisi.
(5) Če je vozilo uvoženo na ozemlje Republike Slovenije iz tretje države ali tretjega ozemlja, določenega skladno s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, in je namenjeno v drugo državo članico Evropske unije, je tak uvoz oproščen plačila takse«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Proizvajalec in pridobitelj vozil, ki dajeta vozila v promet zaradi opravljanja dejavnosti, morata obračunati obveznost plačila takse za koledarski mesec.«.
V drugem odstavku se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«.
V tretjem odstavku se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«.
V četrtem odstavku se pred besedilo »izvozil« doda besedilo »kot proizvajalec vozil«.
Peti odstavek se črta.
V petem, šestem, sedmem in osmem odstavku se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«.
V šestem odstavku se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«.
3. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(1) Fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi v drugi državi članici Evropske unije vozilo in ga vnese na ozemlje Republike Slovenije, odmeri takso pristojni davčni organ.
(2) Davčni organ iz prejšnjega odstavka odmeri takso na podlagi prijave o pridobitvi vozila, ki jo fizična oseba iz prejšnjega odstavka predloži najkasneje v roku 15 dni od dneva vnosa vozila na ozemlje Republike Slovenije na obrazcu 3 TAKSA – pridobitev, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Brez predložitve obrazca 3 TAKSA – pridobitev, ki ga potrdi davčni organ, fizična oseba iz prvega odstavka tega člena motornega vozila, ki je pridobljeno iz druge države članice Evropske unije, ne sme registrirati.«.
4. člen
V 8. členu se besedilo »5. členom ali 159. do 164. členom carinskega zakona« nadomesti z besedilom »carinskimi predpisi«.
5. člen
V 9. členu se za besedilom »postopka prisilne izterjave« doda vejico in besedo »zastaranja«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«, za besedo »dejavnost« pa besedilo »trgovine z vozili«.
V drugem odstavku se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«, besedilo »proizvodnje vozil« pa se nadomesti z besedilom »izvajanja dejavnosti«.
V tretjem odstavku se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«.
V četrtem odstavku se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«.
7. člen
V 11. členu se za besedo »proizvajalec« dodata besedi »oziroma pridobitelj«, za besedo »proizvajalca« pa besedi »oziroma pridobitelja«.
8. člen
V prvem odstavku 12. člena se za besedo »proizvajalcev« dodata besedi »in pridobiteljev«.
V drugem odstavku se v prvi alinei za besedo »proizvajalca« dodata besedi »oziroma pridobitelja«.
9. člen
Besedilo 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Do vračila takse je upravičen proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik vozil, če k zahtevku za vračilo takse priloži dokumente, ki dokazujejo, da je bila za vozilo plačana taksa in je bilo vozilo dejansko iznešeno iz območja Republike Slovenije.
(2) Vlogo za vračilo takse iz prejšnjega odstavka vlagatelj predloži ministrstvu pristojnemu za okolje, v roku 30 dni po nastanku vzroka za vračilo takse. Vlogi mora vlagatelj predložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila takse, kot so dokazilo o vplačilu takse, račun, ki ga je izstavil kupcu vozila in prevozno listino, iz katere sta razvidna ime in naslov prejemnika vozila, ali izvozno carinsko deklaracijo, če gre za izvoz. Ministrstvo vrne takso v 30 dneh po prejemu popolne vloge za vračilo.».
10. člen
V drugem odstavku 15. člena se v napovednem stavku za besedo »proizvajalec« dodata besedi »ali pridobitelj«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik, če za vozilo iz uvoza ali vnosa iz druge države članice EU ni plačala takse.«.
11. člen
V 18. členu se na začetku doda oznaka »(1)« in nov drugi odstavek, ki se glasi:
(2) »Pridobitelj vozil, ki je opravljal dejavnost trgovine do 1. maja 2004, mora pri davčnem organu prijaviti dejavnost najkasneje do 15. maja 2004.«.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.
Št. 423-19/2002-2
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0102
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost