Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2222. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za goveje in telečje meso na področju posebnih izvoznih nadomestil, stran 6240.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi z 21., 26. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za goveje in telečje meso na področju posebnih izvoznih nadomestil
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa način izvrševanja pravnih aktov Sveta Komisije Evropskih Skupnosti s področja skupne ureditve trga za goveje in telečje meso za področje posebnih izvoznih nadomestil in sicer:
(2) Pravni akti po prejšnjem odstavku so:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 o skupni tržni ureditvi za goveje in telečje meso (UL L 160, 1999), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1254/1999),
– Uredbe Komisije (EGS) št. 32/82 o določitvi pogojev za dodeljevanje posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso (UL L 4, 1982), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 32/82),
– Uredbe Komisije (EGS) št. 1964/82 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (UL L 212, 1982), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1964/82),
– Uredbe Komisije (EGS) št. 3846/87 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila (UL L 366, 1987), z vsemi spremembami.
2. člen
(pristojni organ)
(1) Za izvajanje predpisov iz prejšnjega člena je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska cesta 160, Ljubljana.
(2) Za namen izdajanja potrdil:
– za goveje meso odraslega moškega goveda in
– za odkoščeno meso odraslih moških govedi
ter preverjanja proizvodov v skladu z Uredbo 32/82, in za nadzor na kraju odkostitve v skladu z Uredbo 1964/82, minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, na podlagi javnega razpisa imenuje organizacijo za ugotavljanje skladnosti (v nadaljnjem besedilu: kontrolna organizacija), ki bo v skladu s to uredbo izdajala potrdila in izvajala nadzor.
3. člen
(preverjanje in nadzor)
(1) Kontrolna organizacija zagotovi sledljivost in istovetnost trupov, polovic, četrti, kosov ter kartonskih škatel (sledljivost) z uporabo:
– plomb za četrti;
– neizbrisnih žigov kontrolne organizacije za odkoščene kose;
– neizbrisnih žigov za škatle, vse dokler proizvodi ne zapustijo ozemlje Republike Slovenije.
(2) Za namen izdaje potrdila za goveje meso odraslega moškega goveda iz Priloge I te uredbe oziroma iz Priloge k Uredbi 32/82, zainteresirana stranka predloži zahtevek kontrolni organizaciji po pošti ali po faxu. Kontrolna organizacija nato ugotovi ali gre za proizvode odraslega moškega goveda, četrti ustrezno označi s plombami ter izda potrdilo.
(3) Za namen odkoščenja sprednjih in zadnjih četrti mora zainteresirana stranka najkasneje delovni dan pred odkoščenjem, posredovati kontrolni organizaciji izjavo iz Priloge IV oziroma Priloge V te uredbe, ki jo kontrolna organizacija potrdi ter prevzame nadzor nad odkoščevanjem. Odkostitev se mora izvesti v 10 delovnih dneh od potrditve izjave, razen v primeru višje sile.
(4) Za namen izvajanja in nadzora odkoščevanja kontrolna organizacija ob prevzemu v obratu za odkoščevanje izpolni obrazec iz Priloge VI te uredbe ter po odkoščenju še obrazec iz Priloge VII oziroma PrilogeVIII v treh izvodih.
(5) Vse kose pridobljene z odkoščevanjem se označi z žigom kontrolne organizacije in se jih nato posamično zapakira v kartonaste škatle.
(6) Kartonaste škatle morajo pred polnjenjem kosov biti tarirane skupaj z vso embalažo (trak za zavijanje škatel, polivinil vrečka, folija in nalepka). Postopek tehtanja se ponovi ob dokončnem zapakiranju kartonastih škatel.
(7) Škatla s kosi mora biti opremljena z etiketo, ki mora vsebovati:
– neto maso,
– vrsto kosov,
– število kosov,
– tekočo številko škatle,
– številko potrdila po Uredbi 32/82.
(8) Zapakirane in zapečatene kartonaste škatle se na dveh mestih označijo z žigom kontrolne organizacije ter prelepijo z lepilnim trakom, da se pri odstranitvi traku s škatle izbriše odtis žiga, iz česar je razvidno, da je bila škatla odprta.
4. člen
(izdajanje potrdil)
Po opravljenih postopkih iz predhodnega člena kontrolna organizacija izda potrdilo iz Priloge II oziroma Priloge III te uredbe oziroma Priloge I oziroma Priloge II v skladu z Uredbo 1964/82.
5. člen
(poročanje in obveščanje)
(1) Za poročanje Komisiji Evropske unije v skladu z Uredbo 1964/82 je pristojna agencija.
(2) Agencija je dolžna posredovati vse podatke v zvezi z izvajanjem ukrepov iz te uredbe Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za gospodarstvo.
6. člen
(prehodna določba)
Do imenovanja kontrolne organizacije po tej uredbi opravlja naloge kontrolne organizacije Inspect d.d., Ljubljana, Jakšičeva 5, 1000 Ljubljana.
7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 335-02/2004-1
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0260
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost