Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2220. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za žita, stran 6234.

Na podlagi 5., 6., 8. člena ter v zvezi z 21., 26. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za žita
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način izvajanja ukrepov, ki so na podlagi pravnih aktov Sveta in Komisije Evropskih Skupnosti s področja skupne ureditve trga za žita, določeni:
1. na notranjem trgu:
– intervencijski odkup;
2. na trgu s tretjimi državami:
– izdaja uvozno izvoznih dovoljenj,
– izvozna nadomestila za žita,
– delitev tarifnih kvot za žita.
(2) Pravni akti iz prejšnjega odstavka so:
– uredbe Sveta Evropskih Skupnosti o skupni ureditvi trga za žita, s spremembami,
– uredbe Komisije Evropskih Skupnosti o skupnih podrobnih pravilih za uporabo uredb Sveta, s spremembami.
2. člen
(pristojni organ)
Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(intervencijska cena)
(1) Agencija v tržnem letu 2004/2005 odkupuje pšenico, ječmen ali koruzo po intervencijski ceni, ki znaša za pšenico, ječmen in koruzo 101, 31 EUR/t, preračunano v nacionalno valuto, na način določen iz drugega odstavka tega člena.
(2) Končna intervencijska cena se obračuna glede na dejanski mesec prevzema, količino ter kakovost prevzete pšenice, ječmena ali koruze v skladu z Uredbo Sveta št. 1784/03 (UL L 270, 21. 10. 2003) s spremembami ter Uredbo Komisije št. 824/00 (UL L 100, 20. 4. 2000) s spremembami.
(3) Končna intervencijska cena ne vključuje DDV.
4. člen
(pogoji za uvedbo)
(1) V roku iz tretjega odstavka tega člena, lahko lastnik pšenice, ječmena ali koruze homogene kakovosti, pridelane na območju Evropske unije, (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) ponudi agenciji pšenico, ječmen ali koruzo v intervencijski odkup. Vse ponudnikove količine pšenice, ječmena in koruze morajo biti v času ponudbe skladiščene na območju Republike Slovenije.
(2) Ponudbe morajo biti v skladu s 5. členom te uredbe, zlasti pa mora ponujena pšenica, ječmen ali koruza ustrezati pogojem glede kakovosti iz Uredbe Komisije št. 824/00 (UL L 100, 20. 4. 2000) s spremembami.
(3) Intervencijski odkup se izvaja od 1. novembra tekočega leta do 31. maja naslednjega leta.
(4) Najmanjša ponujena količina, ki je lahko predmet intervencijskega odkupa, znaša 90 ton za pšenico, ječmen in koruzo.
5. člen
(ponudba)
(1) Ponudniki iz prvega odstavka prejšnjega člena ponudijo agenciji v intervencijski odkup pšenico, ječmen ali koruzo v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena na obrazcu »Ponudba za intervencijski odkup žita«, iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ponudnik lahko predlaga prevzem ponujene pšenice, ječmena ali koruze v skladišču, v katerem je bilo žito shranjeno v času ponudbe. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ponudnik v tem primeru vloži ponudbo žita v intervencijski odkup (»in-situ«) na obrazcu »Ponudba za intervencijski odkup žita »in situ«, iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Ponudniki posredujejo agenciji ponudbe po pošti ali jih vložijo neposredno na agencijo.
(4) Če je ponudba ustrezna, agencija izda odločbo o sprejemljivosti ponudbe.
(5) O odstopu od ponudbe mora biti agencija obveščena najpozneje tri delovne dni pred potekom datuma prevzema, ki je naveden v odločbi o sprejemljivosti ponudbe.
6. člen
(intervencijska skladišča)
Agencija izbere na podlagi javnega razpisa intervencijska skladišča oziroma izvajalce skladiščenja pšenice, ječmena in koruze, ki morajo izpolnjevati pogoje določene s predpisi Evropske Skupnosti, ki urejajo to področje.
7. člen
(prevzem žit v intervencijskem skladišču)
Ponudnik lahko dostavi količino pšenice, ječmena ali koruze, ki je enaka, manjša oziroma večja za 10% od količine, ki je določena z odločbo agencije iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe.
8. člen
(potrdilo o odkupu)
Na podlagi zapisnika o prevzemu, agencija potrdi intervencijski odkup pšenice, ječmena ali koruze. Ponudnik na podlagi potrdila agencije pripravi račun z obračunskim listom. Če pa je ponudnik fizična oseba, agencija ponudniku plača na podlagi sklenjene pogodbe o intervencijskem odkupu žita.
9. člen
(intervencijska prodaja)
Intervencijska prodaja pšenice, ječmena ali koruze se izvaja v skladu z Uredbo Komisije št. 2131/93 (UL L 191, 31. 7. 1993) s spremembami.
10. člen
(neodvisna kontrolna institucija)
(1) Agencija na podlagi javnega razpisa izbere neodvisno kontrolno institucijo za opravljanje vzorčenja in izvajanje analiz kakovosti pšenice, ječmena ali koruze pri prevzemu, med skladiščenjem ter pri prodaji.
(2) Podrobnejše pogoje za izbor neodvisne kontrolne institucije določi agencija z javnim razpisom.
11. člen
(nadzor v intervencijskih skladiščih)
Nadzor v intervencijskih skladiščih izvaja agencija v skladu z Uredbo Komisije št. 2148/96 (UL L 288, 9. 11. 1996) s spremembami.
12. člen
(obveščanje)
Agencija je dolžna posredovati vse podatke v zvezi z izvajanjem ukrepov iz te uredbe Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za gospodarstvo.
13. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati)
Z začetkom uporabe te uredbe se prenehajo uporabljati določbe III. Poglavja: Intervencijska cena, IV. Poglavja: Intervencijski nakup in prodaja pšenice, rži, ječmena in koruze, V. Poglavja: Kakovost pšenice, rži, ječmena in koruze, ki so predmet intervencijskega nakupa, VI. Poglavja: Nadzor nad izvajanjem intervencijskega nakupa in prodaje Uredbe o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/02, 44/02, 64/02, 27/03 in 68/03).
14. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004.
Št. 331-09/2001-12
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-2311- 0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost