Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2218. Uredba o izvajanju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo, stran 6017.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena, prvega odstavka 9. člena in 15. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo
1. člen
Ta uredba določa vsebino zahtevka za izdajo individualnega dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo ali za prenos blaga z dvojno rabo znotraj Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), sestavo in naloge komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo in seznam blaga z dvojno rabo.
2. člen
(1) Seznam blaga z dvojno rabo, za izvoz katerega je potrebno dovoljenje ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Dovoljenje ministrstva ni potrebno za izvoz tistega blaga z dvojno rabo iz prejšnjega odstavka in v tiste države, za katere je dano splošno dovoljenje Skupnosti v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (UL L 159, 30. 6. 2000) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: uredba Sveta).
(3) Dovoljenje ministrstva za prenos blaga z dvojno rabo znotraj Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: skupnost) je potrebno za blago, navedeno v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo in zahtevek za prenos blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti se vloži pri ministrstvu. Zahtevek se vloži na obrazcu, ki je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Zahtevku je treba priložiti izjave končnih uporabnikov blaga, da bo blago uporabljeno za namene, ki so navedeni v zahtevku in da ne bo ponovno izvoženo v tretjo državo brez soglasja ministrstva ter dokazila, ki so potrebna za preverjanje podatkov, navedenih v zahtevku.
4. člen
Dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo in dovoljenje za prenos blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti izda ministrstvo na podlagi predhodnega mnenja komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija)
5. člen
(1) Dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo se izda v treh izvodih, pri čemer prejmeta po en izvod izvoznik in Carinska uprava Republike Slovenije, en izvod pa hrani ministrstvo.
(2) Dovoljenje za prenos blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti se izda v dveh izvodih, pri čemer en izvod prejme izvoznik, en izvod pa hrani ministrstvo.
6. člen
(1) Komisijo iz 4. člena te uredbe sestavljajo po en predstavnik ministrstva, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Uprave za jedrsko varnost, Urada za kemikalije, Carinske uprave in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
(2) Vlada imenuje člane komisije in njihove namestnike.
(3) Komisija dela in odloča na sejah. Komisijo sklicuje in vodi predstavnik ministrstva. Svojo organizacijo in način dela komisija podrobneje uredi v poslovniku o delu komisije.
(4) Naloge komisije so:
– izmenjava informacij, pomembnih za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo ter prenosa blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti,
– koordinacija pristojnih organov pri izvajanju Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list št. 37/04; v nadaljnjem besedilu: zakon),
– spremljanje izvajanja zakona,
– sodelovanje pri nadzoru izvoza,
– sprejem ustreznih ukrepov za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi drugih držav,
– izvedba potrebnih ukrepov za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi o občutljivih končnih uporabnikih in
– dajanje predhodnega mnenja k izdaji dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo in dovoljenja za prenos blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti.
(5) Komisija o svojem delu letno poroča Vladi Republike Slovenije.
7. člen
(1) Izvoznik mora v petnajstih dneh po vsakem opravljenem izvozu blaga z dvojno rabo obvestiti ministrstvo o izvedbi izvoznega posla z navedbo številke dovoljenja, na podlagi katerega je bil izvoz opravljen.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja smiselno tudi za izvoznika blaga, ki v skladu z drugim odstavkom 2. člena te uredbe ne potrebuje dovoljenja ministrstva in za dobavitelja blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 332-13/2004-1
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost