Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2214. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-B), stran 5929.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. aprila 2004.
Št. 001-22-75/04
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-B)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določbe tega zakona ne veljajo za vnos iz držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), iznos v države članice EU, uvoz in izvoz zdravil, za katere je to urejeno s predpisi, ki urejajo ravnanje z zdravili in medicinskimi pripomočki.«.
2. člen
V 3. členu se v 19. in 63. točki besedilo »Republike Slovenije« nadomesti s kratico »EU«, v 60. točki pa se besedilo »carinskega območja Republike Slovenije pod carinskim nadzorom v skladu s carinskimi predpisi« nadomesti z besedilom »območja Republike Slovenije«.
3. člen
V petem odstavku 4. člena se za besedo »in« doda besedilo »da se prepreči«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se za vejico po besedilu »izrabljenim gorivom« doda besedilo »vnosu iz držav članic EU, iznosu v države članice EU,«.
5. člen
V četrtem odstavku 8. člena se za besedo »javnost« postavi pika, besedilo »preko ministrstva za zunanje zadeve ali pa neposredno, če tako določajo mednarodni sporazumi, pa« pa se nadomesti z besedilom »Pristojni ministrstvi iz prejšnjega stavka sta preko ministrstva za zunanje zadeve ali pa neposredno, če tako določajo mednarodni sporazumi, dolžni obvestiti«.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alinei beseda »prevažati« nadomesti z besedilom »pošiljati, vnašati iz držav članic EU, iznašati v države članice EU«, v drugi alinei pa se za besedilom »proizvajati,« doda besedilo »vnašati iz držav članic EU,«.
7. člen
V prvem odstavku 10. člena se v četrti alinei besedilo »o času uvoza, nabave, odprodaje, oddaje, izvoza,« nadomesti z besedilom »o času vnosa iz držav članic EU, uvoza, nabave, odprodaje, iznosa v države članice EU, izvoza,«.
V tretjem odstavku se v prvi alinei za besedilom »dovoljenja za« doda besedilo »vnos iz držav članic EU, iznos v države članice EU,«, tretja alinea pa se črta.
8. člen
V tretjem odstavku 11. člena se v sedmi alinei za besedilom »vzdrževanje,« doda besedilo »proizvodnjo,«.
9. člen
V tretjem odstavku 23. člena se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«.
10. člen
V sedmem odstavku 37. člena se za besedo »pridobil« doda besedilo »dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti po tem zakonu ali je pridobil«.
11. člen
V devetem odstavku 62. člena se besedilo »preverjanje predpisanih izpolnjevanja« nadomesti z besedilom »preverjanje izpolnjevanja predpisanih«.
12. člen
Besedilo 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru povečane radioaktivne kontaminacije na ozemlju držav članic EU ali tretjih držav urejajo prepovedi, začasne omejitve in ostrejše pogoje nadzora prometa znotraj EU, uvoza ali izvoza živil, krme in kmetijskih proizvodov ter zasnovo in nosilce izvajanja teh ukrepov pravni akti EU, ki veljajo na ozemlju EU neposredno.«.
13. člen
V tretjem odstavku 99. člena se za besedo »jedrskega« dodata besedi »ali sevalnega«.
14. člen
Naslov 4.9 poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»4.9 Vnos iz in iznos v države članice EU, uvoz, izvoz ter tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi ter radioaktivnih odpadkov«.
15. člen
Naslov 100. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dovoljenje za vnos iz in iznos v države članice EU, uvoz, izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih snovi)«.
Besedili prvega in drugega odstavka 100. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Za vnos iz držav članic EU in iznos v države članice EU jedrskih snovi ter za uvoz in izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi je treba pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, za katere izda dovoljenje ministrstvo, pristojno za zdravje.
(2) Vnos radioaktivnih snovi iz držav članic EU in iznos teh snovi v države članice EU urejajo pravni akti EU, ki veljajo na območju EU neposredno.«.
V petem odstavku se besedo »uvoz« nadomesti z besedilom »vnos iz držav članic EU in za uvoz jedrskih snovi ter za uvoz«, besedi »prejemnik radioaktivnih« pa se nadomesti z besedama »prejemnik teh«.
16. člen
Naslov 101. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dovoljenje za vnos iz in iznos v države članice EU, uvoz, izvoz ter tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva)«.
V prvem odstavku 101. člena se za besedo »Za« doda besedilo »vnos iz držav članic EU, iznos v države članice EU,«.
V tretjem odstavku se za besedilom »Dovoljenje za« doda besedilo »iznos v države članice EU in«, besedilo »izvozniku radioaktivnih odpadkov« pa se nadomesti z besedilom »osebi, ki iznaša radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo v države članice EU ali jih izvaža,«.
V petem odstavku se za besedama »Dovoljenje za« doda besedilo »vnos iz držav članic EU in«.
V šestem odstavku se za besedama »dovoljenja za« doda besedilo »vnos iz držav članic EU, iznos v države članice EU,«.
V sedmem odstavku se besedilo »Izvoznik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva« nadomesti z besedilom »Oseba, ki iznaša radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo v države članice EU ali jih izvaža,«.
17. člen
Prvi odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje za vnos iz držav članic EU, iznos v države članice EU, uvoz, izvoz ali tranzit radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva in jedrskih snovi in uvoz ter izvoz radioaktivnih snovi se izda za eno ali več pošiljk za dobo največ treh let.«.
V tretjem odstavku se besedilo »za uvoz, izvoz ali tranzit radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in izdaja dovoljenja za uvoz ali izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.
18. člen
V prvem odstavku 103. člena se v napovednem stavku besedilo »jedrskih ali radioaktivnih snovi mora uvoznik, izvoznik ali oseba, ki izvaja tranzit le-teh« nadomesti z besedilom »ali jedrskih snovi mora oseba, ki le-te vnaša iz držav članic EU ali jih iznaša v države članice EU ali jih uvaža ali izvaža«, v drugi alinei pa se besedilo »za uvožene radioaktivne odpadke ali radioaktivne snovi« nadomesti z besedilom »za radioaktivne odpadke, ki se vnašajo iz držav članic EU ali uvažajo«.
V tretjem odstavku se na koncu prvega stavka za besedami »in druge pogoje za« doda besedilo »vnos iz držav članic EU, iznos v države članice EU,«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Minister, pristojen za okolje, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, s predpisom podrobneje uredi posamezna vprašanja, potrebna za izvrševanje pravnih aktov EU, ki urejajo pošiljanje radioaktivnih snovi na območju EU in veljajo na območju EU neposredno.«.
19. člen
V prvem odstavku 129. člena se v peti alinei pred besedo »uvozu« doda besedilo »vnosu iz držav članic EU, iznosu v države članice EU,«.
20. člen
Besedilo 139. člena se spremeni tako da se glasi:
»139. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 300.000 do 90,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
1. če je začela izvajati sevalno dejavnost, ne da bi pridobila dovoljenje (11. člen),
2. če je začela uporabljati vir sevanja brez dovoljenja za njegovo uporabo ali preden so izpolnjeni pogoji za uporabo po tem zakonu (13. člen),
3. če krši prepovedi iz 20. člena tega zakona,
4. če kot delodajalec ne zagotavlja varstva nosečih in doječih žensk (20. člen),
5. če kot delodajalec razporedi delavca proti njegovi volji na delovno mesto za opravljanje specifičnih nalog (21. člen),
6. če kot delodajalec ne zagotavlja varstva izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov skladno z določbami 23. člena tega zakona,
7. če kot imetnik dovoljenja za uporabo vira sevanja povzroči čezmerno obsevanost delavcev, praktikantov, študentov ali posameznikov iz prebivalstva (17. člen),
8. če razporedi delavce, praktikante ali študente na delovno mesto v nasprotju z določbami 32. člena tega zakona,
9. če ne zagotovi delovanja posebne organizacijske enote za izvajanje varstva pred sevanji skladno z določbami 34. člena tega zakona,
10. če kot upravljavec objekta ali kot zunanji izvajalec sevalne dejavnosti ne zagotovi varstva delavcev zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti ali ne izvaja drugih obveznosti iz 37. člena tega zakona,
11. če kot delodajalec ne zagotavlja zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (39. člen),
12. če razporedi na delovno mesto delavca, kljub temu, da po ugotovitvah zdravstvenega nadzora ni zmožen za to delovno mesto (39. člen),
13. če kot delodajalec ne zagotovi zdravstvenega nadzora po prenehanju dela delavca (40. člen),
14. če opravlja radiološke posege brez odobrenega programa radioloških posegov (47. člen),
15. če je izvedel radiološki poseg, za katerega niso bili izpolnjeni pogoji za izvedbo (50. člen),
16. če gradi, preskuša, obratuje, drugače uporablja ali trajno preneha uporabljati jedrski, sevalni ali manj pomembni sevalni objekt brez soglasij ali dovoljenj po tem zakonu (57. člen),
17. če ne zagotavlja sevalne in jedrske varnosti objekta, radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva skladno z določbami drugega odstavka 57. člena,
18. če izvaja posege v prostor, ki vplivajo na sevalno ali jedrsko varnost, brez soglasja ministrstva, pristojnega za okolje (66. in 68. člen),
19. če začne s poskusnim obratovanjem objekta brez soglasja ministrstva, pristojnega za okolje (78. člen),
20. če začne ali preneha z obratovanjem jedrskega ali sevalnega objekta ali če začne z odlaganjem izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov ali če zapre odlagališče izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov ali če začne ali zaključi razgradnjo jedrskega ali sevalnega objekta ali če zaključi rudarska dela za opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin ali če začne z odlaganjem rudarske ali hidrometalurške jalovine ali če zapre odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za okolje (79. člen),
21. če kot upravljavec objekta uvaja spremembe in dopolnitve v nasprotju s postopki iz 83. in 84. člena tega zakona,
22. če gradi, rekonstruira ali odstrani objekt znotraj območja sevalnega ali jedrskega objekta brez soglasja ministrstva, pristojnega za okolje (85. člen),
23. če namerno dodaja radioaktivne snovi živilom, igračam, osebnemu nakitu, kozmetiki ali vnaša iz držav članic EU, iznaša v države članice EU, uvaža ali izvaža tako blago (89. člen),
24. če daje v promet izdelke in materiale, ki so čezmerno radioaktivno kontaminirani z radionuklidi (89. člen),
25. če skladišči ali obdeluje radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo na kraju nastanka brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za okolje (97. člen),
26. če vnaša iz držav članic EU ali iznaša v države članice EU radioaktivne snovi v nasprotju s pravnimi akti EU, ki veljajo na območju EU neposredno, ali če uvaža ali izvaža radioaktivne snovi brez dovoljenja (100. člen),
27. če vnaša iz držav članic EU, iznaša v države članice EU, uvaža, izvaža ali izvaja tranzit jedrskih snovi in radioaktivnih odpadkov ali jedrskega goriva brez dovoljenja (100. in 101. člen),
28. če ne zagotovi načrtovanja ali izvajanja ukrepov fizičnega varovanja (118. člen),
29. če uporablja jedrsko blago ali ga poseduje v nasprotju z določbami 121. člena tega zakona.
(2) Z globo od 300.000 do 45,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 30.000 do 3,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Prekrški iz prejšnjih odstavkov se ne izvajajo po hitrem postopku.«.
21. člen
Doda se nov 139.a člen, ki se glasi:
»139.a člen
(prekrški, ki se izvajajo po hitrem postopku)
(1) Z globo 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če ne priglasi namere o izvajanju sevalne dejavnosti (9. člen),
2. če kot delodajalec ne zagotovi izdelave ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, kot to določa 24. člen tega zakona,
3. če ne zagotovi pregleda ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji ali če ne uvede odobrenih sprememb ukrepov varstva pred sevanji (26. člen),
4. če se ne posvetuje glede varstva izpostavljenih delavcev s pooblaščenimi izvedenci in organizacijami varstva pred sevanji (27. člen),
5. če ne zagotavlja rednega ugotavljanja izpostavljenih delavcev in merjenja sevanja na delovnem mestu (29. člen),
6. če ne posreduje rezultatov ugotavljanja meritev doz izpostavljenih delavcev pooblaščenemu zdravniku in z njimi ne seznanja izpostavljenih delavcev ali če ne obvešča v primeru interventne izpostavljenosti ali izpostavljenosti ob izrednem dogodku (31. člen),
7. če kot pooblaščeni izvajalec dozimetrije ne posreduje podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev v centralno evidenco doz v predpisanih rokih iz 33. člena tega zakona,
8. če ne določi odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ali o tem ne obvesti pristojnega ministrstva (35. člen),
9. če ne ravna po odredbi ministrstva, pristojnega za zdravje, v zvezi z varstvom izpostavljenih delavcev pred naravnimi viri sevanja (46. člen),
10. če pri opravljanju radioloških posegov ne zagotavlja ocenjevanje in preverjanje radioloških posegov (51. člen),
11. če pri opravljanju radioloških posegov uvaja spremembe in dopolnitve, ne da bi mu jih odobrilo ministrstvo, pristojno za zdravje (52. člen),
12. če kot izvajalec radioloških posegov posreduje podatke o izvedenih radioloških posegih v nadaljnjo obdelavo in v centralno evidenco izvedenih radioloških posegov brez pisne privolitve pacienta ali njegovega zakonitega zastopnika, ali če ne posreduje pacientu na njegovo zahtevo podatkov o dozah, ki jih je pacient prejel med izvajanjem radioloških posegov (53. člen),
13. če se ne posvetuje glede posameznih vprašanj sevalne in jedrske varnosti s pooblaščenimi izvedenci za sevalno in jedrsko varnost (58. člen),
14. če ne izvaja programov zbiranja in analiziranja obratovalnih izkušenj jedrskih objektov ali če ugotovitev programov ne upošteva pri ocenjevanju, preverjanju in izboljšanju sevalne in jedrske varnosti (60. člen),
15. če kot upravljavec objekta ne zagotovi pogojev glede kvalificiranih delavcev za upravljanje tehnološkega procesa (62. člen),
16. če kot upravljavec objekta ni vzpostavil ali ne izvaja programa zagotavljanja kakovosti (63. člen),
17. če ne dopolnjuje varnostnega poročila v primeru, ko pride med gradnjo ali razgradnjo objekta ali v času poskusnega obratovanja ali v času izvajanja rudarskih del, če gre za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja jedrskih mineralnih snovi, do sprememb, ki vplivajo na vsebino varnostnega poročila (71. in 80. člen),
18. če ne zagotovi vzdrževanja in nadzora odlagališča skladno s pogoji iz varnostnega poročila (80. člen),
19. če ne pripravi poročila o občasnem varnostnem pregledu ali če na podlagi poročila o občasnem varnostnem pregledu ne pripravi predloga potrebnih sprememb (82. člen),
20. če ne zagotovi izjemnega pregleda varnostnega poročila ali če na podlagi ocenjevanja in preverjanja varnosti ne izdela predloga sprememb varnostnega poročila (86. člen),
21. če ne poroča o obratovanju objekta na predpisan način (87. člen),
22. če ne zagotovi dekontaminacije v okviru sanacije posledic izrednega dogodka ali če ne izvede dekontaminacije na predpisan način v primeru, ko radioaktivna kontaminacija ni posledica izrednega dogodka in o tem ne obvesti pristojnega organa (91. člen),
23. če ne ravna z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom na predpisan način (93. člen),
24. če kot oseba, ki pošilja radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo v države članice EU ali jih izvaža, v predpisanem roku ne prijavi ministrstvu, pristojnemu za okolje, prevzem pošiljke (101. člen),
25. če pošilja radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo v namembni kraj, ki leži južno od 60 stopinj južne zemljepisne širine (102. člen),
26. če ne posreduje nosilcem načrtovanja zaščite in reševanja vseh predpisanih podatkov, ki se jih rabi pri izdelavi državnega in lokalnega načrta zaščite in reševanja (106. člen),
27. če v primeru izrednega dogodka ne izvaja ukrepov po načrtu zaščite in reševanja in ne izvaja ukrepov skladno z določbami državnega in lokalnega načrta zaščite in reševanja (107. člen),
28. če ne obvešča javnosti in pristojnih organov v primeru izrednih dogodkov (108. člen),
29. če ne izvaja fizičnega varovanja skladno z načrtom fizičnega varovanja (119. člen),
30. če v nadzorovanem območju jedrskega objekta ali v prostorih, v katerih je oprema, naprave ali dokumentacija pomembna za jedrsko varnost jedrskega objekta, delajo delavci, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev in za katere obstajajo varnostni zadržki (120. člen),
31. če ne vodi evidence jedrskih snovi ali če ne zagotavlja nemotenega delovanja opreme za vodenje evidenc ali če ne varuje jedrskih snovi in ne organizira njihovega hranjenja na predpisan način ali o izgubi nadzora nad jedrskimi snovmi ali odtujitvi takoj ne obvesti policije in ministrstva, pristojnega za okolje (122. člen),
32. ne izvaja sanacije posledic izrednega dogodka, ki mu je bila odrejena kot izjemni ukrep (125. člen).
(2) Z globo 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če stori prekršek iz 23. in 24. točke prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) Globe, določene v 139. členu zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni, in sicer za:
– pravno osebo v razponu od 300.000 do 30,000.000 tolarjev,
– samostojnega podjetnika posameznika v razponu od 300.000 do 15,000.000 tolarjev,
– odgovorno osebo pravne osebe v razponu od 30.000 do 1,500.000 tolarjev.
(2) Globe, določene v 139.a členu zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni, in sicer za:
– pravno osebo v razponu od 300.000 do 1,500.000 tolarjev,
– samostojnega podjetnika posameznika v razponu od 300.000 do 1,500.000 tolarjev,
– odgovorno osebo pravne osebe v razponu od 300.000 do 450.000 tolarjev,
– posameznika v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev.
(3) Določbe tretjega odstavka 139. in tretjega odstavka 139.a člena zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-10/91-4/17
Ljubljana, dne 21. aprila 2004.
EPA 1232-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost