Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004

Kazalo

1951. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata, stran 5421.

Na podlagi 14. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/00, 15/03 in 45/03) in 9. ter 28. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00, 30/01 in 43/02) je skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 40. seji dne 20. 11. 2003 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vsebini in poteku sekundarijata
1. člen
V pravilniku o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni list RS, št. 83/97, 39/00, 50/01 in 61/02) se v prvem odstavku 7. člena točka »I. Obvezni del programa« spremeni tako, da se glasi:
»I. Obvezni del programa:
– interna medicina (v okviru katere je infektologija 1 do 2 meseca),
– kirurgija,
– pediatrija.«
Za deveto alineo točke »II. Izbirni predmeti« se dodata novi deseta in enajsta alinea, ki se glasita:
»– psihiatrija,
– ginekologija s porodništvom.«
2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravniki sekundariji začenjajo z delom na oddelkih iz obveznega dela programa, nato pa s programom nadaljujejo na ostalih strokovnih področjih iz prejšnjega člena.«
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »34. členom zakona o zdravstveni dejavnosti« nadomesti z besedilom »21. členom zakona o zdravniški službi«.
4. člen
V drugem odstavku 23. člena se besedilo »34. členom zakona o zdravstveni dejavnosti« nadomesti z besedilom »25. členom zakona o zdravniški službi«.
5. člen
V drugem stavku drugega odstavka 25. člena se črta besedilo: »obveznega dela sekundarijata:«.
6. člen
Drugi odstavek 1. poglavja priloge št. 1 »Vsebina trajanje in organizacija sekundarijata« se spremeni tako, da se glasi:
»Sekundarijat po uspešno opravljenem delu s področja urgentne medicine obvezno poteka na oddelkih naslednjih strokovnih področij in v trajanju:
– interna medicina (v okviru katere je infektologija 1 do 2 meseca) 8 mesecev,
– kirurgija 4 mesece,
– pediatrija 2 meseca.«
Tretji odstavek tega poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»Izbirni del lahko obsega kateregakoli izmed zgoraj naštetih področij ali enega ali več izmed spodaj naštetih, v poljubnem trajanju, vendar najmanj 1 mesec:
– anesteziologija z reanimatologijo,
– dermatologija,
– družinska medicina,
– fizikalna medicina in rehabilitacija,
– nevrologija,
– okulistika,
– onkologija,
– ortopedija,
– otorinolaringologija,
– psihiatrija,
– ginekologija s porodništvom.«
Četrti odstavek tega poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»SKLOP                NAJDALJŠE TRAJANJE
– interna medicina z infektologijo      12 mesecev
– kirurgija                  8 mesecev
– psihiatrija                 4 mesecev
– pediatrija                  6 mesecev
– ginekologija                 4 mesece
– anesteziologija                4 mesece
– dermatologija                 4 mesece
– družinska medicina              4 mesece
– fizikalna medicina in rehabilitacija     4 mesece
– nevrologija                  4 mesece
– okulistika                  4 mesece
– onkologija                  4 mesece
– ortopedija                  4 mesece
– otorinolaringologija            4 mesece.«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215/03
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
EVA 2002-2711-0019
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu, pod št. 107-01/2004-1 z dne 30. marca 2004.

AAA Zlata odličnost