Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004

Kazalo

1949. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic, stran 5419.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) in 128. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 48. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 55/03) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju podružnic bank držav članic
SPLOŠNE DOLOČBE
1. Ta sklep ureja način poročanja podružnice banke iz države članice (v nadaljevanju: podružnica), ki na območju Republike Slovenije opravljajo bančne oziroma druge finančne storitve, z namenom izvrševanja pristojnosti in nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnih tveganj, statistike in uresničevanja jamstva za vloge (1. točka drugega odstavka 48. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 55/03)).
2. Ne glede na določbe tega sklepa morajo podružnice na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije (128. člen zakona o bančništvu).
3. Ne glede na določbe tega sklepa veljajo za podružnico banke iz države članice vse določbe drugih zakonov in na tej podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ki sicer veljajo za banke s sedežem v Republiki Sloveniji in katerih namen je zaščita javnih koristi (4. točka drugega odstavka 48. člena zakona o bančništvu).
4. Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
POROČANJE ZA POTREBE VODENJA DENARNE POLITIKE
5. Podružnica mora poročati v skladu s sklepom o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 98/07 in 54/03) in v skladu z:
– navodilom za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank (Uradni list RS, št. 32/04)
– navodilom za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank (Uradni list RS, št. 32/04)
– navodilom za izdelavo poročila o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 43/04)
– navodilom za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 43/04)
– navodilom za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS, št. 43/04)
6. Podružnica mora poročati o izračunu obveznih rezerv v skladu s sklepom o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 2/04) in navodilom guvernerja Banke Slovenije za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv (Uradni list RS, št. 32/04).
7. Podružnica mora poročati o valutnim tveganjem prilagojenih postavkah (skupna neto pozicija v tuji valuti) do 20. v naslednjem mesecu za stanje na zadnji dan preteklega na obrazcu KAP-8, ki je sestavni del sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02, 85/02, 22/03 in 36/04).
POROČANJE ZA POTREBE SPREMLJANJA LIKVIDNOSTIH TVEGANJ
8. Podružnica mora poročati o količnikih likvidnosti banke v skladu s sklepom Banke Slovenije o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01, 108/01, 28/02, 5/03, 15/03, 65/03 in 42/04) in v skladu z navodilom za izvajanje sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 42/04).
9. Podružnica mora poročati o tokovih tolarske likvidnosti in koncentraciji deponentov v skladu s sklepom o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije deponentov (Uradni list RS, št. 82/01) in v skladu z navodilom za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank (Uradni list RS, št. 43/04) ter v skladu z navodilom za poročanje o največjih deponentih (Uradni list RS, št. 43/04).
POROČANJE ZA POTREBE STATISTIKE
10. Podružnica mora poročati v skladu z navodilom o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov (Uradni list RS, št. 43/04).
11. Podružnica mora poročati v skladu s sklepom, ki ureja poročanje podatkov bilance stanja monetarnih finančnih institucij in navodilom, ki ureja izvajanje sklepa o poročanju podatkov bilance stanja monetarnih finančnih institucij.
12. Podružnica mora poročati v skladu s sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 66/03) in navodilom za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 78/03, 117/03, 16/04).
13. Podružnica mora poročati v skladu s sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 92/03) in navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 102/03 in 135/03) ter navodilom o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 102/03).
14. Podružnica mora poročati o oceni kreditnih tveganj v skladu s sklepom o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02 in 85/02) in navodilom za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 78/03) oziroma na obrazcih RAZ-1, RAZ-2 in REZ. Na obrazcu RAZ-1 podružnici ni treba izpolniti stolpca 18 (oblikovane deželne rezervacije), pri zbirnem pregledu razvrstitve na obrazcu REZ pa podružnica izpolni le stolpce od 1 do 4.
15. Podružnica mora poročati v skladu z navodilom za izračun nekaterih značilnih aktivnih in pasivnih obrestnih mer bank in hranilnic za nebančni sektor (Uradni list RS, št. 43/04).
16. Podružnica mora poročati v skladu s sklepom o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št. 50/99, 82/01, 23/04) in navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št. 23/04).
17. Če je podružnica pooblaščena za opravljanje menjalniških poslov mora poročati v skladu s sklepom o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 92/03) in navodilom za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 92/03).
18. Če je podružnica obveznik po 1. točki sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03), mora poročati v skladu z navodilom za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03).
19. Če je podružnica obveznik po sklepu o poročanju o efektivnih obrestnih merah (Uradni list RS, št. 40/03), mora poročati v skladu z navodilom za izvajanje sklepa poročanju o efektivnih obrestnih merah (Uradni list RS, št. 45/03).
POROČANJE ZA POTREBE URESNIČEVANJA JAMSTVA ZA VLOGE
20. Podružnica mora poročati o stanju zajamčenih vlog zbranih pri podružnici po stanju na zadnji dan meseca junija najkasneje do konca meseca septembra, po stanju na zadnji dan meseca decembra pa najkasneje do konca meseca februarja naslednjega leta.
21. Podružnica poroča o stanju zajamčenih vlog zbranih pri podružnici, upoštevajoč pravila sistema jamstva v državi sedeža banke s podružnico v Republiki Sloveniji in pri tem navede:
– vsoto vseh vlog fizičnih oseb pri podružnici in vsoto zajamčenih vlog fizičnih oseb pri podružnici;
– vsoto vseh vlog pravnih oseb pri podružnici in vsoto zajamčenih vlog pravnih oseb pri podružnici, v obeh primerih ločeno glede na velikosti pravnih oseb v skladu s kriteriji za delitev družb na majhne, srednje in velike v skladu z 11. in 27. členom direktive 78/660/EEC oziroma 52. členom zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS;
– skupno vsoto vseh vlog pri podružnici, ki niso zajamčene v skladu s prehodnim obdobjem določenim v Prilogi XIII ((iii.) svoboda opravljanja storitev) v Pogodbi o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji s Sklepno listino (Uradni list RS, št. 12/04).
KONČNA DOLOČBA
22. Ta sklep začne veljati 1. 5. 2004.
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.