Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1873. Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, stran 5162.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v postopku za prekrške pred prekrškovnim organom (v nadaljnjem besedilu: prekrškovni postopek), ki ga mora glede na predpisano stopnjo izobrazbe opraviti uradna oseba, zaposlena pri prekrškovnem organu, za pridobitev pooblastila za izvajanje nalog po zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za izbor izvajalcev strokovnega usposabljanja, sestavo in oblikovanje komisij za preizkus znanja, postopek prijave k strokovnemu usposabljanju in preizkusu znanja, izdajanje potrdil o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja, plačilo komisij za preizkus znanja in ureja druga vprašanja, pomembna za izvedbo strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka.
2. člen
(1) Pooblastilo za vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku in za izdajo plačilnega naloga ali pooblastilo za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo odločbe o prekršku se lahko da uradni osebi, ki je zaposlena pri prekrškovnemu organu ali ki nadzoruje izvrševanje predpisov, s katerimi so določeni prekrški, na podlagi javnega pooblastila v skladu z zakonom (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba), in ima ustrezno stopnjo izobrazbe, predpisano z zakonom o prekrških ter opravljen preizkus znanja v skladu s to uredbo.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki še ni opravila preizkusa znanja v skladu s to uredbo, izpolnjuje pa druge pogoje za pooblaščeno uradno osebo prekrškovnega organa v skladu z zakonom o prekrških in to uredbo, opravlja preizkus znanja iz te uredbe kot kandidat za pooblaščeno uradno osebo prekrškovnega organa (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
II. VRSTA IZOBRAZBE
3. člen
(1) Prekrškovni postopek pred izdajo odločbe o prekršku lahko vodi in plačilni nalog izda pooblaščena oseba, ki ima najmanj peto stopnjo izobrazbe (srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba), ki je predpisana za nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov na področju, ki ga nadzoruje.
(2) Prekrškovni postopek lahko vodi in izda odločbo o prekršku pooblaščena oseba, ki ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe (univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba), ki je predpisana za izvrševanje predpisov na področju, ki ga nadzoruje.
III. STROKOVNO USPOSABLJANJE
4. člen
(1) Preden kandidat pristopi k opravljanju preizkusa znanja iz te uredbe, mora opraviti strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposabljanje), s katerim se zagotovi pridobivanje znanj o materialnopravnih določbah in o postopku po zakonu o prekrških.
(2) Program strokovnega usposabljanja je sestavni del te uredbe in je objavljen skupaj z njo (priloga 1).
(3) Ministrstvo za pravosodje skrbi za sprotno posodabljanje programa iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, prijavi kandidata k strokovnemu usposabljanju s prijavo, ki jo vloži pri organizacijski enoti ministrstva za upravo, pristojni za organizacijo strokovnih izpitov.
(2) Prijava k strokovnemu usposabljanju se vloži na obrazcu, ki ga določi vodja organizacijske enote ministrstva, pristojnega za upravo, ki je pristojna za izvedbo strokovnega usposabljanja, in mora vsebovati:
– naziv in naslov organa, pri katerem je kandidat zaposlen,
– osebno ime kandidata,
– naslov stalnega in začasnega bivališča kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– upravno področje, na katerem bo kandidat izvajal pooblastila kot pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa.
(3) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, razporedi kandidata na strokovno usposabljanje in obvesti kandidata o času in kraju strokovnega usposabljanja. Po končanem usposabljanju kandidatu izda potrdilo o udeležbi pri strokovnem usposabljanju.
6. člen
(1) Izvajalce strokovnega usposabljanja pridobi organizacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za pravosodje, na podlagi javnega povabila k sodelovanju izmed strokovnjakov s področja poznavanja materialnopravnih določb in postopka o prekrških.
(2) Pogoji za izvajalca strokovnega usposabljanja so:
1. najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
2. opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne uprave s preizkusom znanja v skladu s to uredbo,
3. najmanj osem let delovnih izkušenj na področju iz prejšnjega odstavka.
(3) Kriterije za izbor izvajalca strokovnega usposabljanja določi organizacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov.
(4) Izbor izvajalcev strokovnega usposabljanja izmed prijavljenih kandidatov izvede strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizacijske enote ministrstva za upravo, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, in ministrstva, pristojnega za pravosodje. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.
(5) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, določi razpored izvajanja strokovnega usposabljanja glede na število prijavljenih kandidatov.
7. člen
(1) Strokovno usposabljanje traja dvajset pedagoških ur. Štiri pedagoške ure so namenjene praktični uporabi materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških (praktični del strokovnega usposabljanja).
(2) Za praktični del strokovnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka šteje sestava odločbe o prekršku, plačilnega naloga, opis določenega postopka na podlagi podanega dejanskega stanja, ali druga podobna naloga, ki pomeni praktično uporabo materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških na posameznem upravnem področju.
IV. PREIZKUS ZNANJA O PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
8. člen
(1) Strokovna usposobljenost kandidata se preveri s preizkusom znanja, s katerim se ugotovi, ali je kandidat na posameznem področju, urejenem s predpisi, katerih izvrševanje bo nadzoroval kot pooblaščena oseba, sposoben za samostojno vodenje postopka in odločanje po zakonu o prekrških glede na predpisano stopnjo izobrazbe.
(2) Vsebina preizkusa znanja, ki se nanaša na vodenje postopka in odločanje po zakonu o prekrških, je posebej za peto stopnjo izobrazbe in posebej za sedmo stopnjo izobrazbe sestavni del te uredbe in je objavljen skupaj z njo (priloga 2).
9. člen
(1) Kandidate za imenovanje za izpraševalce za preizkus znanja na področju poznavanja materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških pridobi organizacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, na podlagi javnega povabila k sodelovanju, izmed strokovnjakov s tega področja. Kandidate za imenovanje za izpraševalce za preizkus znanja na posameznem upravnem področju, urejenem s predpisi, ki določajo prekrške, predlagajo organizacijski enoti ministrstva za upravo, pristojni za organizacijo strokovnih izpitov, ministrstva, pristojna za ta upravna področja.
(2) Pogoji za imenovanje za izpraševalca za preizkus znanja so:
1. najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
2. najmanj osem let delovnih izkušenj na področju iz prejšnjega odstavka;
3. izpraševalec za področje poznavanja materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških mora imeti opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne uprave s preizkusom znanja v skladu s to uredbo.
(3) Izpraševalce za preizkus znanja imenuje minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.
(4) V aktu o imenovanju izpraševalcev za preizkus znanja se določi, za katera področja iz prvega odstavka tega člena so zadolženi za spraševanje.
(5) Vsakokratna komisija za preizkus znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija) je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov, določenih v skladu s prejšnjim odstavkom.
10. člen
(1) Komisija ima zapisnikarja, ki mora imeti najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo.
(2) Minister, pristojen za upravo, imenuje zapisnikarje, ki vodijo zapisnik o poteku preizkusa znanja, izmed delavcev, zaposlenih pri ministrstvu, pristojnem za upravo, ali na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, izmed delavcev, zaposlenih pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje.
11. člen
(1) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, z mesečnim razporedom določi predsednika in člane komisij za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja. Najmanj en član komisije mora biti univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. V razporedu se določi, kateri član komisije določi pisno nalogo za posameznega kandidata glede na upravno področje, urejeno s predpisi, katerih izvrševanje bo kandidat nadzoroval kot pooblaščena oseba. Razpored se pošlje vsem članom komisije in zapisnikarjem.
(2) Član komisije, ki je določen za pripravo pisne naloge, je dolžan dostaviti pisno nalogo organizacijski enoti ministrstva za upravo, pristojni za organizacijo strokovnih izpitov, najmanj tri dni pred dnevom, določenim za izvedbo pisnega dela preizkusa znanja.
(3) Če se k preizkusu znanja prijavi več kandidatov z istega upravnega področja, se preizkus znanja praviloma organizira tako, da se z razporedom določi enotna komisija za vse kandidate iz tega upravnega področja. Pisna naloga se določi za vse kandidate enotno.
(4) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, skrbi za zagotavljanje materialnih pogojev za delo komisij in opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za komisije.
12. člen
(1) Predsednik, člani komisije in zapisnikar morajo vestno opravljati dolžnosti v zvezi z delom v komisiji, v katero so določeni z mesečnim razporedom. Če izvejo za opravičen razlog, zaradi katerega ne morejo opraviti svoje dolžnosti v komisiji, morajo takoj javiti odsotnost pri uradni osebi organizacijske enote ministrstva za upravo, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov.
(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka brez opravičenega razloga ne javijo svoje odsotnosti oziroma ne odpovejo opravljanja svoje dolžnosti v komisiji najmanj trikrat v enem letu, uradna oseba organizacijske enote ministrstva za upravo, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, o tem sestavi uradni zaznamek. V primeru kršitve te obveznosti minister, pristojen za upravo, predsednika, člana komisije oziroma zapisnikarja razreši dolžnosti v komisiji.
13. člen
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, vloži prijavo k preizkusu znanja pri organizacijski enoti ministrstva za upravo, pristojni za organizacijo strokovnih izpitov. Prijava k preizkusu znanja se lahko vloži skupaj s prijavo k strokovnemu usposabljanju iz 5. člena te uredbe.
(2) Prijava k preizkusu znanja se vloži na obrazcu, ki ga določi vodja organizacijske enote ministrstva za upravo, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, in mora vsebovati:
– naziv in naslov organa, pri katerem je kandidat zaposlen,
– osebno ime kandidata,
– naslov stalnega in začasnega bivališča kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– stopnjo izobrazbe kandidata,
– upravno področje, na katerem bo kandidat izvajal pooblastila kot pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa,
– dokazilo o udeležbi pri strokovnem usposabljanju v skladu s to uredbo,
– podatek o številu neuspešnih poskusov kandidata za opravljanje preizkusa znanja.
(3) Organizacijska enota ministrstva za upravo, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, obvesti kandidata o času in kraju preizkusa znanja ter sestavi komisije najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za preizkus znanja.
(4) V primeru ponovnega opravljanja preizkusa znanja odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, vloži prijavo k preizkusu znanja na podlagi pisnega predloga kandidata.
14. člen
(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del.
(2) Preizkus znanja se opravlja pisno pod nadzorom uslužbenca organizacijske enote ministrstva za upravo, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, ter ustno pred komisijo.
(3) Naloga za pisni del preizkusa znanja se nanaša na posamezno področje, na katerem bo kandidat kot pooblaščena oseba vodil prekrškovni postopek in izdajal odločbe o prekršku ali vodil prekrškovni postopek pred izdajo odločbe o prekršku in izdajal plačilne naloge. Pisna naloga je lahko sestava odločbe o prekršku, plačilnega naloga, opis določenega postopka na podlagi podanega dejanskega stanja, ali druga podobna naloga, s katero se preizkuša sposobnost praktične uporabe predpisov na področju prekrškov.
(4) Ustni del preizkusa znanja obsega zagovor pisnega dela preizkusa znanja in poznavanje določb zakona o prekrških.
(5) Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ štiri pedagoške ure.
(6) Ustni del preizkusa znanja, ki ga kandidat opravlja praviloma naslednji dan po pisnem delu, traja največ 45 minut.
15. člen
(1) Uspeh preizkusa znanja ocenjuje komisija s skupno oceno "uspešno" ali "neuspešno". Preizkus znanja opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega in ustnega dela izpita.
(2) Uspeh pisnega dela preizkusa znanja oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal in pregledal pisno nalogo.
(3) Pogoj za pristop kandidata k ustnemu delu preizkusa znanja je, da je komisija njegovo pisno nalogo ocenila z oceno "uspešno".
(4) Kandidatu, ki je preizkus znanja opravil, se izda potrdilo o preizkusu znanja, ki ga podpiše predsednik komisije. Potrdilo se kandidatu vroči najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil preizkus znanja.
16. člen
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik. O ugovoru odloči predsednik komisije.
(2) V primeru, da se ugovoru ugodi, kandidat ponovno opravlja preizkus znanja najkasneje v treh dneh pred novo komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje komisije ter dveh novih članov. Predsednika nove komisije se določi izmed dveh novih članov. Zoper oceno nove komisije ni ugovora.
17. člen
Predsedniku in članom komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za upravo.
18. člen
(1) Strokovno usposabljanje se plačuje iz sredstev proračuna prekrškovnega organa, pri katerem je kandidat zaposlen.
(2) Opravljanje preizkusa znanja se plačuje iz sredstev proračuna prekrškovnega organa, pri katerem je kandidat zaposlen.
(3) Stroški prvega ponovnega opravljanja preizkusa znanja se plačajo iz sredstev proračuna prekrškovnega organa, pri katerem je kandidat zaposlen. Stroške drugega in nadaljnjih ponovnih preizkusov znanja v celoti plača kandidat.
(4) Cenik strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja določi minister, pristojen za upravo.
19. člen
(1) Šteje se, da izpolnjuje pogoj glede preizkusa znanja po tej uredbi pooblaščena oseba, ki je opravila strokovni izpit po posebnih predpisih, če sta vsebina in obseg strokovnega izpita enaka vsebini in obsegu preizkusa znanja glede na stopnjo izobrazbe iz te uredbe, ali pravniški državni izpit.
(2) Šteje se, da izpolnjuje pogoj glede preizkusa znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga po tej uredbi policist, ki je po uveljavitvi te uredbe opravil izpit za izvajanje policijskih pooblastil na podlagi Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo).
(3) Minister, pristojen za pravosodje, imenuje strokovno komisijo za ugotavljanje skladnosti vsebine in obsega strokovnih izpitov, določenih s posebnimi predpisi iz prvega odstavka tega člena, z vsebino in obsegom preizkusa znanja glede na stopnjo izobrazbe po tej uredbi na predlog ministrstev ali drugih organov javne uprave, pristojnih za urejanje strokovnih izpitov s posebnimi predpisi.
(4) Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka odloča tudi o priznavanju posameznih vsebin preizkusa znanja iz te uredbe, če je kandidat že opravil strokovni izpit, določen s posebnim predpisom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede preizkusa znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga iz te uredbe pooblaščene osebe z najmanj peto stopnjo izobrazbe in policisti, ki so pred uveljavitvijo te uredbe opravljali naloge po predpisih, katerih izvrševanje nadzorujejo.
(2) Osebe iz 41. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02), ki so opravile izpite, ki so bili predpisani za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora pred uveljavitvijo Zakona o inšpekcijskem nadzoru, morajo najkasneje do 31. 12. 2004 izpolniti pogoje iz te uredbe za pridobitev pooblastila za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo odločbe o prekršku.
21. člen
Izbor izvajalcev za strokovno usposabljanje oziroma izpraševalcev na podlagi javnega povabila k sodelovanju iz 6. in 8. člena te uredbe se izvede najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 740-04/2004-1
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2003-2011-0068
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina