Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1871. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva, stran 5161.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) in tretjega odstavka 22. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata
za fitofarmacevtska sredstva
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva (UL L št. 198/1996) (v nadaljnjem besedilu: uredba Sveta) v Republiki Sloveniji.
(2) Pri postopkih za izdajo dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: certifikat) se smiselno uporabljajo določbe Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon), če ni z uredbo Sveta drugače določeno.
2. člen
(prijava za certifikat)
Prijava za izdajo certifikata (v nadaljnjem besedilu: prijava) se vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad). Kot datum vložitve prijave se šteje datum, ko je urad prijavo prejel.
3. člen
(vsebina prijave za certifikat)
Prijava mora poleg sestavin, določenih v 8. členu uredbe Sveta, vsebovati še naziv sredstva, za katerega se zahteva izdaja certifikata.
4. člen
(pristojbine)
(1) Za vložitev prijave in vzdrževanje veljavnosti certifikata se plačujejo pristojbine v naslednji višini:
prijavna pristojbina      100.000 tolarjev
pristojbine za vzdrževanje:
1. leto            400.000 tolarjev
2. leto            500.000 tolarjev
3. leto            600.000 tolarjev
4. leto            700.000 tolarjev
5. leto            800.000 tolarjev
(2) Pristojbine iz tega člena se plačujejo na račun št. 01100-1000307004 pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani ali na blagajni urada.
(3) Če se pristojbina plača na račun iz prejšnjega odstavka, se kot datum plačila šteje datum, ko je celotni znesek pristojbine knjižen na ta račun.
(4) Pri plačilih pristojbin se smiselno uporabljajo določbe 109. in 110. člena zakona.
5. člen
(odločanje)
(1) Če prijava in sredstvo, na katerega se nanaša, izpolnjujeta pogoje iz te uredbe in iz uredbe Sveta, urad certifikat podeli.
(2) Urad ob upoštevanju 3. člena uredbe Sveta zavrne prijavo, če prijava ali sredstvo, na katerega se nanaša, ne izpolnjuje pogojev iz te uredbe in uredbe Sveta.
(3) Če prijava ne izpolnjuje pogojev iz 8. člena uredbe Sveta in 4. člena te uredbe, urad pozove prijavitelja, da v roku treh mesecev odpravi nepravilnost ali poravna prijavno pristojbino. Prijavitelj lahko pred iztekom tega roka zahteva njegovo podaljšanje za največ tri mesece.
(4) Če nepravilnost ni odpravljena ali prijavna pristojbina ni poravnana v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je prijava umaknjena.
6. člen
(objava)
(1) Urad objavlja v svojem uradnem glasilu podatke o vložitvi, zavrnitvi in umiku prijave ter o podelitvi, ugotovitvi ničnosti in prenehanju veljavnosti certifikata.
(2) Urad objavi o vloženih in zavrnjenih prijavah naslednje podatke:
(a) številko prijave;
(b) ime in naslov prijavitelja;
(c) naziv sredstva;
(d) številko osnovnega patenta;
(e) naziv izuma;
(f) številko in datum registracije sredstva za promet kot fitofarmacevtskega sredstva in navedbo sredstva, opredeljenega v tej registraciji;
(3) Urad objavi o podeljenih certifikatih naslednje podatke:
(a) številko prijave;
(b) ime in naslov imetnika certifikata;
(c) naziv sredstva;
(d) številko osnovnega patenta;
(e) naziv izuma;
(f) številko in datum registracije sredstva za promet kot fitofarmacevtskega sredstva in navedbo sredstva, opredeljenega v tej registraciji;
(g) v primerih, ko je to potrebno, številko in datum prve registracije za promet sredstva v Evropski uniji kot fitofarmacevtskega sredstva;
(h) trajanje certifikata.
7. člen
(obravnava že vloženih prijav)
Obravnava prijav, vloženih pred uveljavitvijo te uredbe, se nadaljuje po določbah te uredbe.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 62/03).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 391-09/2003-4
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0020
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina