Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1860. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-B), stran 5157.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.
Št. 001-22-60/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA (ZRPJN-B)
1. člen
V Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predsednika in člane državne revizijske komisije imenuje in razrešuje državni zbor na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi razpis za možne kandidate za predsednika in člane najmanj šest mesecev pred iztekom mandata ali najkasneje v 15 dneh po predčasni razrešitvi. Pri objavi razpisa in imenovanju je treba upoštevati, da morajo predsednik in člani izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil.
Predsednik in dva člana morajo imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit, ostala člana pa univerzitetno izobrazbo ekonomske oziroma tehniške smeri.«.
V tretjem odstavku se doda stavek, ki se glasi:
»V primeru predčasne razrešitve, se novi predsednik in član imenuje za preostanek petletnega mandata.«.
2. člen
Naslov in besedilo 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Vlaganje revizijskih zahtevkov za oceno meril in omejitvenih postopkov
10. člen
(1) Zahtevek za revizijo je mogoče vložiti tudi zoper merila za ocenjevanje ponudb oziroma zoper omejitve za sodelovanje v postopkih oddaje javnih naročil.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka državna revizijska komisija presoja zahtevek za revizijo s stališča usklajenosti s predpisi, ki urejajo postopek oddaje javnih naročil ali usklajenosti z drugimi predpisi.«.
3. člen
V 11. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Naročnik posreduje predlog iz prejšnjega odstavka hkrati tudi vlagatelju zahtevka za revizijo, ki sme o njem posredovati Državni revizijski komisiji in naročniku svoje mnenje v treh dneh od njegovega prejema. Mnenje mora vlagatelj zahtevka za revizijo obrazložiti.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »drugega«.
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 16. člena se črta pika in doda naslednje besedilo »in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Mandat člana Državne revizijske komisije, ki je bil imenovan na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 110/02) poteče hkrati s potekom mandata predsednika in članov prve Državne revizijske komisije, ki bo imenovana na podlagi določil tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/99-10/23
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1179-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost