Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1856. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A), stran 5136.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.
Št. 001-22-56/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-A)
1. člen
V naslovu Zakona o davkih na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99 in 2/04-ZPNNVSM) ter v 1. in 2. členu se beseda »davki« nadomesti z besedo »davek« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »dajo prvič v promet« doda besedilo »oziroma se prvič registrirajo«, za besedo Slovenije pa se doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: nova motorna vozila)«.
V drugem odstavku se za besedilom »in drugih rabljenih motornih vozil« doda besedilo », razen za traktorje«, besedi »za katere« pa se nadomestita z besedama »za katera«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »proizvajalec« doda besedilo »oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije, je vsaka pravna ali fizična oseba, ki nabavi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije in ga vnese v Slovenijo, ne glede na to, ali je od tega vozila treba plačati DDV po slovenskih predpisih ali ne.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedami »iz prvega odstavka tega člena«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »za katerega« nadomestita z besedama »za katero«.
4. člen
1. točka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico Evropske unije«.
V 3. točki se v tretji alinei drugega odstavka besedilo »po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 19/76 in 3/80)« nadomesti z besedilom »po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;«.
V 5. točki se črta beseda »uvoza«.
V 6. točki se na koncu črta podpičje in doda besedilo »in od vozil, ki se vnesejo v Slovenijo iz druge države članice Evropske unije zaradi začasne ali stalne preselitve lastnika vozila, vendar le, če od teh vozil v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, ni treba obračunati DDV;«.
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a od prenosa vozil v primeru statusnega preoblikovanja gospodarskih družb ali oseb javnega prava.«
5. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega zakona, se za nova motorna vozila, proizvedena ne prej kot 1. januarja 2003 in katerih uradna specifična emisija ogljikovega dioksida ne presega 110 gramov na prevoženi kilometer, davek ne plačuje do 31. decembra 2009.«
6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanec – proizvajalec motornih vozil oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili, mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec.«
V drugem odstavku se besedilo »delovno prostornino motorja« nadomesti z besedilom »vrednost«.
7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije z namenom opravljanja drugih dejavnosti, kot so navedene v prvem odstavku 8. člena tega zakona, odmeri davek pristojni davčni organ.
Davčni organ iz prejšnjega odstavka odmeri davek na podlagi napovedi, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje v roku 15 dni od dneva pridobitve motornega vozila.
Brez dokazila o plačilu davka oziroma o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona, se motornega vozila ne sme registrirati.«
8. člen
V 10. členu se za besedama »uvozna dajatev« postavi pika in črta nadaljnje besedilo.
9. člen
V dosedanjem besedilu 11. člena, ki postane prvi odstavek, se besedilo »oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost« nadomesti z besedama »davčni zavezanec«, besedi »Republike Slovenije« pa se nadomestita z besedama »Evropske skupnosti«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če davčni zavezanec motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, dobavi v drugo državo članico Evropske unije, ima pravico do vračila plačanega davka, če davčnemu organu predloži dokazilo o plačilu davka, račun, izdan kupcu v drugi državi članici Evropske unije, in dokazilo o dejanski dobavi vozila v drugo državo članico Evropske unije.«
10. člen
12. člen se črta.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 600.000 do 18,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. ne obračuna davka ali ne sestavi ali ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 8. členom tega zakona;
2. ne predloži napovedi za odmero davka v skladu z 8.a členom tega zakona.
Z globo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Če so bila motorna vozila pred 1. majem 2004 uvožena na ozemlje Slovenije iz Evropske skupnosti ali iz držav, ki so pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004, in je bil za ta vozila začet eden od odložnih carinskih postopkov ali so bili vnešeni v prosto carinsko cono v skladu s carinskimi predpisi, se davek po tem zakonu obračuna in plača po predpisih, ki so veljali ob začetku postopka oziroma ob vnosu vozil v prosto carinsko cono.
13. člen
Višina globe iz 11. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2005.
Do roka iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prvega odstavka 11. člena tega zakona kaznuje:
– pravna oseba z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev;
– samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo od 300.000 do 12,000.000 tolarjev in
– odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev.
14. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Št. 434-02/98-19/7
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1201-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost