Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin, stran 4750.

Na podlagi 16. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in 45/01 – ZDU-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin
1. člen
V pravilniku o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list RS, št. 69/01) se v prvem odstavku 5. člena besedilo »Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarne uprave Republike Slovenije«.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se v četrti alinei besedilo »Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Evropske skupnosti«.
3. člen
V 12. členu se besedilo v narekovaju spremeni tako, da se glasi: »material se premešča v skladu z Direktivo Komisije 95/44/ES«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo v narekovaju spremeni tako, da se glasi: »material se uvaža v skladu z Direktivo Komisije 95/44/ES«.
5. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(sodelovanje med pristojnimi državnimi organi)
Uprava v upravnih zadevah, ki se nanašajo na določitev karantenskih razmer, postopkov in ukrepov po tem pravilniku, sodeluje s pristojnimi organi za zdravstveno varstvo rastlin držav članic Evropske unije.«.
6. člen
V 27. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obveščanje iz prejšnjega odstavka se mora opraviti vsako leto najpozneje do 1. septembra za preteklo enoletno obdobje, ki se konča 30. junija.«.
7. člen
V Prilogi 2 se besedilo 11. točke obrazca spremeni tako, da se glasi:
»11. Dopolnilna izjava: Material se vnaša/premešča *v skladu z Direktivo Komisije 95/44/ES«.
Besedilo pod obrazcem »**Ta predpis vsebinsko povzema Direktivo št. 95/44/EC« se črta.
8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 327-01-73/2001/3
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0221
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost