Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1669. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila, stran 4718.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl. US) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da so iz odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno v vode, izločene lahke tekočine, kot sta olje in bencin, z izločevalnikom lahkih tekočin (v nadaljnjem besedilu: lovilec olj), katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-2.
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da se za izločevanje lahkih tekočin iz odpadnih vod iz vira onesnaževanja vgradi lovilec olj, ki je kot gradbeni proizvod načrtovan, preskušen in označen v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja lahko odvaja odpadne vode, očiščene na lovilcu olj, ki ni gradbeni proizvod iz prejšnjega odstavka in je zgrajen na kraju samem, če za tako odvajanje odpadnih vod pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge upravljavca ali lastnika vira onesnaževanja, če iz tehnične dokumentacije o lovilcu olj, priložene k vlogi, izhaja, da je bil lovilec olj načrtovan in preskušen v skladu z zahtevami standarda SIST EN 858-1 in se na podlagi preskusnega poročila, ki je del tehnične dokumentacije, ugotovi, da lovilec olj izpolnjuje zahteve tega standarda.«.
2. člen
V 7. členu se v prvi alinei besedilo »pr. EN 858-1« nadomesti z besedilom »SIST EN 858-2«.
3. člen
V 9. členu se v prvi alinei besedilo »pr. EN 858-1« nadomesti z besedilom »SIST EN 858-2«.
4. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe lahko upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo ali neposredno v vode, če je za odpadne vode zagotovljeno izločevanje lahkih tekočin, kot sta olje in bencin, z lovilcem olj, za katerega je izdano gradbeno dovoljenje pred 1. junijem 2004.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-11/2004-1
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0094
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti