Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1667. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti, stran 4716.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L, št. 011/1994) v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pristojbine)
(1) Če vloži prijavitelj prijavo za znamko Skupnosti pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), mora ob vložitvi prijave plačati pristojbino za pošiljanje prijave Uradu za harmonizacijo notranjega trga (znamke in modeli) Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: OHIM).
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka znaša 10.000 tolarjev in se plača na račun št. 01100-1000307004 pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani ali na blagajni urada.
(3) Če se pristojbina plača na račun iz prejšnjega odstavka, se kot datum plačila šteje datum, ko je celotni znesek pristojbine knjižen na ta račun.
(4) Če pristojbina iz drugega odstavka tega člena ni plačana, se šteje, da je prijava umaknjena.
3. člen
(poizvedba)
Urad ne izvaja poizvedb o prejšnjih znamkah Skupnosti ali prijavah znamk Skupnosti, ki se lahko uveljavljajo kot razlog zoper registracijo znamke Skupnosti.
4. člen
(sprememba v nacionalno prijavo)
(1) Če prijavitelj zahteva spremembo prijave ali znamke Skupnosti v nacionalno prijavo, mora v roku treh mesecev od dneva vročitve poziva urada:
a) plačati ustrezne pristojbine, določene z Uredbo o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 110/01 in 91/02);
b) predložiti slovenski prevod prijave in morebitnih spremnih dokumentov;
c) sporočiti naslov za obveščanje, ki je na območju Republike Slovenije, ali predložiti pooblastilo za zastopanje;
d) predložiti prikaz znaka v petih izvodih.
(2) Prijavitelj lahko pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena zahteva njegovo podaljšanje za največ tri mesece.
5. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 391-12/2004-1
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0017
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost