Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1553. Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje, stran 4140.

Na podlagi šestega odstavka 80. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in drugega odstavka 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 – ZDT-B in 56/03) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obliko lokacijske informacije in ureja druga vprašanja povezana z njeno izdajo in podatki, ki jih mora vsebovati glede na namen, za katerega se lokacijska informacija potrebuje.
2. člen
(vrste lokacijske informacije)
(1) Glede na namen, za katerega se lokacijska informacija potrebuje, se lahko izdajo naslednje vrste lokacijske informacije:
1. lokacijska informacija za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del na zemljiščih ali objektih;
2. lokacijska informacija za namen prometa z nepremičninami;
3. lokacijska informacija za namen določitve gradbene parcele k obstoječim objektom.
(2) Kadar je izdana lokacijska informacija iz 1. točke prejšnjega odstavka, se šteje, da je s tem za isto zemljiško parcelo oziroma parcele izdana tudi lokacijska informacija iz 2. oziroma 3. točke prejšnjega odstavka.
3. člen
(oblika lokacijske informacije)
Lokacijska informacija se izdaja na naslednjih obrazcih:
– lokacijska informacija iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
– lokacijska informacija iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
– lokacijska informacija iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(način izdaje lokacijske informacije)
(1) Za vsako vrsto lokacijske informacije se praviloma izda eno lokacijsko informacijo za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezni objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se izda eno lokacijsko informacijo tudi takrat, kadar se zahteva nanaša na dve ali več zemljiških parcel oziroma na objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in te parcele ležijo v območju iste namenske rabe za katerega veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev (v nadaljnjem besedilu: prostorska enota) oziroma ležijo v območju, ki se ureja z enim samim občinskim lokacijskim načrtom ali občinskim prostorskim izvedbenim načrtom, ki mu je bila podaljšana veljavnost skladno s prvim odstavkom 174. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: zakon o urejanju prostora).
(3) Kadar se zahteva nanaša na dve ali več zemljiških parcel oziroma na objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in se v postopku izdaje lokacijske informacije ugotovi, da ne gre za primer iz prejšnjega odstavka, se izda toliko lokacijskih informacij, kolikor je različnih prostorskih enot oziroma občinskih lokacijskih načrtov ali občinskih prostorskih izvedbenih načrtov, v katerih te zemljiške parcele ležijo.
(4) Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda ločena lokacijska informacija za vsak objekt.
5. člen
(skladnost dosedanjih lokacijskih informacij)
Šteje se, da so lokacijske informacije, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika, izdane v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-127/2003
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0059
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti