Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1547. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 4040.

Na podlagi 30., tretjega odstavka 33. in tretjega odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
(uporaba enotne upravne listine)
V okviru običajnega postopka se kot uradni obrazec za pisno carinsko deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek ali njegov ponovni izvoz uporablja enotna upravna listina (v nadaljnjem besedilu: EUL), razen če ni drugače izrecno določeno.
2. člen
(obrazec EUL)
(1) Obrazec EUL mora imeti značilnosti iz 215. člena Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993, o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (UL L 253, 11. 10. 1993, str. 1, vključno z vsemi spremembami,v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba).
(2) Na obrazcu morata biti natisnjena naziv in naslov tiskarja ali druga oznaka, ki omogoča prepoznavo tiskarja. Predhodno tehnično soglasje za tiskanje obrazcev da Generalni carinski urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Generalni carinski urad).
3. člen
(deklaracija, izdelana s pomočjo računalniškega sistema izmenjave podatkov)
Ne glede na 2. člen tega pravilnika predstavlja v primeru uporabe sistema računalniške izmenjave podatkov listina, izdelana s pomočjo tega sistema, carinsko deklaracijo iz 1. člena tega pravilnika.
4. člen
(dovoljenje za uporabo sistema računalniške izmenjave podatkov pri vlaganju carinskih deklaracij)
Dovoljenje za vlaganje carinske deklaracije z uporabo sistema računalniške izmenjave podatkov izda Generalni carinski urad.
5. člen
(pogoji za uporabo sistemov za računalniško izmenjavo podatkov)
(1) Generalni carinski urad izda dovoljenje za uporabo sistema računalniške izmenjave podatkov ob upoštevanju 4.a člena izvedbene uredbe in pod pogojem, da je na podlagi testiranja ugotovil, da udeleženec pravilno izmenjuje podatke s carino.
(2) Seznam vrste elektronskih sporočil in struktura sporočil sta navedena v prilogi 4 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Za potrebe novega, računalniško podprtega tranzitnega sistema (v nadaljnjem besedilu: NCTS) se uporablja priloga 37a izvedbene uredbe.
6. člen
(jezik)
(1) Kadar se carinska deklaracija vloži v Republiki Sloveniji, mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
(2) V primerih, ko je Republika Slovenija namembna država, lahko carinski organi po potrebi zahtevajo od deklaranta ali njegovega zastopnika prevod carinske deklaracije v slovenski jezik oziroma v jezik narodnih skupnosti na območjih, kjer se ta jezika uporabljata. Prevod nadomesti ustrezne navedbe v carinski deklaraciji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti carinska deklaracija izpolnjena v enem od uradnih jezikov Evropske Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti), ki je sprejemljiv za slovenske carinske organe v vseh primerih, ko se carinska deklaracija v Republiki Sloveniji kot namembni državi odda na drugih izvodih carinske deklaracije, kot so bili prvotno predloženi carinskemu uradu odpremne države članice.
7. člen
(navodila za izpolnjevanje EUL)
EUL se izpolnjuje v skladu z navodili iz priloge 37 izvedbene uredbe in v skladu z navodili, ki so v prilogi 1 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Navodila iz priloge 1 tega pravilnika povzemajo in za nacionalne potrebe dopolnjujejo navodila iz priloge 37 izvedbene uredbe.
8. člen
(navedbe, ki se zahtevajo za predvideni carinski postopek)
(1) Navodila iz priloge 1 tega pravilnika vsebujejo nacionalni seznam polj, ki jih je treba izpolniti na obrazcu EUL ob predložitvi blaga v carinski postopek.
(2) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije lahko v okviru maksimalnega in minimalnega seznama polj iz priloge 37 izvedbene uredbe v posameznih primerih z odločbo določi izjemo od prvega odstavka tega člena.
9. člen
(seznam šifer)
Šifre, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL, so navedene v prilogi 38 izvedbene uredbe in v prilogi 2 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Kodeks šifer iz priloge 2 tega pravilnika povzema in za nacionalne potrebe dopolnjuje seznam šifer iz priloge 38 izvedbene uredbe.
10. člen
(izpolnjevanje črkovnih polj EUL)
Navodila za izpolnjevanje črkovnih polj EUL, ki so namenjena upravni rabi, so v prilogi 3 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
11. člen
(dopolnilna deklaracija v obliki seznama)
Obrazec zbirne dopolnilne deklaracije v obliki seznama je v prilogi 5 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
12. člen
(obrazec skupne deklaracije)
Obrazec skupne deklaracije je v prilogi 6 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
13. člen
(obrazec za obračun dajatev v potniškem prometu)
Obrazec za obračun dajatev v potniškem prometu je v prilogi 7 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
14. člen
(obrazec o istovetnosti blaga v potniškem prometu)
Obrazec o istovetnosti blaga v potniškem prometu je v prilogi 8 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
15. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004 dalje.
Št. 420-02-4/2004/3
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0027
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti