Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1454. Razlaga kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 3905.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti je na podlagi 31. člena kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, 78/2000, 37/2002), razlage o uporabi določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/02) v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) na svojih sejah dne 18. 9. 2003 in 23. 1. 2004 sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
I
Komisija za razlago kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti je sprejela razlago uporabe določb kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, 78/00, 37/02) in z njo določila katere določbe kolektivne pogodbe se po 1. 1. 2003 uporabljajo in katere se ne uporabljajo, tako kot sledi:
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
3. člen – Osebna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
4. člen – Časovna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi - uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek, ne uporabljajo se prvi, drugi in osmi odstavek,
6. člen – Minimalni standardi – se uporablja v celoti,
7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti,
8. člen – Delovni čas – se uporablja v celoti,
9. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti,
10. člen – Letni dopust – v celoti se uporabljajo prvi, drugi, četrti in peti odstavek, v tretjem odstavku se v celoti uporablja 1., 2., 3., 5. in 6. točka, v 4. točki pa se uporabljajo prva, druga, četrta in peta alinea, ne uporablja pa se tretja alinea,
11. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v celoti,
12. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti,
13. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti,
14. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti,
15. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti,
16. člen – Plače – v celoti se uporabljajo prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi odstavek, ne uporablja se deveti odstavek,
17. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti,
18. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi, drugi, četrti in osmi odstavek, pri čemer se za izračun nadomestila za posameznega delavca uporabi določba, ki je za delavca ugodnejša, v tretjem odstavku se uporablja samo zadnji stavek, ne uporabljajo se peti, šesti in sedmi odstavek,
19. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti,
20. člen – Drugi prejemki:
– 1. Regres za letni dopust – v prvem odstavku se za besedico »letno« postavi pika, besedilo, ki sledi »in se izplača do konca julija tekočega leta oziroma v nelikvidnih organizacijah najkasneje do konca novembra tekočega leta. Regres se lahko izplača v dveh delih«, se črta. Ostalo besedilo prvega odstavka se uporablja. V celoti se uporablja tretji odstavek, ne uporabljata se drugi in četrti odstavek.
– 2. Jubilejne nagrade – se uporablja v celoti,
– 3. Odpravnine ob upokojitvi – se uporablja v celoti,
– 4. Solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti,
21. člen – Neposredna uporaba določil Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti – se uporablja v celoti v skladu z razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti objavljeno v Uradnem listu RS, št. 113/02,
22. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti,
23. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti,
24. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
25. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
26. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti,
27. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti,
28. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti,
29. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti,
30. člen – Objava – se uporablja v celoti,
31. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
32. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
33. člen – Začetek uporabe – se uporablja v celoti.
II
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage tistih določb kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
III
Ta razlaga kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Ljubljana, dne 23. januarja 2004.
Predsednik komisije
Franc Kokalj l. r.

AAA Zlata odličnost