Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1442. Pravilnik o kakovosti jajc, stran 3881.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti jajc
1. člen
vsebina pravilnika
Ta pravilnik določa podrobnosti za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/1990 (UL L 173, 1990) z vsemi spremembami in Uredbe Komisije (EGS) št. 2295/2003 (UL L 340, 2003) z vsemi spremembami.
2. člen
označevanje
Jajca morajo biti označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil in v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami.
3. člen
meroslovne zahteve
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke in z Uredbo Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami.
4. člen
ugotavljanje skladnosti
Za ugotavljanje skladnosti minimalne kakovosti jajc se uporabljajo metode vzorčenja, analize fizikalnih parametrov jajc v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami.
5. člen
inšpekcijski nadzor
(1) Inšpekcijski nadzor nad načini reje, razen za ekološko rejo, opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije skladno s predpisi ki urejajo minimalno zaščito kokoši nesnic in registracijo hlevov za kokoši nesnice.
(2) Načela ekološke reje se kontrolirajo skladno s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(3) Datum znesenja, označba porekla in način krmljenja nesnic se kontrolira skladno s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(4) Inšpekcijski nadzor nad kakovostjo jajc ter nad pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pakirni centri in zbiralci jajc opravlja skladno z Uredbo Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
6. člen
registracija pakirnega centra in zbiralcev
(1) Pakirni center vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnem besedilu: MKGP) vlogo za vpis v register pakirnih centrov. Vlogi za vpis v register pakirnih centrov mora priložiti potrdilo organizacije za ugotavljanje skladnosti o izpolnjevanju pogojev iz 2., 3. in 4. člena Uredbe Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami. MKGP z odločbo vpiše pakirni center v register pakirnih centrov ter mu dodeli registrsko številko.
(2) Poleg registracije iz prejšnjega odstavka se morajo pakirni centri pri MKGP posebej registrirati za pakiranje in označevanje jajc »A« razreda z označbo »ekstra«, jajc z označbo datuma znesenja, jajc posebnega načina reje oziroma krmnega obroka v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(3) Zbiralec jajc vloži na MKGP vlogo za vpis v register zbiralcev jajc, ki ji mora priložiti potrdilo organizacije za ugotavljanje skladnosti o izpolnjevanju pogojev iz 2., 3. in 4. člena Uredbe Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami. MKGP z odločbo vpiše zbiralca jajc v register zbiralcev jajc ter mu dodeli registrsko številko.
(4) Vloga za vpis v register pakirnih centrov oziroma zbiralcev jajc mora vsebovati:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež;
– potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pakirne centre skladno s Uredbo Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami, ki ga izda organizacija za ugotavljanje skladnosti;
– izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev;
– davčno številko;
– enotno matično številko občana oziroma matično številko pravne osebe;
– pravno organizacijsko obliko;
– vrsto dejavnosti;
– pakirni centri, ki se bodo registrirali za posebne načine označevanja, pa tudi navedbo za kateri način označevanja se bodo registrirali (npr. »ekstra«, zneseno, posebni načini reje itd.).
7. člen
prehodno obdobje
Ne glede na določbo Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami so jajca, ki niso žigosana z registrsko številko proizvajalca, ki jo izda Veterinarska uprava RS skladno s predpisi, ki urejajo registracijo hlevov za kokoši nesnice, lahko v prometu na lokalnem trgu do 31. 12. 2004.
8. člen
prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti jajc (Uradni list RS, št. 134/03).
9. člen
začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 324-01-21/2004
Ljubljana, dne 16. marca 2004.
EVA 2004-2311-0015
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
 
Soglašam!
Minister za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.