Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1433. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2004, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, stran 3848.

Na podlagi 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2004, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1. člen
Kvota delovnih dovoljenj za leto 2004 se določi v skupni višini 17.100 delovnih dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: kvota).
2. člen
V kvoto iz prejšnjega člena se ne vštevajo delovna dovoljenja, izdana:
– državljanom držav članic Evropske unije, ki imajo na podlagi sporazuma z Evropsko unijo enak položaj kot državljani Republike Slovenije, in njihovim družinskim članom ne glede na državljanstvo,
– tujcem, za katere z zakonom niso predpisana delovna dovoljenja,
– tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem in
– poslovodnim delavcem.
3. člen
(1) Kvota iz 1. člena te uredbe v višini 16.100 delovnih dovoljenj se razdeli po namenih v kvote za:
– zaposlovanje tujcev 12.400 dovoljenj za zaposlitev,
– napotene tujce 1.200 dovoljenj za delo,
– usposabljanje in izpopolnjevanje 200 dovoljenj za delo,
– sezonsko delo tujcev 2.200 dovoljenj za delo in
– individualne storitve tujcev 100 dovoljenj za delo.
(2) V primeru resnih motenj na trgu dela lahko ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), prerazporedi kvote za posamezne namene iz prejšnjega odstavka.
(3) Če s prerazporeditvijo kvot motenj na trgu dela ni mogoče odpraviti, lahko ministrstvo preostali del kvote iz 1. člena te uredbe v višini skupno 1000 delovnih dovoljenj dodatno razporedi za posamezni namen iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj, določena v 1. členu te uredbe, pomeni letno povprečno število veljavnih delovnih dovoljenj.
(2) Število veljavnih delovnih dovoljenj, ki jih izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), po posameznih namenih ne sme presegati kvot iz prejšnjega člena, razen če ta uredba določa drugače.
5. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj iz prve alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe se razdeli na:
– 12.381 veljavnih dovoljenj za zaposlitev in
– 19 novih dovoljenj za zaposlitev.
(2) Če se število veljavnih dovoljenj za zaposlitev iz prve alinee prejšnjega odstavka zmanjša, lahko zavod izda več novih dovoljenj za zaposlitev kot je določeno v drugi alinei prejšnjega odstavka, z omejitvijo na največ 500 novih dovoljenj za zaposlitev.
(3) Od največ 500 novih dovoljenj za zaposlitev se le-ta prednostno izdajo:
– tujcem, katerim se dovoljenje za zaposlitev izda neodvisno od stanja in razmer na trgu dela,
– ožjim družinskim članom slovenskih državljanov in tujcev z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji,
– tujcem s strokovno izobrazbo na področju deficitarnih poklicev in
– delovnim migrantom iz sosednjih držav.
6. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe se razdeli na:
– 1.800 dovoljenj za delo za sezonsko delo v gradbeništvu,
– 300 dovoljenj za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu in
– 100 dovoljenj za delo za druga sezonska dela.
(2) Posameznemu delodajalcu se lahko izda največ toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v gradbeništvu, kolikor je bilo povprečno število zaposlenih v letu 2003 pri tem delodajalcu. V povprečno število zaposlenih se ne vštevajo tujci, ki so bili zaposleni na podlagi dovoljenja za delo za sezonsko delo.
(3) Če zavod ugotovi, da kvota, določena po posameznih alineah iz prvega odstavka tega člena ne bo dosežena, lahko po predhodni odobritvi ministrstva kvoto prerazporedi.
(4) Glede na značaj sezonskega dela je število veljavnih dovoljenj za delo v posameznih letnih obdobjih lahko večje, vendar letno povprečje veljavnih dovoljenj za delo ne sme presegati kvote iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe.
7. člen
(1) Ministrstvo spremlja doseganje kvote delovnih dovoljenj iz 3. člena te uredbe in stanje na trgu dela.
(2) Če se stanje na trgu dela spremeni tako, da nastanejo razlogi za sprejem ukrepov iz sedmega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije sprejem ustreznih ukrepov.
8. člen
(1) Delovna dovoljenja, ki so bila izdana do uveljavitve te uredbe, se vštevajo v kvote iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Vloge za izdajo delovnih dovoljenj, ki niso bile rešene do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu z določbami te uredbe.
9. člen
Določbe te uredbe o kvotah ne posegajo v pravice, ki jih imajo državljani držav članic Evropske unije, z njimi izenačeni državljani ter njihovi družinski člani na podlagi Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (Uradni list RS, št. 12/04 – MP, št. 3).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-16/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2611-0011
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost