Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1432. Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil za kmetijske proizvode, stran 3845.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi z 21., 26. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil za kmetijske proizvode
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa način izvajanja predpisov Sveta in Komisije Evropske unije, ki so bili izdani v okviru trgovinskih mehanizmov in skupnih tržnih ureditev za kmetijske proizvode glede:
– uvoznih dovoljenj,
– izvoznih dovoljenj,
– potrdil o vnaprejšnji določitvi,
– potrdil o nadomestilu za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– potrdil o aktivnem oplemenitenju.
2. člen
(pristojni organ)
Za izdajanje dovoljenj in potrdil iz prejšnjega člena je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(varščina)
Z uveljavitvijo predpisa, ki določa pravila glede varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike, mora vlagatelj zahtevkov za pridobitev dovoljenja in potrdila iz 1. člena te uredbe položiti varščino.
4. člen
(odobritev uvoznikov mleka in mlečnih izdelkov)
(1) Vlagatelji zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki želijo v okviru posebnih pravil za uvoz, ki obstajajo v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, v skladu z oddelkom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 2535 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne izdelke ter o odprtju tarifnih kvot (Uradni list L 341, 22. 12. 2001, str. 29), uvažati mlečne izdelke po znižanih carinskih stopnjah v okviru tarifnih kvot, pri agenciji zaprosijo za pridobitev statusa odobrenega uvoznika. Vlagatelj pridobi status odobrenega uvoznika z odločbo, ki jo izda agencija, s katero mu dodeli številko odobritve. Zahtevek za pridobitev statusa se vloži na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek bo v prehodnem obdobju veljala posebna ureditev, določena v predpisu Komisije (ES) o prehodnih ukrepih glede uvoznih dovoljenj za mleko in mlečne izdelke v skladu z Uredbo (ES) št. 2535/2001 zaradi pristopa Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške v Evropsko unijo.
5. člen
(uvoz banan)
(1) Agencija na podlagi postopkov in kriterijev, določenih v predpisih Evropske unije, ki urejajo ureditev trga z bananami, vodi register uvoznikov svežih banan na podlagi vloge, ki vsebuje podatke, kot izhajajo iz predpisov Evropske unije, ki urejajo ureditev trga z bananami, in določa količine za tradicionalne in netradicionalne dobavitelje, ki se uporabljajo kot referenca za izdajo uvoznih dovoljenj.
(2) Pravico do pridobitve dovoljenja za uvoz svežih banan pridobi vlagatelj, vpisan v register iz prejšnjega odstavka, za količino, ki izhaja iz referenčne količine, vodene v registru.
(3) Agencija je zadolžena za poročanje podatkov, potrebnih za izvajanje ureditve trga z bananami, Komisiji Evropske unije.
6. člen
(zahtevek)
(1) Vlagatelj vloži pri agenciji zahtevek za dovoljenje ali potrdilo iz 1. člena te uredbe na obrazcu, določenem v skladu:
– s prvim odstavkom 18. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdili o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (Uradni list L 152, 24. 6. 2000, str. 1),
– s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer (Uradni list L 196, 20. 7. 2001, str. 9),
– s Prilogo F Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil (Uradni list L 177, 15. 7. 2000, str. 1),
– s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske tržno cenovne politike.
(2) Vlagatelj zahtevek za dovoljenje ali potrdilo pošlje po pošti oziroma dostavi osebno na agencijo ali pa ga pošlje po faksu.
(3) Zahtevki za dovoljenje ali potrdilo, dovoljenja in potrdila ter izpiski so natisnjeni in izpolnjeni v slovenskem jeziku.
7. člen
(posebna določba za potrdila o nadomestilu)
Agencija potrdila o nadomestilu vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000, hrani v obliki računalniške datoteke.
8. člen
(odpisi dovoljenj in potrdil)
(1) Odpise dovoljenj in potrdil, razen odpisov potrdil o nadomestilu po četrti alinei 1. člena te uredbe, izvajajo carinski organi.
(2) Odpise potrdil o nadomestilu po četrti alinei 1. člena te uredbe izvaja agencija.
9. člen
(uporaba kontrolnega izvoda T5)
Če je sprostitev varščine, položene za dovoljenje, odvisna od dokazila, da je blago doseglo predviden namen, in če oblika tega dokazila ni določena v drugih predpisih, se kot to dokazilo uporablja kontrolni izvod T 5, predpisan z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z izvedbenimi predpisi k Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (Uradni list L 253, 11. 10. 1993, str. 1), z vsemi spremembami.
10. člen
(dodatna dokazila)
Kot dodatno dokazilo za izpolnitev primarne zahteve za sprostitev varščin pri uporabi točke a drugega odstavka 33. člena Uredbe Komisije št. 1291/2000 se šteje fotokopija tretjega izvoda izvozne carinske deklaracije, overjena s strani carinskih organov, z navedbo carinskega urada izstopa o potrditvi izstopa iz carinskega območja Skupnosti.
11. člen
(obveznost poročanja)
Agencija vsako četrtletje poroča Komisiji Evropske unije v skladu z določili 38. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000.
12. člen
(prehodna določba)
Kot vloga za vpis v register uvoznikov svežih banan in določitev referenčne količine za obdobje od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004, kot to določa 5. člen te uredbe, se šteje prijava na javni poziv za dobavitelje svežih banan za uvoz v nove države članice Evropske unije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23, z dne 12. 3. 2004, če vlagatelj v roku 3 dni po uveljavitvi te uredbe svoje prijave pisno ne prekliče.
13. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004, razen določb 5. in 12. člena, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.
Št. 336-02/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004
EVA 2004-2311-0028
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti