Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1413. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv, stran 3815.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 18. točke sklepa o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 2/04) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv
1
Obveznik mora izračunavati in izpolnjevati obvezne rezerve pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno s sklepom o obveznih rezervah (v nadaljevanju: s sklepom). Poročilo o izračunu obveznih rezerv obveznik sestavi na način, določen s sklepom in s tem navodilom.
Osnova za obvezne rezerve
2
V posamezni del osnove za obvezne rezerve obveznik vključi naslednje obveznosti:
I. Obveznosti v tujem denarju in tolarske obveznosti z ročnostjo nad dve leti
1. Vloge (računi: 7601, 7607, 7611, 7617, 7621, 7623, 7625, 7627, 7631, 7633, 7635, 7637, 7641, 7647, 7661, 7667, 7671, 7673-5, 7681, 7683, 7685, 7687, 7691, 7697, 7713, 7718, 7722-3, 7728-9, 7731, 7733, 7735, 7737, 7741, 7747, 7761, 7767, del 7780-5, 7792-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del 9120, del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del 9146, del 9150, del 9156, del 9170, del 9176, del 9180, del 9186, del 9190, del 9196, 9203, 9207, 9213, 9217, 9221, 9227, 9242-3, 9247-8, del 9250-1, 9255, del 9256-7, 9259, 9271, 9275, 9278-9, 9283-4, 9288-9, 9291, 9297, 9431, 9437, 9482-3, 9488-9, 9621, 9627);
2. Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del 8440-3);
3. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: 7701, 7703, del 7780-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del 9120, del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del 9146, del 9150, del 9156, del 9170, del 9176, del 9180, del 9186, del 9190, del 9196, 9312, 9313, 9317, 9332, 9333, 9337, 9341, 9347).
II. Obveznosti v tujem denarju z ročnostjo do dveh let in tolarske obveznosti z ročnostjo od 91 dni do dveh let
4. Vloge (računi: 7010-3, 7040-3, 7060, 7080-4, 7085-8, 7089, 7100-3, 7140-5, 7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 7380-1, 7387, 7400-2, 7410-2, 7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5, 7480-9, 7490-2, 7511-2, 7520-8, 7560-1, 7563-5, 7567, 757, 7580-1, 7590-1, 7600, 7606, 7610, 7616, 7620, 7622, 7624, 7626, 7630, 7632, 7634, 7636, 7640, 7646, 7660, 7666, 7670, 7672, 7676-7, 7680, 7682, 7684, 7686, 7690, 7696, 7711, 7717, 7720-1, 7726-7, 7730, 7732, 7734, 7736, 7740, 7746, 7760, 7766, 777, del 7787-9, 7790-1, 7796-7, 8459, 8482, 8485, 8623, 8702-3, 8712-3, 8722-3, 8734-7, 8744-7, 8752-3, 8762-3, 8772-3, 8776-7, 8782-3, 8786-7, 8792-3, 9200, 9206, 9210, 9216, 9220, 9226, 9240-1, 9245-6, del 9250-1, 9252, del 9256-7, 9258, 9270, 9274, 9276-7, 9280-1, 9286-7, 9290, 9296, 9430, 9436, 9480-1, 9486-7, 9620, 9626);
5. Repo posli (računi: del 8411, del 8423, del 8442-3);
6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: 730, 7700, 7702, 7709, del 7787-9, del 8310, del 8311, del 8320, del 8321, del 8330, del 8331, del 8340, 9310, 9311, 9316, 9330, 9331, 9336, 9340, 9346).
III. Tolarske obveznosti z ročnostjo do 90 dni
7. Vloge (računi: 8100-3, 8140-5, 8160-3, 8170-3, 8180-7, 8190-1, 8200, 8203-6, 8209, 8210, 8214-6, 8219, 8240-9, 8251, 8252-3, 8255-6, 8258, 8271, 8278-9, 8290, 8299, 8457-8, 8480-1, 8483-4, 8621-2, 8700-1, 8704, 8710-1, 8714, 8720-1, 8724, 8730-3, 8738-9, 8740-3, 8748-9, 8750-1, 8754, 8760-1, 8764, 8770-1, 8774-5, 8778-9, 8780-1, 8784-5, 8788-9, 8790-1, 8794, del 9109, del 9119, del 9129, del 9139, del 9149, del 9159, del 9179, del 9189, del 9199);
8. Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del 8440-3);
9. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: del 8310, del 8311, 8319, del 8320, del 8321, 8329, del 8330, del 8331, 8339, del 8340, 8349, del 9109, del 9119, del 9129, del 9139, del 9149, del 9159, del 9179, del 9189, del 9199, 9319, 9339, 9349).
3
Obveznik v osnovo za obvezne rezerve ne vključi dela računa, ki se nanaša na obveznika po sklepu. Računi, pri katerih se v osnovo za obvezne rezerve vključi samo del računa, so poudarjeni. Obveznik pa mora v osnovo za obvezne rezerve vključiti obveznosti do banke, hranilnice ali hranilno kreditne službe, ki je v stečaju ali likvidaciji, in obveznosti do Združenja bank Slovenije.
4
Če obveznik v osnovo za obvezne rezerve ne vključi izdanih imenskih vrednostnih papirjev, ki so v lasti drugih obveznikov, mora spremembe lastništva izdanih imenskih vrednostnih papirjev v svojih poslovnih knjigah evidentirati vsaj enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu na podlagi podatkov Centralne klirinško depotne družbe ali indosamenta o prenosu lastništva vrednostnega papirja.
5
Obveznik mora vzpostaviti posebno evidenco za obveznosti, za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno spremljanje po navedeni ročnosti in vrsti obveznosti. Enako mora obveznik vzpostaviti posebno evidenco za repo posle, za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno spremljanje po tipu in ročnosti začasno prodanih vrednostnih papirjev. Taki računi so označeni z "del".
6
Obveznik mora v osnovo za obvezne rezerve vključiti tudi sredstva, ki jih knjiži na računih, ki niso navedeni v zaporednih številkah od I do III v 2. točki tega navodila, če gre za sredstva, ki se v skladu s sklepom vključujejo med obveznosti, od katerih mora izračunavati obvezne rezerve.
7
Vezane vloge obveznik lahko obravnava po originalni ročnosti tudi v primeru, ko ima komitent možnost predčasne razveze, vendar le, če je predčasna razveza vezane vloge pogojena s soglasjem obveznika in je destimulirana z ustrezno visokimi penali.
8
Pri obročnem varčevanju z rednimi mesečnimi vplačili lahko obveznik razvršča vezane vloge v ustrezni del osnove za obvezne rezerve po ročnosti glede na povprečno ročnost vloge.
 
Izračun obveznih rezerv
9
Obveznik izračuna obvezne rezerve z množenjem povprečnih dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti iz zaporednih številk I, II in III v 2. točki tega navodila in ustrezne stopnje obveznih rezerv, določene s sklepom.
 
Sankcije za neizpolnjevanje obveznih rezerv
10
Obvezniku, ki delno ali v celoti ne izpolni obveznih rezerv, Banka Slovenije z odločbo izreče plačilo nadomestila za neizpolnjene obvezne rezerve. Obveznik plača nadomestilo na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX). V prvo vrstico polja 72 mora obveznik navesti: /REC/M05311550100 in v drugo vrstico: //Nadomestilo za neizpolnjene obvezne rezerve.
11
Obveznik, ki nima dnevno na računu pri Banki Slovenije zahtevanega dnevnega zneska obveznih rezerv, plača nadomestilo za manjkajoči znesek predpisanih obveznih rezerv. Obveznik obračuna in plača nadomestilo drugi delovni dan po zaključku obdobja izpolnjevanja na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX). V prvo vrstico polja 72 mora obveznik navesti: /REC/M05311550100 in v drugo vrstico: //Nadomestilo za nedosežene obvezne rezerve na poravnalnem oziroma posebnem računu.
 
Poročanje Banki Slovenije
12
Obveznik sestavi poročilo o izračunu obveznih rezerv (Obrazec št. 3.0.), ki je sestavni del tega navodila, in ga v predpisanem roku predloži Banki Slovenije, to je najkasneje tretji delovni dan po zaključku obdobja izračuna.
 
Veljavnost navodila
13
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, obveznik ga prvič uporabi za izračun obveznih rezerv v obdobju izračuna od 22.04. do 21. 5. 2004.
14
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv (Uradni list RS, št. 2/04), njegova določila pa se uporabljajo do pričetka uporabe tega navodila.
Št. 22-0031/04
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.