Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004

Kazalo

1397. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 3798.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98 – odl. US, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), na podlagi 22. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in na podlagi 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 12. redni seji dne 17. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje (1–3 let)         71.925 SIT
2. II. starostno obdoej (3–6 let)         61.068 SIT
3. varstvo v družini               71.925 SIT
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja iz vrtca pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 360 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu se izračunava odstotkovno, glede na plačilni razred staršev.
Stroški živil otroka iz varstva v družini pri vrtcu OŠ Žužemberk znašajo dnevno 430 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu se izračunava odstotkovno, glede na plačilni razred staršev.
2
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno:
starostno obdobje (4–6 let)            64.038 SIT
Ker predlagana cena programa v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole, izračunana po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), v obdobju od 1. 3. 2004–31. 12. 2004 presega dovoljeno povišanje v višini 10% nad trenutno veljavno ceno, se oblikovanje cen uveljavi postopno. Tako znaša cena programa v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole za obdobje od 1. 3. 2004–31. 12. 2004, ki je osnova za določitev višine plačila staršev 59.090 SIT. Občina Žužemberk bo kot ustanoviteljica za nemoteno poslovanje vrtca iz svojega proračuna zagotavljala ugotovljeno razliko med dovoljenim povišanjem in izračunano ceno programa po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v višini 4.948 SIT mesečno za posameznega otroka.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 320 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu se izračunava odstotkovno, glede na plačilni razred staršev.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 3. 2004 dalje.
4
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk, št. 032-01/2003-206 z dne 25. 3. 2003.
Št. 032-01/2004-511
Žužemberk, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.