Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004

Kazalo

1395. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004, stran 3796.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 12. seji dne 17. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žužemberk za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov               v tisoč tolarjev
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               793.338
70 DAVČNI PRIHODKI                       211.142
    700 Davki na dohodek in dobiček             162.242
    703 Davki na premoženje                  23.586
    704 Domači davki na blago in storitve           25.312
    706 Drugi davki                        –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       24.625
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                       7.000
    711 Takse in pristojbine                  3.125
    712 Denarne kazni                      500
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
    714 Drugi nedavčni prihodki                14.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI                      12.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
    721 Prihodki od prodaje zalog                 –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja               12.000
73 PREJETE DONACIJE                        5.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov           5.000
    731 Prejete donacije iz tujine                 –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                     540.571
    740 Transferni prihodki
    iz drugih javnofinančnih institucij           540.571
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               1,025.197
40 TEKOČI ODHODKI                        150.657
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           32.006
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.377
    402 Izdatki za blago in storitve             109.574
    403 Plačila domačih obresti                  0
    409 Rezerve                        3.700
41 TEKOČI TRANSFERI                       285.800
    410 Subvencije                      13.150
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                    106.800
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                       16.050
    413 Drugi tekoči domači transferi            149.800
    414 Tekoči transferi v tujino                 –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                    451.100
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          451.100
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   137.640
    430 Investicijski transferi               137.640
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                   231.859
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              370
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  370
    750 Prejeta vračila danih posojil              370
    751 Prodaja kapitalskih deležev                –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                       1.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                              1.000
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        1.000
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                    –630
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     110.000
50 ZADOLŽEVANJE                         110.000
    500 Domače zadolževanje                 110.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      –
    55 ODPLAČILA DOLGA                       –
550 Odplačila domačega dolga                     –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   –157.489
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)              110.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                 231.859
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Žužemberk.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki od prispevkov občanov za investicije.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 9,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem v pisni obliki poroča občinskemu svetu.
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2004 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 1,000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom zakona o javnih financah.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 110,000.000 tolarjev.
V letu 2004 se javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, ne smejo dolgoročno zadolžiti ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004 – 510
Žužemberk, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.