Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004

Kazalo

1359. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, stran 3752.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US) in 27. člena v zvezi s 23. členom zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o požarni varnosti v stavbah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa ukrepe, ki jih je treba izvesti, da bi stavbe izpolnjevale gradbene zahteve za zagotovitev požarne varnosti, in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v stavbah ter uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov, ki se v času požara nahajajo v neposredni bližini stavb, omejiti ogrožanje okolja ter omogočati učinkovito ukrepanje gasilskih ekip, ki sodelujejo pri omejitvi posledic požara, ne da bi bili po nepotrebnem ogroženi življenje in zdravje njihovih članov.
(2) Ta pravilnik se uporablja za gradnjo novih stavb, rekonstrukcije stavb ter nadomestne gradnje. Za rekonstrukcije se uporablja, kadar so dane tehnične možnosti za dosego njegovih zahtev in upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine.
(3) Če so posamezne zahteve glede požarne varnosti za katero od vrst stavb določene z drugim predpisom, veljajo zanje tiste zahteve tega pravilnika, ki niso urejene s takim predpisom.
2. člen
(opredelitev izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. gradbeni proizvod je vsak proizvod oziroma element (npr. stena, nosilec, fasadni element), ki je izdelan zunaj gradbišča za trajno vgraditev v stavbo in je dan v promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih;
2. del stavbe je vsak element (npr. stena, temelj, nosilec, streha), ki je izdelan na gradbišču iz gradbenih materialov oziroma iz gradbenih proizvodov v skladu s predpisi o graditvi objektov;
3. enostavna stavba je stavba, ki izpolnjuje pogoje za enostavni objekt po predpisih, ki urejajo graditev objektov.
(2) Izrazi s področja graditve stavb, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kakor je opredeljen v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon o graditvi objektov) oziroma v standardu SIST ISO 6707-1.
(3) Izrazi s področja požarne varnosti, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kakor je opredeljen v Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02 – ZGO-1) oziroma v seriji standardov SIST ISO 8421.
II. ZAHTEVE ZA VARNOST PRED POŽAROM
3. člen
(širjenje požara na sosednje objekte)
(1) Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem odmika od meje gradbene parcele omejeno širjenje požara na sosednje parcele.
(2) Ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, med posameznimi stavbami morajo biti projektirane in grajene tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Med posamezne stavbe se štejejo tudi dvostanovanjske stavbe in vrstne hiše.
4. člen
(nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah)
(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru določen čas ohrani potrebno nosilnost.
(2) Stavbe morajo biti razdeljene v požarne sektorje, če je to nujno za omejitev hitrega širjenja požara v njih. Projektirati in graditi jih je treba tako, da se v največji možni meri omeji hitro širjenje požara po navpičnih oziroma vodoravnih povezavah. Razdelitev v požarne sektorje in njihova velikost sta odvisni od:
– namembnosti stavbe,
– velikosti in drugih arhitekturnih lastnosti posamezne stavbe,
– proizvodnega procesa, ki poteka v stavbi, ter od vrste in količine gorljivih snovi, ki se nahajajo v stavbi,
– vgrajenih oziroma postavljenih sistemov za gašenje in
– drugih izvedenih požarnovarnostnih ukrepov.
(3) Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma gradbeni proizvodi, ki:
– se težko vžgejo,
– v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in dima in
– omejujejo hitro širjenje požara po površini.
5. člen
(evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje)
(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe.
(2) Če je glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost stavbe to nujno, morajo biti za zagotovitev hitre in varne evakuacije uporabnikov stavbe ter hitrega posredovanja gasilcev v stavbi vgrajeni sistemi za požarno javljanje in alarmiranje.
6. člen
(naprave za gašenje in dostop gasilcev)
(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da so glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost stavbe ob požaru:
– zagotovljene naprave in oprema za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,
– zagotovljene naprave in oprema za gašenje, ki jih lahko uporabijo usposobljeni uporabniki in gasilci,
– vgrajeni ustrezni sistemi za gašenje požara.
(2) Zagotovljen mora biti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje v stavbi.
III. NAČINI IZPOLNJEVANJA ZAHTEV
7. člen
(izdaja in uporaba tehničnih smernic)
(1) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za dajanje gradbenih proizvodov v promet, naslednje tehnične smernice:
– "Širjenje požara na sosednje stavbe" (tehnična smernica, ki obravnava zahteve iz 3. člena tega pravilnika),
– "Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara in dima po stavbah" (tehnična smernica, ki obravnava zahteve iz 4. člena tega pravilnika),
– “Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje” (tehnična smernica, ki obravnava zahteve iz 5. člena tega pravilnika),
– "Naprave za gašenje in dostop gasilcev" (tehnična smernica, ki obravnava zahteve iz 6. člena tega pravilnika).
(2) Če so pri gradnji stavb v celoti uporabljeni gradbeni ukrepi oziroma rešitve (v nadaljnjem besedilu: ukrepi), navedene v tehničnih smernicah iz prejšnjega odstavka oziroma v dokumentih, na katere se le-te sklicujejo, velja domneva o skladnosti z zahtevami iz 3. do 6. člena tega pravilnika.
8. člen
(uporaba drugih ukrepov)
(1) Pri projektiranju in gradnji stavb se smejo namesto ukrepov, navedenih v tehničnih smernicah iz prejšnjega člena, uporabiti:
– ukrepi iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu tega pravilnika ali
– ukrepi, ki temeljijo na izračunih v okviru metod požarnega inženirstva.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka pomenijo uporabo zadnjega stanja gradbene tehnike, v skladu v zakonom o graditvi objektov. Izpolnjenost zahtev za varnost pred požarom po tem pravilniku se v takem primeru zagotovi v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega pravilnika.
9. člen
(razvrstitev stavb po požarni zahtevnosti)
(1) V tehničnih smernicah iz 7. člena tega pravilnika se določijo posamezni ukrepi v odvisnosti od požarne zahtevnosti stavb v skladu z razvrstitvijo stavb glede na požarno zahtevnost določeno v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Kadar je stavba sestavljena iz več požarno različno zahtevnih delov, se razvrsti z upoštevanjem požarno najzahtevnejšega dela stavbe.
10. člen
(požarna klasifikacija gradbenih materialov stavb in delov stavb)
(1) V tehničnih smernicah iz 7. člena tega pravilnika se določijo zahtevani razredi gradbenih materialov glede na odziv na ogenj in se pri tem upošteva mesto njihove vgraditve v skladu s predpisi o požarni klasifikaciji gradbenih proizvodov.
(2) V tehničnih smernicah iz 7. člena tega pravilnika se določijo zahtevane požarne lastnosti stavb oziroma delov stavb v skladu s požarno klasifikacijo iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
11. člen
(študija požarne varnosti, posamezni načrti in izkaz požarne varnosti stavbe)
(1) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti po tem pravilniku za požarno zahtevne in požarno zelo zahtevne stavbe iz priloge 1 tega pravilnika mora izhajati iz študije požarne varnosti, izdelane v skladu s predpisi o študiji požarne varnosti. Študija požarne varnosti je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti po tem pravilniku za požarno manj zahtevne stavbe iz priloge 1 tega pravilnika mora izhajati iz posameznih načrtov, kot so ti določeni v predpisih o projektni dokumentaciji o graditvi objektov. Ti načrti so sestavni del projekta za izvedbo.
(3) Povzetek vsebine strokovnega dela študije požarne varnosti oziroma načrtov iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na požarno varnost, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Izpolnjen del obrazca "načrtovani ukrepi" je obvezni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stolpec "izvedeni ukrepi" izpolni odgovorni projektant ob zaključku gradnje. Študija požarne varnosti oziroma načrti morajo biti v času gradnje za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora na voljo na gradbišču.
(4) Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v zakonu o graditvi objektov.
(5) Odgovorni projektant iz tretjega odstavka tega člena je izdelovalec študije požarne varnosti, če je študija sestavni del projektne dokumentacije. Če študija ni sestavni del projektne dokumentacije, je odgovorni projektant odgovorni vodja projekta za izvedbo.
(6) Izvajalec je dolžan pravočasno obvestiti odgovornega projektanta o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev iz tega pravilnika.
12. člen
(pogoji za izdelavo študije požarne varnosti oziroma posameznih načrtov)
(1) Študijo požarne varnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena sme izdelati odgovorni projektant, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo študijo požarne varnosti.
(2) Posamezne načrte iz drugega odstavka prejšnjega člena sme izdelati odgovorni projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o graditvi objektov in je opravil posebni ali dopolnilni izpit iz arhitekturnega ali iz tehničnega projektiranja.
13. člen
(vsebina dokumentacije za soglasodajalca)
(1) Vložnik zahteve za določitev projektnih pogojev mora v priloženi idejni zasnovi navesti, ali bo projekt izdelan na podlagi tehničnih smernic iz 7. člena ali na podlagi ukrepov iz 8. člena tega pravilnika.
(2) Če se v projektu uporabijo ukrepi, ki temeljijo na izračunih v okviru metod požarnega inženirstva, morajo biti v idejni zasnovi natančno opisane vse bistvene predpostavke, na podlagi katerih je projektant prišel do predlaganih rešitev.
(3) Za načrt oziroma del projekta, ki ga je po zakonu o graditvi objektov treba priložiti zahtevi za izdajo soglasja, se za požarno zahtevne ali požarno zelo zahtevne stavbe štejeta študija požarne varnosti in izkaz požarne varnosti, za požarno manj zahtevne stavbe pa izkaz o požarni varnosti stavb. Na zahtevo soglasodajalca morajo biti za požarno manj zahtevne stavbe priloženi tudi tisti deli projekta, ki dokazujejo upoštevanje v izkazu načrtovanih ukrepov.
(4) Pri stavbi, ki je varovana po predpisih o varstvu kulturne dediščine, mora soglasodajalec s področje varstva pred požarom pri oceni izpolnjenosti svojih projektnih pogojev upoštevati tudi vpliv projektnih pogojev soglasodajalca s področja varstva kulturne dediščine.
14. člen
(obveznost revizije)
(1) Za projektno dokumentacijo, ki se nanaša na požarno zelo zahtevne stavbe je obvezna revizija, ki jo opravijo revidenti v skladu z zakonom o graditvi objektov.
(2) Revizija je obvezna tudi v primeru, ko projektant iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika, pri projektiranju požarno manj zahtevne stavbe uporabi ukrepe iz zadnjega stanja gradbene tehnike v smislu drugega odstavka 8. člena tega pravilnika. Z revizijo je treba potrditi, da predloženi projekt zagotavlja vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom kot projekt, pripravljen z uporabo tehničnih smernic iz 7. člena tega pravilnika.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za enostavne stavbe.
(4) Če se pri projektiranju požarno zahtevne stavbe uporabljajo ukrepi iz zadnjega stanja gradbene tehnike iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, revizija ni obvezna.
(5) Če je treba za projektno dokumentacijo pridobiti soglasje s področja varstva pred požarom, se revident glede požarne varnosti stavbe praviloma omeji na preveritev, ali so rešitve v posameznih delih projektne dokumentacije v skladu s študijo požarne varnosti.
V. NADZOR
15. člen
(inšpekcijski nadzor)
Izvajanje določb tega pravilnika nadzorujejo inšpektorji, pristojni za varstvo pred požarom.
16. člen
(gradbeni nadzor)
Da se zagotovi učinkovit gradbeni nadzor, mora izvajalec pravočasno obvestiti pristojnega odgovornega nadzornika o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev iz tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(izdelava projektov po že sklenjenih pogodbah)
Idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za razpis, projekti za izvedbo in projekti izvedenih del, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izdelajo po dosedanjih predpisih.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o požarnovarnostnih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 1. točka 1. člena pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96 in 5/97 – popr.).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati devet mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07-28/2002
Ljubljana, dne 22. marca 2004.
EVA 2004-2511-0025
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
 
Soglašam!
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti