Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004

Kazalo

1341. Pravilnik o oljčnem olju, stran 3612.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena, drugega odstavka 64. člena in prvega odstavka 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02-ZRM-1) ter prvega odstavka 8. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o oljčnem olju*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa minimalno kakovost, metode in postopke ugotavljanja skladnosti, ki jo morajo izpolnjevati oljčna olja, ki so namenjena za prehrano ljudi (v nadaljnjem besedilu: izdelki), vsebino listin o skladnosti ter tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja, v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91 in Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2002.
2. člen
(označevanje)
Izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91 ter Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2002.
3. člen
(aditivi)
Izdelkom se lahko dodajajo aditivi v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila, in v skladu s predpisom, ki ureja merila čistosti za aditive.
4. člen
(meroslovne zahteve)
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
5. člen
(ugotavljanje skladnosti)
Za ugotavljanje skladnosti minimalne kakovosti izdelkov se uporablja metoda vzorčenja, analizne metode fizikalno-kemijskih parametrov ter metoda senzoričnega ocenjevanja deviškega oljčnega olja v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91.
6. člen
(inšpekcijski nadzor)
Za ugotavljanje skladnosti minimalne kakovosti izdelkov se za namene inšpekcijskega nadzora ter za spremljanje njihove minimalne kakovosti uporablja(jo) metoda vzorčenja, analizne metode fizikalno-kemijskih parametrov ter metoda senzoričnega ocenjevanja deviškega oljčnega olja v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91 in Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2002.
7. člen
(pogoji za laboratorij)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti za opravljanje analiz določanja fizikalno-kemijskih parametrov izdelkov mora izpolnjevati pogoje določene s predpisom, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil in Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91.
8. člen
(pogoji za organizacijo za ocenjevanje deviškega oljčnega olja)
Organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja mora izpolnjevati pogoje v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91.
Organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja mora pripraviti enega ali več internih splošnih aktov iz katerih je razvidno, da izpolnjuje pogoje glede:
1. strokovne usposobljenosti preskuševalcev, vključno z vodjo;
2. seznam preskuševalcev, vključujoč vodjo;
3. prostor ter opremo v skladu z uredbo iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(uvoz)
V primeru uvoza izdelkov se priznava listina o fizikalno-kemijskih analizah izdelkov, v primeru uvoza deviškega oljčnega olja pa tudi listino o senzoričnem ocenjevanju deviškega oljčnega olja, ki jo izda organizacija iz letnega seznama Mednarodnega Sveta za oljčno olje pri Organizaciji Združenih narodov. Seznam je na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana.
10. člen
(dosedanji izvajalci)
Do določitve organizacij za ugotavljanje skladnosti minimalne kakovosti izdelkov iz 7. in 8. člena tega pravilnika, opravljajo naloge dosedanji izvajalci v skladu:
– s pravilnikom o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 117/02, 62/03 in 131/03) in
– s pravilnikom o oljčnem olju (Uradni list RS, št. 30/99) do 1. maja 2004, od 1. maja 2004 pa v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
(vpogled uredb EU)
Uredbe EU, na katere se sklicuje ta pravilnik, so do 1. maja 2004 na vpogled pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku.
12. člen
(prehodno obdobje)
Izdelki, ki so bili proizvedeni in označeni v skladu s pravilnikom o oljčnem olju (Uradni list RS, št. 30/99) do 1. novembra 2004 so lahko v prometu do porabe zalog.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z začetkom uporabe tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oljčnem olju (Uradni list RS, št. 30/99) in 9. člen tega pravilnika.
14. člen
(začetek uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004, razen 7., 8. in 9. člen tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati z dnem njegove uveljavitve.
Št. 324-01-4/2004
Ljubljana, dne 9. marca 2004.
EVA 2000-2311-0066
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
 
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91 in Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2002.

AAA Zlata odličnost