Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1331. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki, stran 3565.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in v skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport, kulturo in turizem Občine Železniki" (Uradni list RS, št. 40/02, 14/04) ter 17. členom statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 11. redni seji dne 10. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Železniki določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Železniki.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in njihova združenja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci športnih programov. Prednostno se obravnava športne programe, ki imajo zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Občini Železniki;
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo, najmanj 35 tednov v letu;
– da imajo društva urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih
– da vsako leto redno dostavijo poročila o članstvu, rezultatih, realizaciji programov, planu za prihodnje leto in zaključni račun.
2. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
– organizacija športnih prireditev;
– informatika in založništvo;
– obratovanje športnih objektov, kjer se izvaja letni program športa;
– delovanje športnih društev in zvez.
3. POSTOPEK IZBORA
5. člen
Letni program športa sprejme občinski svet. Z letnim programom športa se lokalna skupnost odloči, katere vsebine in programe znotraj posameznih vsebin bo v proračunskem letu sofinancirala.
6. člen
Župan Občine Železniki po sprejemu proračuna občine za tekoče leto objavi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna. Programi, s katerimi izvajalci kandidirajo, morajo biti potrjeni s strani pristojnega organa in pripravljeni v skladu z navodili razpisnih pogojev.
Objava javnega razpisa mora vsebovati: predmet javnega razpisa, pogoje sofinanciranja, rok in način prijave, vsebino vloge, informiranje kandidatov, postopek obravnave vlog in okvirni znesek
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi Zavod za šport, kulturo in turizem občine Železniki na podlagi sklepa župana. Zavod opravi strokovni pregled prispelih vlog, programov in zaključnih poročil, ki jih oceni na podlagi meril za izbor in finančno vrednotenje športnih programov ter pripravi predlog višine sofinanciranja in ga predloži županu, ki sprejme sklep o izbiri izvajalcev. S sklepom o izbiri izvajalcev župan seznani odbor za družbene dejavnosti in občinski svet.
8. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci športnih programov pogodbo o sofinanciranju izvedbe športnih programov (v nadaljevanju: pogodba).
Pogodba opredeljuje: vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, višina dodeljenih sredstev, pričakovane rezultate in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti zavodu. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinja finančna sredstva, ki morajo biti uporabljena v skladu z namenom in terminskim planom izvajanja.
9. člen
Zavod in Občina Železniki spremljata namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa športa:
– z možnostjo kadarkoli preverjati namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa športa in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Izvajalci letnih programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
11. člen
Zavod za šport, kulturo in turizem je dolžan spremljati izvajanje dogovorjenih programov in dajati informacije o izvajanju le-teh, ter podati poročilo o izvajanju letnega programa športa Občinskemu svetu občine Železniki.
12. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športnih dejavnosti in je izražena v točkah. Vrednost točke zavod določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
13. člen
Merila za izbor in vrednotenje športnih programov so opredeljena v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Sprejme jih Občinski svet občine Železniki.
14. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Železniki, ki ga je sprejel Občinski svet občine Železniki (Uradni list RS, št. 50/99).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 080-09-1812/04
Železniki, dne 10. marca 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
1. MERILA ZA IZBOR IN FINANČNO VREDNOTENJE
Na podlagi meril za izbor in finančno vrednotenje Občinski svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine nacionalnega programa in njihov obseg, ki uresničujejo interes Občine Železniki.
Če razpoložljiva sredstva za izvedbo ne zadoščajo za realizacijo v posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge, kot so določene v 8. poglavju nacionalnega programa. Za izpeljavo celotnega programa športa so potrebna tudi dodatna sredstva iz drugih virov.
1. Merila za izbor vsebin in obsega športnih programov
1. Programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje, zavzemanje za spoštovanje pravil športnega obnašanja, strpnosti ter vzgojo za višjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti.
Sofinancira se naslednje veje:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Je dejavnost otrok do 6. leta starosti (tudi otrok s posebnimi potrebami). Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi.
Za izvajanje programa Zlati sonček in Ciciban planinec se sofinancira:
– športna priznanja.
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira:
– 10 ur strokovnega kadra za vsako skupino
Za izvajanje tečaja smučanja se sofinancira:
– 10 ur strokovnega kadra za vsako skupino.
Drugim oblikam redne športne vadbe se sofinancira:
– 40 ur strokovnega kadra;
– 40 ur najemnine objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
V skupini mora biti najmanj 8 otrok. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število otrok v skupini.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Je dejavnost otrok od 6 do 15 let (tudi otrok s posebnimi potrebami) zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen biopsihosocialni razvoj otrok, ki so prostovoljno vključeni v šport.
Za izvajanje programov Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati, se sofinancirajo:
– športna priznanja.
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira samo za 1. razred:
– 10 ur strokovnega kadra na skupino,
– 10 ur najemnine objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
Za izvajanje tečajev različnih športnih vsebin:
– 10 ur strokovnega kadra na skupino.
V skupini mora biti najmanj 8 otrok.
Drugim oblikam redne športne vadbe se sofinancira:
– 80 ur strokovnega kadra;
– 80 ur najemnine objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
V skupini mora biti najmanj 8 otrok.
Šolska športna tekmovanja:
– pri šolskih športnih tekmovanjih se na podlagi razpisa, ki je vsako leto objavljen v reviji Šport mladih, sofinancirajo potni stroški. Program potrdi aktiv učiteljev športne vzgoje Osnovne šole Železniki.
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnost, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Izvajalci programov (otroških panožnih športnih šol) morajo izpolnjevati prostorske pogoje in zahteve, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza.
Programi so razdeljeni v tri stopnje:
– cicibani – cicibanke: 240 ur;
– mlajši dečki – mlajše deklice: 240 – 400 ur;
– starejši dečki – starejše deklice: 300 – 800 ur.
Sofinancira se:
– strokovni kader v obsegu ur
– najemnina objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo)
– materialni stroški programa – 50 točk na tekmovalca
1. cicibani – cicibanke, največ 120 ur;
2. mlajši dečki – deklice, največ 240 ur;
3. starejši dečki – starejše deklice, največ 240 ur.
Velikost vadbene skupine je določena v tabeli. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število otrok v skupini.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem sistemu.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.
Sofinancira se:
– strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok
– najemnina objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Je dejavnost mladih od 15 do 20 leta (tudi mladih s posebnimi potrebami), namenjenim izboljševanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Za izvajanje tečajev različnih športnih vsebin se sofinancira:
– 10 ur strokovnega kadra.
V skupini mora biti najmanj 15 otrok. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število otrok v skupini.
Drugim oblikam redne športne vadbe se sofinancira:
– 80 ur strokovnega kadra;
– 80 ur najemnine objekta, izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu.
V skupini mora biti najmanj 15 otrok. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število otrok v skupini.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem sistemu.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov. Izvajalci programov (mladinske panožne športne šole) morajo zagotavljati prostorske in ostale pogoje in zahteve, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza.
Programi so razdeljeni v dve stopnji:
1. kadeti – kadetinje: 400 – 1100 ur;
2. mladinci – mladinke: 400 – 1100 ur.
Sofinancira se:
– strokovni kader v obsegu ur:
– najemnina objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo)
1. kadeti – kadetinje, največ 280 ur;
2. mladinci – mladinke, največ 280 ur.
Velikost vadbene skupine je določena v tabeli. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število otrok v skupini.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem sistemu.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključenost v vsakdanje življenje.
Sofinancira se:
– strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok
– najemnina objekta izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
1.4. Športna dejavnost študentov
Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k popolnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
Sofinancira se:
– 80 ur strokovnega kadra v programih izbranih športnih panog;
– 80 ur najemnine objekta na skupino;
– plavalno opismenjevanje.
V skupini mora biti najmanj 15 študentov.
2. Športna rekreacija
Programi športne rekreacije se praviloma financirajo s strani udeležencev. Naloga občine je, da ustvarja razmere za ukvarjanje s športno rekreacijo čim večjemu številu občanov. Zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v aktivno, koristno in prijetno preživljanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa, se sofinancira za vsakega člana s plačano članarino nek simbolni prispevek za materialne stroške, organizacijo športnih prireditev in najemnino objekta redne organizirane vadbe.
Sofinancira se:
– 80 ur najemnine objekta na skupino izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo),
– 80 ur strokovnega kadra na skupino, ki vključuje starejše od 65 let.
V skupini mora biti najmanj 15 udeležencev. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število udeležencev. Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem sistemu.
3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov članskih kategorij, katerim program športne rekreacije ne zadostuje, je pa pomemben dejavnik razvoja športa. Registrirani športniki so člani nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovanjih sistemih do naslova državnega prvaka. To je poleg vrhunskega športa najbolj tržna kategorija, zato ne more biti predvsem odvisna od proračunskih sredstev.
Sofinancira se:
– najemnina objekta 280 ur izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
Velikost vadbene skupine je določena v tabeli. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število tekmovalcev.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila točk v točkovnem sistemu.
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda. Te programe predvsem podpirajo in sofinancirajo Ministrstvo in panožne športne zveze. To je najbolj tržna kategorija, zato ne more biti odvisna od proračunskih sredstev. Seznami kategoriziranih športnikov so objavljeni v Obvestilih OK Slovenije – Združenje športnih zvez.
Sofinancira se:
– samo del programa kategoriziranega športnika. Glede na obseg in kvaliteto programa ter dosežkov športnika v preteklem letu, se sredstva razdelijo med vrhunske športnike, višina sofinanciranja je odvisna od števila upravičencev.
5. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancira se:
– 80 ur strokovnega kadra na skupino;
– 80 ur najemnine objekta na skupino izvajalcem, ki se izkažejo s potrdilom o plačilu (pogodbo).
V skupini mora biti najmanj 8 udeležencev. V primeru, da skupina ni popolnjena, se delež sofinanciranja procentualno zmanjša, glede na predpisano število udeležencev.
Invalidi se obravnavajo pri predhodno predstavljenih programih, glede na to, v katerega se uvrstijo.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Strokovni kadri morajo imeti predpisano izobrazbo ali usposobljenost za izvajanje športnih programov. Izobrazba mora biti v skladu z zakonom o športu. Za sofinanciranje lahko kandidirajo le tisti, ki delujejo v enem od priznanih športnih programov tega pravilnika.
6.1. Šolanje amaterskih trenerjev
Pogoji so naslednji:
– vlogo posreduje športno društvo;
– športno društvo in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj dve oziroma štiri leta deloval kot trener.
Sofinancira se:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti.
Sofinanciranje se izvrši, ko društvo posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
6.2. Ostale oblike izpopolnjevanja
Za sofinanciranje ostalih izpopolnjevanj lahko kandidirajo društva za tiste posameznike, ki delujejo aktivno kot izšolani strokovni kadri v športu najmanj dve leti.
7. Organizacija športnih prireditev
Programe pomembnih športnih prireditev za Občino Železniki sprejme Zavod za šport, kulturo in turizem vsako leto posebej.
Prireditve so:
– izjemne in stalne vrhunske športne prireditve;
– množične športno-rekreativne prireditve na ravni občine, regije in države;
– množične športne prireditve na ravni države;
– prireditev športnika leta;
– jubilejne športne prireditve.
Izjemne in stalne športne prireditve se organizirajo s soglasjem Občine Železniki, o višini sofinanciranja teh prireditev odloča Občinski svet občine Železniki.
Pogoj za sofinanciranje občinskih športnih prvenstev v vseh kategorijah je, da sodeluje najmanj petnajst posameznikov oziroma štiri ekipe (medalje ali pokali). Zavod za šport, kulturo in turizem na podlagi prijav izvajalcev letnega programa izbere organizatorje občinskih prvenstev.
Sofinanciranje regijskih športnih prireditev (sodniški stroški, zdravnik, meritve).
Sofinanciranje državnih športnih prireditev (sodniški stroški, zdravnik, meritve). Prireditve morajo biti v programu pristojne republiške organizacije.
Sofinanciranje prireditve športnika leta (priznanja in nagrade, pogostitev športnikov, najem prostora za prireditev).
8. Informatika in založništvo
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov. Založniška dejavnost izdaja strokovno literaturo s področja športa.
Sofinancira se
– izdajo vsakoletnih brošur: športne prireditve, športna ponudba, urejanje internet strani, biltena; vsaka izdana brošura je vrednotena 100 točk.
9. Obratovanje športnih objektov
Del sredstev za izvedbo Letnega programa športa v občini Železniki predstavljajo tudi stroški obratovanja javnih športnih objektov, kjer se izvaja letni program športa.
Obratovalni stroški zajemajo:
– materialne in ostale stroške, ki nastanejo v zvezi z nemotenim obratovanjem objekta za potrebe izvajanja letnega programa športa.
Za sredstva, ki so namenjena za obratovanje športnih objektov, lahko kandidirajo samo upravljalci, ki so izvajalci letnega programa športa.
1. tekmovalni šport: (na m²)
a) športne površine z objektom 1 točka
b) športne površine brez objektov 0,85 točke
2. rekreativni šport: (na m²)
a) športne površine z objektom 0,85 točke
b) športne površine brez objektov 0,70 točke.
10. Delovanje športnih društev
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje.
Pri društvih, ki kandidirajo za sredstva, namenjena športni vzgoji otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športni vzgoji mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in za sredstva, namenjena za kakovostni šport, se sofinancira:
– sofinancira se strošek, ki se plača nacionalni panožni zvezi in sodniški organizaciji – članarina, prijavnina za tekmovanje, štartnina, sojenje (po računih) 1.000 SIT = 10 točk,
– sofinancira se udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki – tabela,
– sofinancira se organizacija tekmovanj v Občini Železniki – tabela,
– sofinancira se število tekmovalcev v kategorijah (kadeti-nje, mladinci-ke, člani-ce) – 50 točk na tekmovalca,
– sofinancira se število tekmovalnih selekcij (kot selekcija se šteje skupina, ki trenira skupaj) – 250 točk na vsako selekcijo.
2. MERILA ZA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA RAZŠIRJENOST IN KAKOVOST DOSEŽKOV – TOČKOVNI SISTEM ZA RAZVRSTITEV INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOG
Točkovni sistem za razvrstitev kolektivnih in individualnih športnih panog otrok, mladine in članov, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport:
Glede na izbor vsebin in njihovega obsega se med seboj primerjajo športni programi.
Kazalci za razširjenost športne panoge:
a) število vseh registriranih tekmovalcev pri nacionalnih panožnih zvezah v kolektivnih (individualnih) športnih panogah
-----------------------------------------------
   Razred     Meja razreda     Točke
-----------------------------------------------
    1      76% ali več      8
    2      55% do 75%       6
    3      31% do 54%       4
    4       do 30%        2
-----------------------------------------------
– Povprečje registriranih tekmovalcev izračunamo tako, da število vseh registriranih tekmovalcev delimo s številom športnih panog v skupini. Izračun se naredi posebej za kolektivne in individualne športne panoge. 100% dobimo, da povprečje pomnožimo z dva.
b) število vseh tekmovalnih selekcij v kolektivnih (individualnih) športnih panogah
-----------------------------------------------
   Razred     Meja razreda     Točke
-----------------------------------------------
    1        5,6         8
    2         4         6
    3         3         4
    4        1,2         2
-----------------------------------------------
Kazalci za kakovost športnih dosežkov:
a) nivo tekmovanja in uvrstitve tekmovalnih selekcij v kolektivnih (individualnih) športnih panogah
-------------------------------------------------------------------------
Razred  Nivo        Točke  Uvrstitve (točke)
     tekmovanja          1-2    3-4m  1/2uvr  ostali
-------------------------------------------------------------------------
1     Najvišji nivo     8    8     7    6     5
2     višji nivo      6    6     5    4     3
3     1.gorenjska liga   4    4     3    2    1,5
4     Nižji nivo      2    2     1   0,5     0
-------------------------------------------------------------------------
Najvišji nivo je:
– če ekipa ali posameznik nastopa na najmanj drugi stopnji državnega prvenstva, ob pogoju, da je število vseh stopenj najmanj štiri;
– če se ekipa ali posameznik uvrsti v finale državnega prvenstva po predhodnih kvalifikacijah (izločilni sistem);
V individualnih športnih panogah se upošteva najboljši rezultat.
Kazalci za prednostne športne panoge
Prednostnim športnim panogam lahko Zavod za šport dodatno dodeli največ 8 točk. Kazalci za razvrščanje prednostih športnih programov so:
a) Pomen športne panoge (v šoli) – nogomet,
  rokomet, smučanje, plavanje, atletika           1,5 točke
b) Razširjenost športne panoge v občini
  (prvi razred pri obeh kazalcih razširjenosti)       1,5 točke
c) Kakovost športnih dosežkov
  (prvi razred pri kazalcu kakovosti)            1,5 točke
d) Olimpijski šport                     1,5 točke
e) Tradicija športne panoge v občini             1,5 točke
f) Prostorski in materialni pogoji za delo          1,5 točke
Razvrstitev športnih programov se določi s točkovanjem posameznih kazalcev in seštevkom teh točk. Delež sofinanciranja se izračuna na podlagi doseženih točk posamezne selekcije v primerjavi z rezultatom, ki ga doseže najboljša selekcija. Najboljši rezultat predstavlja 100% in je podlaga za izračunavanje ostalih dosežkov točk.
Delež sofinanciranja:
– program, ki doseže več kot 75% točk, se sofinancira v višini 60%;
– program, ki doseže od 50 do 75 točk, se sofinancira v višini 50%;
– program, ki doseže od 30 do 49%, se sofinancira v višini 40%;
– programi, ki dosežejo do 29%, se sofinancirajo v višini 30%;
Delež sofinanciranja se lahko letno spreminja glede na obseg programov in razpoložljivih sredstev.
3. Višina sofinanciranja posameznih postavk:
a) vrednost ure za strokovni kader:
– diplomanti Fakultete za šport           20 točk.
– vodja programa z strokovno izobrazbo       15 točk.
– vodja programa brez strokovne izobrazbe      10 točk.
 
b) vrednost ure za najem objekta:
– telovadnica                    23 točk
– dvorana                      65 točk
– kegljaška steza                  8 točk
– letna karta smučanje               640 točk
– drugi objekti – po računih 1.000 SIT =      10 točk
Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev.
4. Točkovni sistem za razvrstitev programov športne rekreacije:
a) število vseh članov s plačano članarino
---------------------------------------------
   Razred    Meja Razreda     Točke
---------------------------------------------
    1     76% ali več      10
    2     55% do 75%       8
    3     31% do 54%       6
    4      do 30%        4
---------------------------------------------
Metodologija izračuna je enaka kot pri registriranih tekmovalcih.
   b) organizirana redna vadba odraslih članov:
   a) več kot 51 ur na leto: 10 točk;
   b) od 31 do 50 ur na leto: 8 točk;
   c) od 20 do 30 ur na leto: 6 točk.
  Štejejo se samo plačane ure za najemnino objekta vadbe.
c) organizacija športnih prireditev krajevnega in občinskega pomena
---------------------------------------------------------------------------
a) Ekipno       do 4 ekipe  do 8 ekip  do 16 ekip  več kot 16 ekip
---------------------------------------------------------------------------
1. Turnir krajevni    1,5      2
2. Turnir občinski           3     3,5       4,0
3. Liga krajevna     2,5      4
4. Liga občinska            8      9       10
---------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
b) posamično     do 20 oseb do 40 oseb  od 40-100   nad 100 os.
---------------------------------------------------------------------------
1. Turnir krajevni     1     1,5      2
2. Turnir občinski    1,5      2     2,5
3. Liga krajevna      2     2,5      3
4. Liga občinska      4     4,5      5        7
5. Pohod krajevni     1     1,5      2
6. Pohod občinski    1,5      2     2,5
---------------------------------------------------------------------------
Za krajevne prireditve ne sme biti prijavnin.
Če na prireditvah sodelujejo starejši od 20 let, se 0,5 točke odbije, če pa so sodelujoči mlajši od 20 let vsaj v deležu 90% (10% je lahko starejših od 20 let), pa se 0,5 točke doda.
Upoštevajo se tri prireditve iste panoge za posamezno starostno skupino (do 20 let in nad 20 let, obe starostni skupini v moški in ženski konkurenci).
d) organizacija tečajev
 10 urni tečaj   3 točke
 20 urni tečaj   4 točke
Skupina na tečaju šteje od 10 do 15 udeležencev.
Če prijavnina presega fiksne stroške tečaja (prevoz, karte, najem naprav), se točke razpolovijo.
Če so vključeni starejši od 18 let, se 0,5 točke odbije, če pa so sodelujoči mlajši od 18 let vsaj v deležu 90% (10% je lahko starejših od 18 let), pa se 0,5 točke doda.
Razvrstitev športnih programov se določi s točkovanjem posameznih kazalcev in seštevkom teh točk. Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev.
5. Pogoji sofinanciranja: (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)
Za tekme in treninge na terenu se prizna 3 ure (v individ. športu, kot: smučanje, sankanje).
V ostalih športih se prizna trening in tekma 2 uri.
Ekipe, ki tekmujejo na nivoju državnih lig, morajo imeti 3 selekcije.
Na nižjem nivoju (Gorenjska 1., 2. liga) pa morajo imeti 2 selekciji.
Za vsako manjkajočo selekcijo se znesek zmanjša za 10%.
V strukturi ekipe se prizna do 30% tujih tekmovalcev.
Če poročila niso oddana pravočasno, se ekipi odtegne 10% pripadajočih sredstev.
Za najemnino objekta izven Občine Železniki (velja tudi za smučišča – letne karte za vsa slovenska smučišča) se zniža sofinanciranje za 50%.
Ne sofinancira se tekmovanja ali treningov v tujini.
6. Število športnikov v vadbeni skupini: (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)
-----------------------------------------------------
1. rokomet    12   7. kegljanje        8
2. nogomet    15   8. balinanje        6
3. smučanje    6   9. konjeniški šport    6
4. atletika    6   10. padalstvo        6
5. sankanje    6   11. avtomobilski šport   6
6. streljanje   6   12. plavanje        6
-----------------------------------------------------
7. Udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)
------------------------------------------------------------------
                 do 4      5-8   več kot 9
              tekmovalci  tekmovalcev  tekmovalcev
------------------------------------------------------------------
1. Šk. Loka          17 točk    34 točk    58 točk
2. Ljubljana in Gorenjska   35 točk    70 točk   120 točk
3. Ostala Slovenija      135 točk   270 točk   460 točk
------------------------------------------------------------------
8. Organizacija tekem v kolektivnih športih v Občini Železniki (športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)
------------------------------------------------------------------
             Osnovnošolci   Mladina     Člani
------------------------------------------------------------------
1. Tekme na
  državnem nivoju      120 točk   180 točk    300 točk
2. Tekme na nivoju
  Gorenjske lige      100 točk   150 točk    200 točk
------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti