Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1327. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave, stran 3551.

Na podlagi 49.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl., 26/97, 70/97 in 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US) sta Občinski svet občine Tabor na seji dne 23. 2. 2004 in Občinski svet občine Vransko na seji dne 26. 1. 2004 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi skupne občinske uprave
1. člen
S tem odlokom občini Tabor in Vransko (v nadaljevanju: občini ustanoviteljici) ustanavljata »Skupno občinsko upravo« (v nadaljevanju: uprava) kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje nalog iz pristojnosti občine.
2. člen
Uprava ima status samostojnega skupnega upravnega organa občine iz 1. člena tega odloka.
Sedež uprave je v Taboru, Tabor 21.
Uprava ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Skupna občinska uprava« na spodnjem robu pa sedež uprave »Tabor 21, Tabor«.
3. člen
Uprava opravlja določene naloge iz pristojnosti občine, kot jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic in so podrobneje opredeljene s sporazumi.
4. člen
Pri izvrševanju nalog uprave nastopa uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva sodi.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe uprave, imajo v glavi naziv uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Uprava mora pri izvrševanju s sporazumom določenih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah tajnika (direktorja občinske uprave) občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva sodi, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
5. člen
Upravo vodi predstojnik, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic izmed sebe.
6. člen
Predstojnik predstavlja upravo, organizira opravljanje nalog uprave, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
7. člen
Predstojnik uprave, po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic, določi sistemizacijo delovnih mest v upravi ter odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v upravi.
8. člen
Predstojnik odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in tajniku (direktorju občinske uprave) te občine, za delo uprave v celoti pa skupaj obema županoma občin ustanoviteljic.
O izločitvi zaposlenega v upravi odloča tajnik (direktor občinske uprave) občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva sodi, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.
9. člen
Sredstva za delo uprave zagotavljajo občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
Sredstva za delo uprave zagotavljajo občini ustanoviteljici po ključu dogovorjenem s sporazumi.
10. člen
Župana občin ustanoviteljic skleneta sporazume, s katerimi podrobneje določita svoje pravice in obveznosti do uprave, naloge uprave, programiranje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za upravo ter druge, za nemoteno delo uprave, pomembne zadeve.
11. člen
Prostor in opremo za delo uprave ter podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja dogovorita župana občin s sporazumi iz 10. člena tega odloka.
12. člen
Uprava začne z delom 1. 3. 2004.
Uprava prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih v skladu s 3. členom tega odloka.
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi uprave, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Predstojnik uprave opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo uprave po drugem odstavku 9. člena tega odloka.
14. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin iz 1. člena tega odloka. Za objavo poskrbi Občina Tabor. Veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/2003
Tabor, dne 24. februarja 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.
Št. 032-01/20-04
Vransko, dne 26. januarja 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti