Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1326. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2004, stran 3550.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 7. ter 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor na 10. seji dne 23. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tabor za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Tabor za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                229.874
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       97.323
70 DAVČNI PRIHODKI                         76.795
700 Davki na dohodek in dobiček                   50.841
703 Davki na premoženje                       8.416
704 Domači davki na blago in storitve                17.538
706 Drugi davki                             –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                        20.528
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja                            3.878
711 Takse in pristojbine                       1.250
712 Denarne kazni                            50
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              1.900
714 Drugi nedavčni prihodki                     13.450
72 KAPITALSKI PRIHODKI                        6.551
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               551
721 Prihodki od prodaje zalog                      –
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja                     6.000
73 PREJETE DONACIJE                           –
730 Prejete donacije iz domačih virov                  –
731 Prejete donacije iz tujine                      –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                       126.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij                     126.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  229.724
40 TEKOČI ODHODKI                          56.954
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                14.869
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost                               2.680
402 Izdatki za blago in storitve                  35.875
403 Plačila domačih obresti                     3.030
409 Rezerve                              500
41 TEKOČI TRANSFERI                         66.550
410 Subvencije                             700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            16.260
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        10.018
413 Drugi tekoči domači transferi                  39.572
414 Tekoči transferi v tujino                      –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                      102.700
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev               102.700
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      3.520
430 Investicijski transferi                     3.520
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                  4.276
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     –
750 Prejeta vračila danih posojil                    –
751 Prodaja kapitalskih deležev                     –
752 Kupnine iz naslova privatizacije                   –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                    –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                           –
440 Dana posojila                            –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb               –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije                              –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)                                 –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                          4.129
50 ZADOLŽEVANJE (500)                        4.129
500 Domače zadolževanje                       4.129
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                     4.279
55 ODPLAČILA DOLGA                          4.279
550 Odplačila domačega dolga                     4.279
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                 -150
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    -150
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančne klasifikacije in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga tem odloku.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta v prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemniki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetji, katerih ustanoviteljica je Občina Tabor, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 10% realiziranih prihodkov preteklega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 062-02/2004-2/10
Tabor, dne 23. februarja 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti