Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1324. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji, stran 3549.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 26. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) na območju Občine Šmartno pri Litiji; določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve pomoči.
2. člen
Denarna pomoč je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Šmartno pri Litiji in
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Šmartno pri Litiji najmanj že eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Pravico do denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu (priloga 1) pri pristojnem organu občinske uprave, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev, na podlagi njunega medsebojnega dogovora: mati novorojenca ali pa oče novorojenca, če je le-to razvidno iz izpiska iz rojstne matične knjige, oziroma tisti od staršev pri katerem ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
– potrdilo o državljanstvu starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
– številko vlagateljevega osebnega računa.
6. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki.
Denarno pomoč se vlagatelju izplača v roku 30 dni na osebni račun vlagatelja po pravnomočnosti odločbe.
7. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
8. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višina denarne pomoči v Občini Šmartno pri Litiji se oblikuje skladno z višino državne denarne pomoči po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se letno objavlja v Uradnem listu RS.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 101/99).
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 552-07/2004
Šmartno pri Litiji, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti