Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1321. Odlok o lokacijskem načrtu "Podjetniška cona Pameče", stran 3544.

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 17. redni seji dne 9. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu "Podjetniška cona Pameče"
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za območje "Podjetniške cone Pameče (v nadaljevanju: LN), ki ga je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, pod št. 091 - LN/03 v februarju 2004. LN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 (Uradni list SRS, št. 17/87 in Uradni list RS, št. 21/90 ter 93/99, s pop. 23/20) ter srednjeročnega družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99 in 23/00 – pop.).
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena obsega:
A) Tekstualni del
B) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
C) Grafične priloge.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje obsega naslednje parcele oziroma dele parcel: 1331/5, 1331/19, 1283/1, 1282/1, 1318, 1331/31, 1331/18, 1331/30, 1331/17, 1331/32, 1331/17, 1320, 1321, 1330, 1326, 1322, 1324, 1328/2, 1328/1, 1331/1, 1331/39, 1331/16, 1331/18, 1331/24, 112, 1331/52, 1331/53, 1331/41, 1331/15, 1332, 35/2, 1333, 1331/34, 1331/33, vse k. o. Pameče.
Ureditveno območje meri pribl. 7,5 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je skladno z zasnovo namenske rabe prostora v Urbanistični zasnovi naselij Pameče-Troblje namenjeno proizvodno industrijski dejavnosti in obsega območje rezervata za širitev Centralne čistilne naprave Slovenj Gradec, območje podjetniške cone ter obstoječim območjem Surovine.
V območju lokacijskega načrta je rezervat za širitev čistilne naprave, južno od upravne stavbe. Rezervat je v velikosti modulov prezračevalnega bazena ter naknadnega usedalnika. Območje rezervata je v času, ko ni potrebe po širitvi ČN možno uporabljati kot parkirišče za tovorna vozila.
V območjih industrije so dopustni naslednji posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov presegajo 1000 m2 bruto površine,
– energetika,
– trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne proizvodne dejavnosti,
– gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti prostora.
Pri čemer je razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti 80% proizvodna, industrija, 20% dopustne spremljajoče dejavnosti,
Na območje obdelave ni možna umestitev sežigalnice, kompostarne in sortirnice odpadkov.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Na območju LN so predvideni naslednji posegi:
1. Ohranitev obstoječih objektov Surovine z možnostjo izvedbe:
– rekonstrukcije objektov,
– gradnje manjših prizidkov, ki pomenijo funkcionalno dopolnitev obstoječih objektov,
– gradnja nadomestnih objektov pod pogoji gradnje novih objektov v podjetniški coni,
– gradnja novega objekta, lociranega vzdolž interne dostopne ceste v gabaritih, ki so prikazani v grafičnih prilogah.
2. Rušitev obstoječih objektov in naprav:
– rušitev stanovanjskega in pomožnih objektov na zemljišču parc. št. *35/2, 1333 in 1332 k.o. Pameče,
– rušitev pomožnega lesenega objekta na parc. št. 1331/19 k. o. Pameče,
– rušitev objektov na parceli številka *112, in 1331/24.
3. Gradnja novih objektov ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Pri prometni infrastrukturi so predvidene naslednje ureditve:
– gradnja križišča s pasom za leve zavijalce na glavni cesti,
– gradnja interne ceste s hodnikom za pešce in javnimi parkirišči,
– gradnja sekundarnih internih cest,
– ureditev internih parkirnih in manipulacijskih površin.
4. Ureditev zelenih površin.
6. člen
Urbanistični pogoji za posege na obstoječih objektih
Na območju, ki ga ureja predmetni lokacijski načrt, so dovoljeni naslednji posegi:
– spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne namembnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z zakonom določenih dopustnih ravni vplivov na okolje in da funkcionalno zemljišče ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti,
– rekonstrukcija objektov in naprav brez večjih kapacitetnih, gabaritnih, oblikovnih in namenskih sprememb,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– postavitev vseh vrst enostavnih objektov, kot jih opredeljuje oziroma klasificira zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03),
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pešpoti,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov, pri čemer mora biti maksimalna etažnost prilagojena etažnosti okoliških objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb zaradi očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma neestetskih sestavin s ciljem ekološke sanacije,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– rušenje objektov in naprav in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
– novogradnje v primeru rušitev obstoječih objektov, pri čemer so pogoji za novogradnje enaki kot pri nadzidavah in dozidavah.
7. člen
Urbanistični pogoji za predvidene objekte
Postavitev in oblika objektov je določena v okviru gradbene parcele (posamezni objekti so locirani znotraj gradbenih parcel informativno).
Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske elemente ter smeri dovozov na parcele, ki so razvidne iz grafične priloge »Situacija prometne ureditve in Funkcionalno oblikovalski pogoji«.
Pomen regulacijskih elementov:
– gradbena meja je linija, ki je novo zgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost, je priporočen skrajni rob posegov, označen v grafičnih prilogah, ki se v primeru združevanja parcel opusti,
– gradbena linija je linija, na katero se morajo novo grajeni objekti nasloniti vsaj z eno stranico in je ne smejo presegati, višja nadstropja več etažnih objektov s svojo maso ne smejo segati čez gradbeno linijo,
– regulacijski element stikanja objektov v primeru fazne gradnje, ki je prikazan v grafičnih prilogah: karta »Funkcionalno oblikovalski pogoji« (dvojni krog z dvema trikotnikoma) in se nanaša na objekte, ki so locirani vzdolž interne dostopne ceste,
– nove prometne površine so površine namenjene prometu in so v javni rabi.
Poleg vsega naštetega je potrebno še upoštevati:
– zazidava predvidenih objektov ob interni cesti s poudarjeno vzdolžno osjo, vzporedno z glavno in interno cesto,
– odmik grajenih objektov 15 m od meje vodnega zemljišča,
– gradbena linija: 20 m od roba vozišča rekonstruirane Glavne ceste,
– index izrabe zemljišča najmanj 0,5 in največ 0,8,
– ohranitev obodne prometne infrastrukture in zgrajene komunalne in energetske infrastrukture,
– potek interne ceste od uvoza na severnem delu do izvoza na jugozahodnem delu ureditvenega območja,
– ureditev javnih parkirišč za osebna vozila.
8. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– generalna razmestitev objektov: paviljonska (posamezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo glavno prometnico), pogoj velja za objekte, ki se gradijo ob prometnici,
– objekti, ki se gradijo vzdolž interne dostopne ceste morajo biti izvedeni tako, da na južni stranici severnega dela objekta oziroma severni stranici južnega dela objekta ni odprtin (slepa fasada), zaradi obveznega stikanja omenjenih objektov v primeru fazne gradnje in delitve gradbenih parcel,
– upoštevanje odmika gradbene linije od drugih objektov in prometnic,
– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene linije,
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov ob interni cesti, ki je P + 2,
– objekti ob interni cesti morajo biti zaradi izpostavljene lokacije ob glavni cesti skrbno, sodobno in izvirno oblikovani,
– dozidave in nadzidave objektov se morajo proporcijsko skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem in uporabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta, dodani del stavbe mora z osnovo oblikovati celovito prostorsko kompozicijo,
– pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vse predvidene objekte,
– ne glede na vrsto prenove veljajo za vse oblike posegov enaki pogoji kot za oblikovanje novogradenj ob upoštevanju pogojev pristojnih služb ter vrsto prenove,
– v primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega poruši, je treba ohranjeni in novi del objekta povezati v celovito oblikovano stavbno maso z usklajeno proporcijsko zasnovo in kompozicijsko skladnostjo fasad, tlorisov in strešin.
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje pomožnih objektov:
– pomožni objekti opredeljujejo naslednje namene:
– izboljšava komunalnega, funkcionalnega, energetskega in prometnega standarda posameznega objekta,
– pomožne objekte ni dopustno uporabljati in opremljati za stanovanjske namene,
– postavljanje pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z določili tega odloka ali rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov in drugih splošnih aktov mestne občine in z njimi ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb.
Pogoji za ulično opremo in turistične oznake:
– ulična oprema in turistične oznake morajo biti postavljene tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, zastirajo značilnih pogledov ter ne ovirajo dostopa za interventna vozila in vdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav.
Pogoji za postavljanje nadstrešnic, reklam, izvesnih tabel:
– napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš,
– napisi, nadstrešnice in izvesne table morajo biti najmanj 2,5 m nad pločnikom,
– utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod višino kapi.
Pogoji za postavljanje ograj:
– oblikovanje ograj ob javnih površinah mora odražati mesto tvorne oblikovne elemente okolice v obliki kovinskih ograj ali kombiniranih sistemov polnih ograj (živih mej), največ do višine 2 m,
– izvedba ograj ne sme preprečevati izvedbe prometnic s predpisanim uličnim profilom, oziroma mora biti njihova višina usklajena s prometnovarnostnimi predpisi glede zahtevanih preglednih kotov vožnje.
9. člen
Pogoji krajinskega oblikovanja
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– izvedba skladno z namembnostjo območja,
– gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah LN,
– ureditev gradbenih parcel kot dovozne, parkirne in manipulacijske površine ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin znotraj gradbenih parcel v asfaltu ali betonskih tlakovcih,
– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce v sklopu gradbenih parcel posameznih objektov,
– uporaba javnih parkirnih mest za potrebe širšega območja,
– ograjevanje gradbenih parcel: ograja mora biti izvedena tako, da omogoča transparentnost in da ni višja od 2 m.
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– skrbno načrtovanje zelenih površin (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere),
– obveznost zasaditve drevoredov z visoko raslimi rastlinami ob obeh glavnih prometnicah (cesta Dravograd–Slovenj Gradec in notranja dostopna cesta),
– obveznost zasaditve drevja na večjih parkirnih površinah,
– za zasaditev zelenih površin naj se uporablja avtohtone travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste, vzdrževanje pa se predvidi tako, da je ugodno za ohranitev biodiverzitete,
– gradnja objektov in naprav se načrtuje tako, da niso pasti ali ovire za živali. Razsvetljava zunanjih steklenih površin v zgradbah se načrtuje tako, da jih je mogoče v nočnem času senčiti in tako, da se lahko svetila, ki iz varnostnih razlogov niso nujno potrebna, v drugem delu noči izklopijo, oziroma tako, da so opremljena s tipali,
– ureditev javne razsvetljave se načrtuje tako, da se uporabijo svetila s konstrukcijo, ki omogoča osvetljevanje talnih površin, ne pa tudi širše okolice in neba.
10. člen
Tolerance
LN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmike od prometnic in med objekti oziroma gradbene linije.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov objektov v skladu s tehnološkimi potrebami posameznih investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev LN,
– za vsako namembnost, kjer se pričakuje poslabšanje delovnih in bivalnih pogojev ter prekomerno onesnaževanje okolja, je potrebno predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo možno presojati o ustreznosti posega v prostor,
– preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev LN,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju (tudi na omrežju internih cest v območju LN), če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta LN,
– dovoljena je delitev gradbenih parcel na manjše enote kot je prikazano v grafičnih prilogah (delitev gradbenih parcel na parcele a, b, c, d ali kombinacije le-teh),
– dovoljeno je združevanje gradbenih parcel v primeru, da se izkaže potreba po večji kvadraturi le-teh, v tem primeru se dostopna cesta, ki je locirana pravokotno na interno dostopno cesto opusti,
– LN se lahko izvaja v več fazah, ki so med seboj časovno neodvisne. Posamezna faza se mora izvesti z vsemi elementi zunanje ureditve.
Znotraj gradbenih mej so objekti, ki se ne držijo gradbene linije (to so vsi objekti, ki niso locirani vzdolž interne dostopne ceste) lahko poljubno locirani in orientirani. Objekte prikazane v grafičnih prilogah s črtkano črto je možno rotirati. V primeru rotiranja ali spreminjanja oblike objektov, ki so v grafiki označeni s črtkano črto, je dovoljeno gradnja do razmerja grajeno: praznim površinam (40 : 60) in index izrabe ne sme presegati 0,8.
Prikazani gabariti objektov niso obvezujoči, so le nakazana možnost pozidave. Interne dostopne ceste in manipulativne površine se uredijo skladno s tehnološkimi potrebami predvidenega programa.
Predvidene parcele je možno spremeniti tako, da ohranijo dostop na parcelo.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije LN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in na varovanje okolja. Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne prostorske preveritve.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA
11. člen
Za področje upravljanja z vodami je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– varovati je potrebno pas 15 m od meje vodnega zemljišča. V tem pasu ne sme biti grajenih objektov. Dovoljenja je izgradnja infrastrukture, interventnih poti, manipulativnih ploščadi ipd.
– sanitarno kanalizacijo je potrebno navezati na kanalizacijski zbiralnik in na čistilno napravo
– padavinske vode s parkirišč in manipulacijskih površin je potrebno voditi preko peskolova in lovilcev olj, padavinske vode s strešin pa preko peskolovov v reko Mislinjo
– v primeru pojava odpadnih tehnoloških vod iz objektov zaradi dejavnosti v objektih, je le-te potrebno očistiti pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje do take stopnje, da je dovoljen izpust v omrežje oziroma na čistilno napravo.
12. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– napajanje območja je iz glavne ceste 1. reda – G I-4, odsek 1258 Dravograd–Slovenj Gradec na severni strani območja in povezava interne ceste na obstoječo interno dovozno cesto, ki se priključuje na glavno cesto,
– tehnični elementi interne dostopne ceste: širina min. 6 m, zavijalni radij uvoza ima polmer R = 10 m in širino "ustja" 7 m;
– za napajanje obravnavanega območja je potrebno na glavni cesti urediti križišče z ločenimi pasovi za leve zavijalce. Projekt izvedbe levo zavijalnih pasov na glavni cesti je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja dostaviti v soglasje Direkciji RS za ceste,
– v končni fazi ureditve celotnega območja je potrebno tudi na križišču v južni strani območja prav tako urediti ločen pas za leve zavijalce, pod enakimi pogoji, kot so navedeni za severni priključek. Projekt izvedbe levo zavijalnih pasov na glavni cesti je potrebno dostaviti v soglasje Direkciji RS za ceste,
– izvedba interne ceste, hodnikov za pešce, parkirišč in manipulacijskih površin v asfaltu,
– ureditev javnih parkirišč za osebna vozila na zahodni strani interne ceste,
– varovana površina za mirujoči promet, ki je določena v grafičnem prikazu vzdolž nove dostopne ceste, je površina, ki se varuje za ureditev skupnih javnih parkirišč, na njen niso dovoljeni posegi, ki bi onemogočili kasnejšo ureditev parkirišč,
– parkirišča, ki morajo biti zagotovljena na gradbenih parcelah, morajo biti locirana za ali ob objektu, kakor dopuščajo prostorske razmere. Večja parkirišča je treba členiti z ločilnimi zasaditvami,
– kolesarski promet se odvija po novi dostopni cesti,
– ureditev manipulacijskih površin in dodatnih parkirišč za obiskovalce in zaposlene znotraj gradbenih parcel predvidenih objektov in ureditev dodatnih parkirišč za obiskovalce znotraj gradbenih parcel predvidenih objektov,
– na celotni trasi novih dostopnih cest je potrebno predvideti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati projekt za izvedbo, pred ureditvijo gradbenih parcel posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve,
– pri rekonstrukcijah in preplastitvah je potrebno nivo cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.
13. člen
Vodovodno omrežje
Zgraditi je potrebno:
– priključke na predvideno vodovodno omrežje DUKTIL 100 do čistilne naprave
– za vsak objekt se predvidi ločen odvzem pitne vode. Merski jaški morajo biti dostopni upravljavcu vodovoda;
– za zagotovitev požarne zaščito je potrebno predvideti ustrezno število hidrantov.
14. člen
Kanalizacijsko omrežje
Zgraditi je potrebno:
– ločen sistem kanalizacije
– sanitarna kanalizacija se naveže na kanalizacijski zbiralnik in na čistilno napravo
– padavinske vode s parkirišč in manupulacijskih površin je potrebno voditi preko peskolovov in lovilcev olj, padavinske vode s strešin pa preko peskolovov v padavinsko kanalizacijo in reko Mislinjo.
15. člen
Električno omrežje
Zgraditi je potrebno:
– povečati napajalno moč iz obstoječe TP Surovine
– zgraditi ustrezne nizkonapetostne razvode do posameznih uporabnikov
– zgraditi javno razsvetljavo ob dostopni cesti v coni
– Detajlni pogoji se opredelijo v projektni dokumentaciji, ko bodo znani vsi uporabniki prostora in potrebe po električni energiji.
16. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Zgraditi je potrebno:
– novo TK podzemno omrežje z navezavo na obstoječe TK omrežje, ki poteka na vzhodni strani glavne ceste
– za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo v skladu s pogoji upravljavca.
17. člen
Plinovodno omrežje
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– priključitev na plinovodno omrežje je obvezno
– zgraditi je potrebno nov plinovod z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje
– ogrevanje se izvede individualno za vsak objekt posebej, energent je zemeljski plin.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v projektni dokumentaciji v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo na podlagi ocen vplivov na okolje (v primeru, da je pričakovano prekomerno onesnaževanje okolja) oziroma celovitih poročil vplivov na okolje, ki so obvezna po »Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katera je obvezna presoja vplivov na okolje« (Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00) v kolikor bodo potrebna. Ocene oziroma poročila o vplivih na okolje mora izdelati pooblaščena strokovna organizacija.
 
Hrup
– Območje LN sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA.
– kolikor bi iz ocene pričakovanih obremenitev s hrupom izhajalo, da hrup presega zakonsko dovoljeni ravni, je potrebno upoštevati vse predvidene ukrepe za zmanjšanje hrupa,
– v projektni dokumentaciji naj se predvidijo takšne rešitve, da hrup ne bo presegal zakonsko dopustnih vrednosti; pri načrtovanju naj se upoštevajo okoljevarstveni ukrepi iz ocen vplivov na okolje in iz celovitega poročila o vplivih na okolje.
 
Zrak
– Kot energetski vir je predviden zemeljski plin.
– Načrtovane dejavnosti v podjetniški coni predvidoma ne bodo povzročale emisij v zrak.
 
Vode
– Upoštevati je potrebno vse navedene pogoje za odvajanje sanitarnih, meteornih in morebitnih tehnoloških odpadnih vod v 10. členu odloka.
 
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu z veljavnimi občinskimi akti. Upoštevati je potrebno pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 85/98) in pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00).
Pri skladiščenju motornega olja je potrebno upoštevati pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
Uvede naj se ločeno zbiranje odpadkov in s tem tudi ločeno zbiranje sekundarnih surovin.
V primeru, da bodo pri proizvodnji zaradi tehnologije nastajali posebni (nevarni) odpadki, se morajo le-ti skladno s predpisi odvažati na za to določeno deponijo (v okviru občine ali regije), ali oddati pooblaščenim odjemalcem.
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03).
Pri ali v objektih je potrebno predvideti zbirno mesto za odpadke in postavitev kesonov za ločeno zbiranje odpadkov (ekološki otok).
 
Požarna varnost
Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 8/01).
 
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:
Pravilnik o požarnovarnostnih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 20/71, 23/71), SIST DIN 14090 – površine za gasilce na zemljišču.
Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, RS, št. 52/00) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omrežju zadostne količine vode za gašenje.
Dovozne poti morajo biti izvedene tako, da omogočajo obremenitev 100 kN.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
19. člen
Za etapno izvajanje LN veljajo naslednji pogoji:
– predvidena etapnost izvajanja LN iz smeri severa proti jugu, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev, ni obvezna, LN se lahko izvede kot celota. Obstoječi stanovanjski objekt ob glavni cesti na zemljišču parc. št. *35/2, 1333 in 1332 k.o. Pameče je možno porušiti šele takrat, ko je dana možnost za odkup ali preselitev v nov objekt,
– posamezna etapa LN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje,
– do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v skladu z LN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
20. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve mnenjedajalcev.
IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
LN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Mestni občini Slovenj Gradec, oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-4/02
Slovenj Gradec, dne 9. marca 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti