Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1318. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2004, stran 3539.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 9. seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2004 določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)                 2,057.161
   70 DAVČNI PRIHODKI                     1,404.428
     700 Davki na dohodek in dobiček             1,014.642
     703 Davki na premoženje                  183.331
     704 Domači davki na blago in storitve           206.455
   71 NEDAVČNI PRIHODKI                     268.020
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     159.850
     711 Takse in pristojbine                  6.961
     712 Denarne kazni                       139
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           350
     714 Drugi nedavčni prihodki                100.720
   72 KAPITALSKI PRIHODKI                    314.355
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         138.855
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev            175.500
   74 TRANSFERNI PRIHODKI                    70.358
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                 70.358
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 2,191.325
   40 TEKOČI ODHODKI                      553.087
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           119.705
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       21.934
     402 Izdatki za blago in storitve             372.275
     403 Plačila domačih obresti                 7.258
     409 Rezerve                        31.915
   41 TEKOČI TRANSFERI                     782.588
     410 Subvencije                       31.777
     411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       340.930
     412 Transferi neprofit. org. in ustanovam         150.052
     413 Drugi tekoči domači transferi             259.829
   42 INVESTICIJSKI ODHODKI                   683.820
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          683.820
   43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                  171.830
     430 Investicijski transferi                171.830
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)                  –134.164
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                     3.615
   75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                  3.615
     750 Prejeta vračila danih posojil              3.615
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          1.113
   44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       1.113
     441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         1.113
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV-V)                  2.502
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE                         126.620
   50 ZADOLŽEVANJE                       126.620
     500 Domače zadolževanje                  126.620
VIII. ODPLAČILA DOLGA                        15.678
   55 ODPLAČILA DOLGA                      15.678
     550 Odplačila domačega dolga                15.678
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)                  110.942
X. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)        – 20.720
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA       20.720
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Postojna. Finančni načrti krajevnih skupnosti se skladno z zakonom vključijo v proračun Občine Postojna za leto 2004.
Krajevne skupnosti so dolžne uskladiti svoje finančne načrte s tem proračunom v roku 30 dni po sprejetju proračuna.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč in komunalnih taks, taksa za obremenjevanje vode ter druge ekološke takse.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 31,915.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 900.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše plačilo dolga v višini 200.000 SIT, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
V letu 2004 se bo Občina Postojna zadolžila za izvedbo investicij v višini do 126,620.000 SIT. Zadolžitev se lahko izvrši samo na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za finance.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-3/2004-1
Postojna, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti