Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1315. Program priprave in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče - Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, stran 3537.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je župan sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območje Stražišče – Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
1. Naročnik sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih št. 3 za matični okoliš Mežica: naročnik sprememb in dopolnitev odloka o PUP št. 3 je Občina Mežica.
2. Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev št. 3 za matični okoliš Mežica: ZUreP-1 v prehodnih določbah ni podaljšal veljavnosti občinskih urbanističnih redov, sprejetih na podlagi zakona o urbanističnem planiranju. Zato na območjih, ki so se urejala z urbanističnim redom ni več zakonske podlage za izdajo gradbenih dovoljenj, niti za postavitev enostavnih objektov, zato namerava občina sprejeti ustrezne spremembe in dopolnitve PUP št. 3 za matični okoliš Mežice, ki bo pokril del območja, ki se je do sedaj urejal z urbanističnim redom.
3. Zakonske podlage za izdelavo spremembe in dopolnitve PUP, zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02).
4. Veljavni planski akti: odlok sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 73/01, datum 17. 9. 2001).
5. Veljavni PIA
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 350-10/86 (24. 9. 1986, MUV št. 20/86).
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 352-4/92-4) 17. 6. 1993, MUV št. 9/93.
Odloka o in dopolnitvah odloka o sprejemu Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 19/96.
6. Okvirna vsebina spremembo in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih št. 3 za matični okoliš Mežica: spremembe in dopolnitve PUP št. 3 bodo izdelane v skladu s prehodnimi določbami novega ZUreP-1, ki se glasijo, da se lahko tudi po njegovi uveljavitvi sprejemajo spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov po ZUN (v danem primeru PUP do uveljavitve prostorskega reda občine) z vsebino, kot jo določa Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), ki se po določbah 190. člena ZUreP-1 uporablja še do izdaje izvršilnih predpisov po novem zakonu.
Sprememba in dopolnitev PUP bo vseboval:
1. Tekstualni del
1.1. Obrazložitev in dopolnitev meril in posegov v prostor
1.2. Odlok o PUP – MUV št. 20/1986
1.3. Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP – MUV št. 9/1993
1.4. Odlok o dopolnitvi odloka MUV – št. 19/1996.
2. Grafični del
2.01. Pregledna situacija               M1: 25000
2.02. Prikaz iz kartografskega dela DDP Mežica     M1: 5000
Odlok o spremembi in dopolnitvi PUP št. 3
Na osnovi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec prostorskega izvedbenega akta pripravil osnutek odloka, ki bo razgrnjen skupaj z osnutkom PUP.
7. Obveznosti organov, organizacij in skupnosti v postopku priprave in sprejemanja PUP
7.1. Občina Mežica
7.1.1. Izdelovalec PUP
– vodi postopek priprave in sprejemanja PUP v vseh fazah,
– izdela program priprave in sprejemanja spremembe in dopolnitve PUP,
– organizira razgrnitev osnutka PUP skupaj z osnutkom odloka,
– pripravi obrazložitve za župana in Občinski svet občine Mežica,
– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrnitve in javne obravnave županu in na občinskem svetu.
7.1.2. Župan
– obravnava program priprave in sprejemanja PUP in sprejme sklep o pripravi PUP,
– obravnava osnutek PUP skupaj z osnutkom odloka in odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sklep o javni razgrnitvi z javno razpravo),
– obravnava osnutek PUP z osnutkom odloka po javni razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in predlogov ter določi izdelavo predloga PUP,
– obravnava predlog PUP z osnutkom odloka in predloži osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi PUP občinskemu svetu občine Mežica v obravnavo in sprejem.
7.1.3. Občinski svet občine
– obravnava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah PUP,
– obravnava in sprejem osnutka in predloga odloka o spremembah in dopolnitvah PUP,
– občina zagotovi objavo sklepa o javni razgrnitvi in objavo akta v uradnem glasilu.
8. Organi, organizacije in skupnosti (pridobivanje pogojev, soglasij in mnenj).
Na osnovi osnutka sprememb in dopolnitev PUP investitor pridobi pogoje k PUP s strani naslednjih organov in organizacij:
razdelilnik:
1. Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd, Meža 10, Dravograd
2. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Krekova 17, Maribor
4. Komunalno podjetje Log, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem
5. Direkcija RS za ceste, Območna enota Maribor, Pesnica pri Mariboru 33, 2211 Pesnica
6. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slovenj Gradec
7. Telekom Slovenije p.o. PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor
8. Zavod za gozdove Slovenije, Izpostava Slovenj Gradec, Vorančev Trg 1, Slovenj Gradec
9. Investitor projekta spremembe in dopolnitve PUP št. 3 za matični okoliš Mežica bo zagotovil:
– pogoje k spremembi in dopolnitvi PUP,
– poravnava stroškov soglasij k PUP
10. Stroški priprave in sprejemanja PUP
Vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev PUP, pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame občina.
11. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Sprememba in dopolnitev PUP bo pripravljena v naslednjih rokih:
– Izdelava strokovnih podlag 20 dni.
– Pridobivanje smernic in pogoji za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP od pristojnih organov se pridobijo v roku 30 dni po oddaji gradiva pristojnim organom.
– Osnutek sprememb in dopolnitev PUP bo pripravljen v 20 dneh po pridobitvi vseh potrebnih pogojev.
– Župan bo s sklepom javno razgrnil spremembe in dopolnitve PUP in predal osnutek v prvo obravnavo občinskemu svetu. Spremembe in dopolnitve PUP bodo javno razgrnjene 30 dni v avli občine.
– Izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 5 dneh po zaključku javne razgrnitve.
– Župan bo sprejel stališča do zbranih pripomb in zbranih predlogov in odločil o njihovi utemeljenosti v roku 5 dni po prejemu.
– Izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP v roku 20 dni po njihovem prejemu.
– Organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu usklajenega sprememb in dopolnitev PUP.
– Izdelovalec bo predal usklajen predlog v roku 10 dni po prejetju vseh soglasij.
– Župan bo predlog sprememb in dopolnitev predal v 2. obravnavo občinskemu svetu.
– Izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 5 dni po objavi v Uradnem listu RS.
12. Program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01-111/04
Mežica, dne 17. februarja 2004.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti